Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 27 augusti

Seminarie TV 2: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Please reload

Läran och förbunden 1-5
Vecka 35
27-31 aug 2018
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning

L&F 1: Även om flera uppenbarelser redan blivit givna ville Herren att detta skulle utgöra förordet till det som skulle bli Läran och förbunden). Ett varningens ord till hela världen för att förbereda oss för Kristis andra ankomst.

L&F 2: Ett utdrag från Moronis ord till Joseph Smith när han första gången talade med honom: löftet om Elia ande.

L&F 3: "Guds verk... kan inte omintetgöras", säger Herren efter att Martin Harris har tappat bort manuskriptet från de första översatta sidorna av Mormons bok.

L&F 4: Egenskaper som krävs för att kunna tjäna i Herrens rike, i synnerhet som missionär.

L&F 5: Detta släktled ska få Guds ord genom Joseph Smith. Tre vittnen ska vittna om Mormons bok. Martin Harris blir en av dem.

Syftet med återställelsen av Jesu Kristi kyrka och givande av uppenbarelserna i Läran och förbunden är att förbereda världen för Kristi andra ankomst.

Herrens röst, genom hans tjänare, når alla.

L&F 1:2-4

"Ty Herrens röst ljuder förvisso för alla människor, och ingen skall undkomma. Och det finns inte något öga som inte skall se, inte heller något öra som inte skall höra, inte heller något hjärta som inte skall genomborras... Och den varnande  rösten skall ljuda för alla människor genom mina lärjungars mun, vilka jag har utvalt i dessa sista dagar."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Vi blir dömda på hur vi dömer andra

L&F 1:2-4

"för den dag då Herren skall komma för att vedergällavar och en efter hans gärningar och mäta upp åt var och en efter det mått, varmed han har mätt upp åt sin nästa."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Joseph Smith (och andra) kallades för att...

L&F 1:17-23

"Därför kallade jag, Herren, på min tjänare Joseph Smith den yngre och talade till honom från himlen och gav honom befallningar... och gav även befallningar till andra att de skulle förkunna detta för världen":

 - att "bryta ned de starka och mäktiga, så att människor inte skall kunna råda sin nästa, inte heller förlita sig på köttslig arm" (19)

-  "att var och en skall kunna tala i Herren Guds, ja, i världens Frälsares namn" (20)

-  "att även tron skall kunna tillta på jorden" (21)

-  "att mitt eviga förbund skall kunna upprättas" (22)

-  "att mitt evangeliums fullhet skall kunna förkunnas av de svaga och ringa till världens ändar och inför kungar och styresmän." (23)

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Läran och förbunden gavs till till Joseph Smith i hans "svaghet"

L&F 1:24-28

"Se, jag är Gud och har talat detta. Detta är mina befallningar, och de gavs till mina tjänare i deras svaghet enligt deras språk, för att de skulle kunna förstå... och att i den mån de sökte efter visdom de skulle kunna undervisas... och att i den mån de var ödmjuka de skulle kunna göras starka och välsignas från höjden och ta emot kunskap tid efter annan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Nyckelskriftställe: Den enda sanna och levande kyrkan

L&F 1:30

"och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få makt att lägga denna kyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur mörkret, ja, den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner behag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Gud har inget överseende med synd - men förlåtelse kommer genom omvändelse

L&F 1:31-32

"Ty jag, Herren, kan inte se på synd med den minsta grad av överseende. Ändå skall den som omvänder sig och håller Herrens bud bli förlåten."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Herrens och hans tjänares röst är densamma

L&F 1:37-38

"Utforska dessa bud, ty de är sanna och trovärdiga, och de profetior och löften som finns i dem skall alla fullbordas. Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, skall mina ord inte förgås utan skall alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma."

Nyckellära:  Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Elia ande - våra hjärtan vänds till våra fäder (släktforskning och tempelarbete)

L&F 2:1-3

"Se, jag skall uppenbara prästadömet för er genom profeten Elias hand, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan skall vända sig till sina fäder. Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst."

Syftet med skapelsen är att låta man och hustru tillsammans sluta förbund med Herren genom beseglande förordningar, och sedan undervisa sina barn om detsamma, dvs tempelförbunden. Allt skulle vara förgäves, eller "ödelagt" om så inte skedde. (Se L&F 1:13-16 för en beskrivning av jorden som "ödelagt")

Den som har Elia ande har vänt sitt hjärta till sina fäderna och vill ha de löften (tempelförbund) som Herren gav till dem. Man har också en önskan att vara medel till frälsning för de av sina förfäder som inte hade chans i livet att sluta förbund med Herren. Därför utförs bl a dop för de döda.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Återställelsen, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Guds verk kan inte stoppas

L&F 3:1-3

"Guds verk och planer och avsikter kan inte omintetgöras, inte heller kan de gå om intet. Ty Gud vandrar inte på krokiga stigar, inte heller viker han åt höger eller åt vänster, inte heller avviker han från det han har sagt. Därför är hans stigar raka och hans bana ett evigt kretslopp. Kom ihåg, kom ihåg att det inte är Guds verk som omintetgörs, utan människornas verk."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Återställelsen

Joseph Smith tillrättavisas för sin olydnad

Joseph Smith hade varit oaktsam med de första översatta sidorna av Mormons bok (ett manuskript på 116 sidor) Martin Harris hade lånat dem för att visa sin hustru och några vänner. Men när dessa sidor sedan försvunnit blir både Joseph Smith och Martin Harris förtvivlade, och Herren tuktar Joseph med följande ord:

L&F 3:6-10, 14-15

"...hur ofta har du inte överträtt Guds bud och lagar och envisats med att följa människors övertalningar. Ty se, du skulle inte ha fruktat människor mer än Gud. Även om människor ringaktar Guds råd och föraktar hans ord, borde du ändå ha varit trofast... Se, du är Joseph, och du utvaldes att utföra Herrens verk, men om du inte är varsam, kommer du att falla på grund av överträdelse. Men kom ihåg: Gud är barmhärtig. Omvänd dig därför från det du har gjort som strider mot den befallning som jag gav dig, så är du ännu utvald och åter kallad till verket.samt berömt sig av sin egen visdom... Och detta är orsaken till att du har förlorat dina förmåner för en tid, ty du har från begynnelsen låtit din vägledares råd trampas ned."

L&F 5:21-22

"Och nu befaller jag dig, min tjänare Joseph, att omvända dig och vandra mer rättrådigt inför mig, och att inte längre ge efter för människors övertalningar, och att du är ståndaktig i att hålla de befallningar varmed jag befallt dig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Avsikten med Mormons boks framkomst

L&F 3:19-20

"Och i just denna avsikt är dessa plåtar, som innehåller dessa uppteckningar, bevarade – för att Herrens löften, som han gav till sitt folk, skulle kunna gå i fullbordan, och för att lamaniterna skulle kunna komma till kunskap om sina fäder, och för att de skulle kunna känna till Herrens löften, och för att de skall kunna tro på evangeliet och förtrösta på Jesu Kristi förtjänster samt bli förhärligade genom tro på hans namn, och för att de genom sin omvändelse skulle kunna bli frälsta. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Egenskaper en Herrens tjänare behöver

L&F 4:1-7

"Se, ett förunderligt verk skall snart påbörjas ibland människobarnen. Se därför till, o ni som inträder i Guds tjänst, att ni tjänar honom av allt ert hjärta, all er förmåga, allt ert förstånd och all er styrka, så att ni kan stå utan skuld inför Gud på den yttersta dagen. Om ni därför har en önskan att tjäna Gud, är ni kallade till verket. Ty se, fältet har redan vitnat till skörd, och se, den som svingar skäran av all sin kraft, han samlar ett förråd så att han inte omkommer utan bringar frälsning till sin själ. Och tro, hopp, kärlek och barmhärtighet, med blicken endast fäst på Guds ära, dugliggör honom till detta verk. Kom ihåg tron, dygden, kunskapen, måttligheten, tålamodet, den broderliga välviljan, gudsfruktan, kärleken, ödmjukheten och fliten. Be och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Detta släktled får Guds ord genom Joseph Smith

L&F 5:10

"Men detta släktled skall få mitt ord genom dig [Joseph Smith]"

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse

Tre vittnen kommer intyga att guldplåtarna är äkta och dess översättningen sann

L&F 5:10

"och förutom ditt vittnesbörd tre av mina tjänares vittnesbörd, vilka jag skall kalla och ordinera, för vilka jag skall visa dessa ting, och de skall gå ut med mina ord, som givits genom dig. Ja, de skall veta med säkerhet att dessa ting är sanna, ty från himlen kommer jag att förkunna det för dem."

Dessa vittnen var Martin Harris, Oliver Cowdery och David Whitmer.

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse

"Stanna upp och var stilla"

L&F 5:34

"Ja, därför har jag sagt: Stanna upp och var stilla, tills jag befaller dig, och jag skall förse dig med medel varmed du kan utföra det som jag har befallt dig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Please reload

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 1:30

"och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få makt att lägga denna kyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur mörkret, ja, den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner behag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna."

Nyckellära: 

Återställelsen