1 NEPHI 15-22
Vecka 36
4-8 sep 2017
Veckans läsning

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Förvärva andlig insikt

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

STV 3: 1 Nephi 15-22

(20:18)

Budskap från: Louis Herrey, Marcus Brändh, Mathilda Holst och Äldste Bednar.

Ämnen som tas upp:
- Kristus hjälper oss i svåra stunder.
- Personlig inspiration och uppenbarelse.
- Den Helige Andens starka inflytande.
- Att tillämpa skrifterna på oss själva

Tisdag 5 sep

1 Nephi 15     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 15:11. Föreställ dig att du har en kamrat som inte vänder sig till Herren för att få vägledning därför att han eller hon inte tror att Herren ska svara. Begrunda det råd som Nephi gav bröderna om hur man får svar från Herren. Skriv därefter ett brev i din studiedagbok och uppmuntra din kamrat att fråga Gud med tro. (Du kan skriva om vad Nephi men även vad du själv känner.)

 

1 Nephi 16     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 16:1-5.  Skriv en lista i din studiedagbok över vad du kan göra för att lyda även när sanningen tycks hård och ”skär [dig] rakt i hjärtat”. Varför tror du att en del ungdomar har svårt att lyda vissa sanningar? Jämför din lista med vad Nephi sade till Laman och Lemuel.

Onsdag 6 sep

1 Nephi 17     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 17:45.  Enligt denna vers, och enligt annat du vet om Laman och Lemuel, varför var de "så känslolösa att [de] inte kunde förnimma [Guds] ord”. Hur kan synd hindra oss från att känna den Helige Andens påverkan? Vad annat kan hindra oss från att känna den Helige Andens påverkan? 

1 Nephi 18     Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 18:9-11.  Ibland drabbas vi av andra människors dåliga upppträdande. Hur kan vi hantera det? Vad kan vi lära av hur Nephi hanterade detta? 

1 Nephi 19     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 19:18–19, 23. Vad ville Nephi förmå sitt folk och alla som läser Mormons bok att göra? Varför var detta så viktigt?

Torsdag 7 sep

Förvärva andlig insikt 

OBS! Om torsdag är en hemstudiedag för er klass, byt dag så att denna lektion kan bli undervisad av din lärare.

Fredag 8 sep

1 Nephi 20   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 20:19-16.  Vad var Herrens budskap till folket trots att de tidigare varit upproriska? Varför då? Vad ville Herren att hans förbundsfolk skulle göra?

1 Nephi 21   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 21:14-16.  Varför tror du att människor ibland tycker att Herren har glömt dem?  Vad tror du det innebär att vara inristad på Frälsarens handflator? Hur hjälper det här dig att uppskatta Frälsarens lidande på korset? Vilka upplevelser har hjälpt dig förstå att Herren inte har glömt dig?

1 Nephi 22   Läs   Lyssna   Elevbok

Please reload

Elevbok PDF
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Du får svar om du frågar Gud

1 Nephi 15:7-11

"Och [Laman och Lemuel] sade: Se, vi förstår inte de ord vår far har talat om olivträdets naturliga grenar och även om icke-judarna. Och jag sade till dem: Har ni frågat Herren? Och de sade till mig: Det har vi inte, ty Herren tillkännager inte något sådant för oss. Se, då sade jag till dem: Hur kommer det sig att ni inte lyder Herrens befallningar? Hur kommer det sig att ni vill förgås för era hjärtans hårdhets skull? Kommer ni inte ihåg vad Herren har sagt: Om ni inte förhärdar era hjärtan utan ber till mig med tro och tror att ni skall få, och noggrant lyder mina befallningar, skall förvisso detta tillkännages för er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Med all sin kraft uppmanar Nephi att hålla fast vid ledstången (Guds ord)

1 Nephi 15:23-25

"Vad betyder ledstången av järn som vår far såg och som ledde till trädet? Och jag sade till dem att det var Guds ord och de som hörsammar Guds ord och håller fast vid det, de skall aldrig förgås. Inte heller skall motståndarens frestelser och brinnande pilar slå dem med blindhet för att leda dem till undergång... jag uppmanade dem med hela min själs kraft och med all den förmåga jag besatt att de skulle ge akt på Guds ord och komma ihåg att alltid lyda hans befallningar i allting."

1 Nephi 16:4

"...med all iver uppmanade jag mina bröder att hålla Guds befallningar."

1 Nephi 16:24

"...jag sade mycket till dem med hela min själs kraft."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Sanningen är hård för de orättfärdiga

1 Nephi 15:23-25

"Därför finner de skyldiga sanningen hård eftersom den skär dem rakt i hjärtat."

Nyckellära:  Buden

Liahona - med små medel åstadkommer Herren stora ting

1 Nephi 16:10, 16, 28-29

"[Lehi] såg till sin stora förvåning på marken ett runt klot tillverkat med utsökt konstfärdighet, och det var av fin mässing. Och i klotet fanns två visare, och den ena visade den väg vi skulle färdas i vildmarken... Och vi följde klotets anvisningar som ledde oss genom de mer fruktbara delarna av vildmarken... jag, Nephi, såg att visarna som var i klotet fungerade alltefter den tro och flit och uppmärksamhet vi ägnade dem... Och sålunda ser vi att Herren med små medel kan åstadkomma stora ting."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Gud stärker oss så att vi kan hålla buden

1 Nephi 17:3 (se 1 Nephi 3:7)

"Och om så är att människobarnen lyder Guds befallningar ger han dem näring och stärker dem och förser dem med medel varmed de kan utföra det som han har befallt dem. Sålunda försåg han oss med medel medan vi vistades i vildmarken."

1 Nephi 17:50

"Om Gud har befallt mig att göra allt, så skulle jag kunna göra det."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Anden, inte änglar, leder oss till omvändelse

1 Nephi 17:45, 52

"Ni är snara att göra ont, men sena att komma ihåg Herren er Gud. Ni har sett en ängel, och han talade till er. Ja, ni har hört hans röst tid efter annan... men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord."

"... de tystades och inte kunde tvista med mig. Inte heller vågade de bära hand på mig... Så mäktig var Guds Ande, och så hade den påverkat dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Gå ofta till templet - få se stora ting

1 Nephi 18:3

"Och jag, Nephi, gick ofta upp på berget, och jag bad ofta till Herren, varför Herren visade mig stora ting."

"Berget" är ofta en symbol för templet, en plats de forna profeterna gick för att få uppenbarelse när det inte fanns något fysiskt tempel att gå till.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Nephi vill att vi minns Kristus och hans kärleksfulla försoning

1 Nephi 19:8-9, 18

"Och se, han kommer, enligt ängelns ord, sex hundra år från den tid då min far lämnade Jerusalem. Och världen skall på grund av sin ondska akta honom för intet. Därför gisslar de honom, och han låter det ske. Och de slår honom, och han låter det ske. Ja, de spottar på honom, och han låter det ske på grund av sin kärleksfulla godhet och sitt tålamod med människobarnen."

"Och jag, Nephi, har skrivit detta till mitt folk för att om möjligt kunna förmå dem att komma ihåg Herren, sin Återlösare."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Skrifterna ger nytta, lärdom och stärker vår tro på Kristus

1 Nephi 19:23

"Och jag läste mycket för dem av det som stod skrivet i Moseböckerna. Men för att än mer kunna förmå dem att tro på Herren sin Återlösare läste jag för dem det som skrivits av profeten Jesaja. Ty jag tillämpade all helig skrift på oss för att det skulle kunna vara oss till nytta och lärdom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Det finns ingen frid för de ogudaktiga

1 Nephi 20:18, 20, 22

"O, att du hade hörsammat mina befallningar! Då hade din frid varit som en flod och din rättfärdighet som havets vågor."

"Dra ut från Babylon..."

"... finns det ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren."

Nyckellära:  Buden

Herren förbarmar sig över sitt folk och leder dem.

1 Nephi 21:10

"De skall varken hungra eller törsta, inte heller skall vare sig hettan eller solen skada dem, ty han som förbarmar sig över dem skall leda dem, ja, till vattenkällor skall han föra dem."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Herren överger oss aldrig - vi är tecknade på hans handflator

1 Nephi 21:14-16

"Men se, Sion har sagt: Herren har övergivit mig och min Herre har glömt mig – men han skall visa att det har han inte. Ty kan en kvinna glömma sitt dibarn så att hon inte har medlidande med sitt skötes son? Ja, de kan glömma, men jag skall inte glömma dig, o Israels hus. Se, jag har inristat dig på mina handflator. Dina murar står alltid inför mina ögon."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Profeterna får uppenbarelser genom Anden

1 Nephi 21:14-16

" Se, det uppenbarades för profeten genom Andens röst, ty genom Anden tillkännages allt för profeterna som skall ske människobarnen i köttet."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse