Läran och förbunden 19-21
Vecka 38
17-21 sept 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 17 september

Seminarie TV 5: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 18 september

L&F 19    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 19:1-3: Vad lär du dig om Frälsaren i dessa verser?

 • L&F 19:16-19: Vad sa Frälsaren var anledningen till att han led för våra synder? Vad möjliggjorde att våra synder skulle bli förlåtna, enligt de här verserna?

 • L&F 19:26-35: Vilka befallningar och råd gav Herren till Martin Harris?

Onsdag 19 september

L&F 20:1-36    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 20:1-4: Vad lär du dig om evangeliets återställelse i dessa verser? (När organiserades kyrkan, av vem och med vilken myndighet?) 
 • L&F 20:5-16: Vad hade Joseph Smith upplevt som gjorde att han kunde organisera den sanna kyrkan igen på jorden?
 • L&F 20:17-28: Vilka sanningar om Fadern, Sonen och den Helige Anden och vad de har gjort för vår frälsning hittar du i dessa verser?.

Torsdag 20 september

L&F 20:37-84    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 20:38-45: Vilka är äldsternas plikter?
 • L&F 20:46-52 Vilka är prästernas plikter?
 • L&F 20:53-59: Vilka är lärarnas och diakonernas plikter?
 • På vilka sätt kan aronska prästadömsbärare ”vaka över kyrkan” och ”vara med och styrka dem”?

Fredag 21 september

L&F 21    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 21:1: Under vilka titlar skulle Joseph Smith bli känd? Försök att definiera (kortfattat förklara/sätta ord på) dessa titlar.

 • L&F 21:4-5: Vilka av profetens lärdomar ska vi ge akt på? Varför krävs det ibland "tålamod och tro" för att ge akt på profetens ord? Hur kan vetskapen om att profeten får råd och befallningar från Herren hjälpa er att ta emot hans ord "med största tålamod och tro"? 

 • L&F 21:6: Vilka löften ges till dem som ger akt på profetens ord?

Please reload

Sammanfattning

L&F 19: Befallning till Martin Harris att predika evangeliet, hjälpa Joseph Smith med medel att trycka Mormons bok och be högt såväl som i hjärtat. Han befalls också att omvända sig. Frälsaren har lidit för att vi inte ska behöva göra det - bara vi omvänder oss (Nyckelskriftställe: LF 19:16-19)

L&F 20: Uppenbarelse om kyrkans organisation. Joseph Smith och Oliver Cowdery är kallade som kyrkans första respektive andra äldste. Lärosatser och förrättningar förklaras. Prästadömsbärarnas och medlemmarnas plikter förklaras. Dopssättet beskrivs. Sakramentsbönerna ges.

L&F 21: Uppenbarelse given till Joseph Smith under mötet då kyrkan organiseras, 6 april 1830. Joseph kallas till profet och siare. Om kyrkan ger akt på hans ord ska mörkrets makter skingras. Alla som arbetar i Herrens vingård ska välsignas.

Kyrkans organiserades i Peter Whitmer's hem, 6 april 1830, med sex medlemmar. Idag är medlemsantalet sexton miljoner.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Svåra lidanden för den som inte omvänder sig

Läran och förbunden 19:15

"Därför befaller jag dig att omvända dig – omvänd dig så att jag inte slår dig med min muns stav och med min vrede och med min harm, och dina lidanden blir svåra – hur svåra vet du inte och hur intensiva vet du inte, ja, hur svåra att uthärda vet du inte."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Frälsaren led så att vi inte behöver lida - om vi omvänder oss

Läran och förbunden 19:16-19

"Ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla, för att de inte skall behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, att skälva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ – och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga – dock, ära vare Fadern, och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Nyckelskriftställe: Ha frid i Kristus

Läran och förbunden 19:23

"Lär av mig och lyssna till mina ord. Vandra i min Andes ödmjukhet, och du skall ha frid i mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ha inte begärelse till person eller ägodelar

Läran och förbunden 19:25-26

"Och vidare befaller jag dig att du inte skall ha begärelse till din nästas hustru, inte heller trakta efter din nästas liv. Och vidare befaller jag dig att du inte skall ha begärelse till dina egna ägodelar"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Mormons bok innehåller sanningen och Guds ord

Läran och förbunden 19:26-27 (20:9)

"... Mormons bok, som innehåller sanningen och Guds ord, som är mitt ord till icke-juden, så att det snart kan gå till juden, av vilka lamaniterna är en återstod, så att de kan tro på evangeliet..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelse

Be alltid - få Andens utgjutande över dig

Läran och förbunden 19:28, 38-39

"Och vidare befaller jag dig att du skall be högt såväl som i ditt hjärta, ja, inför världen såväl som i det fördolda, offentligt såväl som i enskildhet."

"Be alltid, och jag skall utgjuta min Ande över dig, och stor skall din välsignelse bli – ja, större än om du skulle få jordens skatter och den förgänglighet som följer med dem. Se, kan du läsa detta utan att fröjdas och lyftas i ditt hjärta av glädje?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Bli fri från skuld (träldom)

Läran och förbunden 19:35

"Betala den skuld du har skrivit kontrakt om... Gör dig fri från träldom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kyrkan grundläggs 6 april 1830 (på Jesu födelsedag)

Läran och förbunden 20:1

"Jesu Kristi Kyrkas tillkomst i dessa sista dagar ägde rum ettusenåttahundratrettio år efter vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, ankomst i köttet, och den organiserades vederbörligen och upprättades i överensstämmelse med vårt lands lagar, genom Guds vilja och befallningar, i fjärde månaden och på sjätte dagen av den månad som heter april."

Nyckellära:  Återställelsen

Mormons bok visar att Gud är densamme igår och idag

Läran och förbunden 20:8-12

"... Mormons bok, som innehåller ett fallet folks historia och Jesu Kristi evangeliums fullhet till icke-judarna och även till judarna, som gavs genom inspiration och är bekräftad för andra genom änglars betjäning, och är av dem förkunnad för världen – vilket bevisar för världen att de heliga skrifterna är sanna och att Gud inspirerar människor och kallar dem till sitt heliga verk i denna tidsålder och i detta släktled såväl som i forna släktled, och därigenom visar att han är samme Gud i går, i dag och för evigt. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Återställelsen

Tro, omvändelse och hålla ut intill änden = frälsning

Läran och förbunden 20:29

"Och vi vet att alla människor måste omvända sig och tro på Jesu Kristi namn och tillbe Fadern i hans namn samt hålla ut i tro på hans namn intill änden, annars kan de inte bli frälsta i Guds rike."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Kristi nåd är sann, men vi kan också förlora nåden om vi är ovaksamma

Läran och förbunden 20:30-33

"Och vi vet att rättfärdiggörelsen genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann. Och vi vet även att heliggörelsen genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann för alla dem som älskar och tjänar Gud med all sin förmåga, allt sitt förstånd och all sin styrka. Men det finns en möjlighet att människan kan falla ur nåden och avfalla från den levande Guden. Låt därför kyrkan ta sig i akt och alltid be, så att de inte faller i frestelse."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vem får döpas och hur går det till?

Läran och förbunden 20:37

"Och vidare, som befallning till kyrkan beträffande dopsättet: Alla de som ödmjukar sig inför Gud och önskar bli döpta samt kommer fram med förkrossat hjärta och botfärdig ande och vittnar inför kyrkan att de verkligen har omvänt sig från alla sina synder och är villiga att ta på sig Jesu Kristi namn och är beslutna att tjäna honom intill änden och genom sina gärningar verkligen visar att de har tagit emot av Kristi Ande till sina synders förlåtelse, skall genom dopet tas emot i hans kyrka.

Läran och förbunden 20:71-74

"Ingen kan tas emot i Kristi kyrka om han inte har uppnått ansvarighetsåldern inför Gud och är i stånd att omvända sig. Dopet skall utföras på följande sätt för alla dem som omvänder sig: Den som är kallad av Gud och har myndighet från Jesus Kristus att döpa, skall gå ned i vattnet med den som har anmält sig till dop och skall nämna honom eller henne vid namn och säga: Med fullmakt av Jesus Kristus döper jag dig i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn. Amen. Sedan skall han sänka ned honom eller henne i vattnet och komma upp igen ur vattnet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Vad är en prästadömsbärares plikter?

Läran och förbunden 20:38-45 - Äldsternas plikt 

"En apostel är en äldste och det är hans kallelse att döpa och att ordinera andra äldster, präster, lärare och diakoner, och att välsigna brödet och vinet – sinnebilderna för Kristi kött och blod –och att konfirmera dem som döps in i kyrkan, genom handpåläggning för dopet med eld och den Helige Anden, i enlighet med skrifterna, och att undervisa, förklara, förmana, döpa och vaka över kyrkan, och att konfirmera kyrkan genom handpåläggning och genom att ge den Helige Anden samt att ta ledningen vid alla möten. Äldsterna skall leda mötena så som den Helige Anden leder dem i enlighet med Guds befallningar och uppenbarelser."

Läran och förbunden 20:46-52 - Prästernas plikt  

"Prästens plikt är att predika, undervisa, förklara, förmana och döpa samt välsigna sakramentet, och besöka varje medlemshem och förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter. Och han kan även ordinera andra präster, lärare och diakoner. Och han skall ta ledningen vid mötena när ingen äldste är närvarande, men när det finns en äldstenärvarande skall han endast predika, undervisa, förklara, förmana och döpa samt besöka varje medlems hem och förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter. I alla dessa plikter skall prästen biträda äldsten om situationen så kräver."

Läran och förbunden 20:53-59 - Lärarnas plikt 

 "Lärarens plikt är att alltid vaka över kyrkan och att vara med och styrka dem, och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan, inte heller någon inbördes hårdhet, inte heller lögner, förtal eller skvaller, samt se till att kyrkan ofta kommer tillsammans och även se till att alla medlemmarna gör sin plikt. Och han skall ta ledningen vid mötena i äldstens eller prästens frånvaro – och i alla sina plikter i kyrkan skall han alltid biträdas av diakonerna, om situationen så kräver. Men varken lärare eller diakoner har myndighet att döpa eller välsigna sakramentet eller till att utföra handpåläggning. De skall emellertid varna, förklara, förmana och undervisa samt inbjuda alla att komma till Kristus."

Läran och förbunden 20:57-59 - Diakonernas plikt 

 "... och i alla sina plikter i kyrkan skall han alltid biträdas av diakonerna, om situationen så kräver. Men varken lärare eller diakoner har myndighet att döpa eller välsigna sakramentet eller till att utföra handpåläggning. De skall emellertid varna, förklara, förmana och undervisa samt inbjuda alla att komma till Kristus."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Alla som får ett ämbete måste inröstas

Läran och förbunden 20:65

"Ingen skall ordineras till något ämbete i denna kyrka, där det finns en regelmässigt organiserad gren av den, utan den församlingens röstning."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund

Sakramentsböner