Läran och förbunden 11-18
Vecka 37
10-14 sept 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 10 september

Seminarie TV 4: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 11 september

L&F 11    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 12    Läs   Lyssna   Elevbok

Onsdag 12 september

L&F 13              Läs   Lyssna   Elevbok

JSH 1:68-75    Läs   Lyssna   Elevbok

  • JS-H 1:68-72: Vilket datum återställdes det aronska prästadömet? Vad var namnet på ängeln som återställde aronska prästadömet till jorden genom att förläna det till Joseph Smith och Oliver Cowdery? Hur förlänades det aronska prästadömet till dem? Vad mer lovade ängeln Joseph och Oliver att de skulle få? Av vem skulle de få det?
  • L&F 13:1: Vad sa Johannes Döparen att aronska prästadömet innehar nycklarna till? Vad betyder det?

Torsdag 13 september

L&F 14    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 15    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 16    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 14:6-7: Vad lovade Herren David Whitmer? Vad krävdes att David skulle göra för att det här löftet skulle uppfyllas?

  • L&F 15:3-4 & 16:3-4: Vilken gemensam önskan hade John Whitmer och Peter Whitmer den yngre? 

  • L&F 15:6 & 16:6: Hur besvarade Herren deras fråga? Vilken princip kan vi lära oss av Herrens svar?

Fredag 14 september

L&F 17    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 18    Läs   Lyssna   Elevbok

Please reload

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 13:1

"I Messias namn förlänar jag er, mina medtjänare, Aronsprästadöme, som innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta skall aldrig mer tagas bort från jorden förrän Levis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i rättfärdighet."

Nyckellära: 

Prästadömet och prästadömsnycklar

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 18:10-11

"Kom ihåg att själarna är mycket  värdefulla i Guds ögon, ty se, Herren er Återlösare led döden i köttet, varför han led alla människors smärta för att alla människor skall kunna omvända sig och komma till honom."

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

Oliver Cowdery, Martin Harris och David Whitmer kallas som de tre vittnena till Mormons bok. Ängeln Moroni  visade sig personligen för dem med guldplåtarna. 

Sammanfattning

L&F 11: Uppenbarelse till Hyrum Smith. Förlita dig på Anden. Samla Guds ord i hjärtat innan du förkunnar det.

L&F 12: Uppenbarelse till Joseph Knight. Den som hjälper till i Guds verk måste ha ödmjukhet, kärlek och måttlighet.

L&F 13: Aronska prästadömet återställs av Johannes döparen.

L&F 14: Uppenbarelse till David Whitmer. Håll buden och få evigt liv, den största av Guds gåvor. Be i tro.

L&F 15: Uppenbarelse till John Whitmer. Återlösaren talar med skärpa och kraft. För själar till honom.

L&F 16: Uppenbarelse till Peter Whitmer. Återlösaren talar med skärpa och kraft. För själar till honom.

L&F 17: Oliver Cowdery, Martin Harris och David Whitmer får löfte om att bli de tre vittnena till guldplåtarna. Herren vittnar om Mormons boks äkthet.

L&F 18: Kyrkan är uppbyggd på Kristi evangelium. Varje själ är värdefull i Guds ögon. Ta på er Kristi namn. Tolv apostlar ska kallas.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Ge akt på Guds levande ord

Läran och förbunden 11:2 (12:2; 14:2)

"Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord som är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mina ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Skördetiden är här (tid för missionärsarbete)

Läran och förbunden 11:3-4 (12:3-4; 14:3-4)

"Se, fältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga skäran av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike. Ja, den som svingar sin skära och skördar, han är kallad av Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Bygg upp Sion och kalla till omvändelse

Läran och förbunden 11:6-9 (12:6; 14:6)

"Håll mina bud och sök att frambringa och upprätta Sions sak. Sök inte efter rikedomar utan efter visdom... Alldeles som du önskar av mig skall det ges åt dig, och om du önskar skall du bli medlet till att göra mycket gott i detta släktled. Tala inte om något annat än omvändelse till detta släktled. Håll mina bud och hjälp till att frambringa mitt verk enligt mina befallningar, och du skall bli välsignad."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Förlita dig på Anden - som upplyser ditt förstånd

Läran och förbunden 11:12-13

"Förlita dig på den Ande som leder till att göra gott – ja, till att handla rättfärdigt, att vandra i ödmjukhet och att döma rättfärdigt, och detta är min Ande. Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Jag skall ge dig av min Ande, som skall upplysa ditt förstånd, vilket skall fylla din själ med glädje."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Sök Guds ord innan du förkunnar det

Läran och förbunden 11:21, 26

"Sök inte efter att förkunna mitt ord utan sök först efter att få mitt ord, och sedan skall din tunga lossas. Därefter skall du, om du önskar det, få min Ande och mitt ord, ja, Guds kraft till att övertyga människorna."

"Samla därför mitt ord i ditt hjärta till dess tiden kommer då det är enligt min visdom att du skall gå ut."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Karaktärsdrag för den som tjänar Herren

Läran och förbunden 12:8

"Och ingen kan hjälpa till i detta verk om han inte är ödmjuk och fylld av barmhärtighet och har trohopp och kärlek samt är måttlig i allt, vad som än skall anförtros i hans vård."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Aronska prästadömets återställelse

Läran och förbunden 13:1

"I Messias namn förlänar jag er, mina medtjänare, Aronsprästadöme, som innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta skall aldrig mer tagas bort från jorden förrän Levis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i rättfärdighet."