Läran och förbunden 99-102
Vecka 4
 21-25 januari 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 21 januari

Seminarie TV 20: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 22 januari

L&F 99      Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 100    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 99:1: Vad kallade Herren John Murdock att göra?, v.2-3: Hur välsignar Herren trofasta missionärer och de människor som tar emot dem?, v.4-5: Vad kan följden bli av att förkasta evangeliets budskap som Herrens tjänare predikar?

  • L&F 100:3-4: Vad tror du menas med att ”en vid dörr skall öppnas” för evangeliets predikan?, Försök ge några exempel på hur Herren ”öppnar dörrar” för oss till att utföra missionsarbete., v.5-8: Hur hjälper oss Herren när vi höjer våra röster för att dela med oss av evangeliet? 

Onsdag 23 januari

L&F 101:1-42    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-2: Varför tillät Herren att de heliga i Jackson County fick lida förföljelser och prövningar?, v.3-5: Varför tuktar och prövar Herren sitt folk?, v.9: Vilket hoppfullt budskap gav Herren till de heliga som led i Missouri?, v.12-16: Vilka är Herrens löften till de rättfärdiga heliga?, v.22-23: Hur kan vi förbereda oss för Kristi andra ankomst?, v.35-38: Vilka sanningar och råd kan ha tröstat de heliga som led i Missouri?, v.42: Försök att med egna ord förklara varför ödmjukhet är så viktigt i Jesu Kristi evangelium.

Torsdag 24 januari

​L&F 101:43-101    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.43-54: Försök identifiera några principerna i liknelsen om adelsmannen och olivträden som du kan tillämpa i ditt liv., v.63-64: Vad säger Herren att han ska fortsätta göra?, v.78: Varför är ansvar för våra egna synder en viktig del av vår handlingsfrihet?, v.92: Vad lär denna vers oss om Herren? 

Fredag 18 januari

L&F 102     Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1: Vad är ett högråd?, v.2: Hur utses ett högråd och vad är dess syfte?, v.4: Hur bör medlemmarna i ett högråd fullgöra sina plikter?, v.15-16: Hur ska disciplinråd i Jesu Kristi kyrka hållas?, v.19: Vad måste rådets president göra när han hört båda sidorna av ett fall?, v.23: Vilken ytterligare hjälp (förutom högrådets medlemmar) har de som presiderar över disciplinråd när de fattar beslut?  

Please reload

Under stunder av prövning, "Låt därför era hjärtan bli tröstade... Var stilla och vet att jag är Gud." (L&F 101:16)

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Kraft att förkunna ordet genom Anden

Läran och förbunden 99:2

"Och den som tar emot dig tar emot mig, och du skall få kraft att förkunna mitt ord med min Helige Andes tillkännagivelse."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Predika evangeliet tills du dör

Läran och förbunden 99:8

"Annars skall du fortsätta predika mitt evangelium tills du tas bort. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Vi är på vår "plats" av en orsak - att frälsa själar

Läran och förbunden 100:4

"Därför har jag, Herren, låtit er komma till denna plats, ty jag fann det nödvändigt för att kunna frälsa själar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

"Höj era röster... i samma ögonblick bli er givet."

Läran och förbunden 100:5-8

"Därför säger jag er sannerligen: Höj era röster för dessa människor, uttala de tankar som jag skall lägga i era hjärtan, och ni skall inte komma på skam inför människorna, ty det skall i samma stund, ja, i samma ögonblick, bli er givet vad ni skall säga. Dock ger jag er en befallning att vadhelst ni förkunnar i mitt namn skall ni förkunna med allvar i hjärtat, med ödmjukhetens anda i allt. Och jag ger er detta löfte att i den mån ni gör detta skall den Helige Anden utgjutas för att bära vittne om allt vad ni säger."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Allt samverkar till det bästa om vi är trofasta

Läran och förbunden 100:15

"Låt därför era hjärtan bli tröstade, ty allt skall samverka till deras bästa som vandrar rättrådigt, och till kyrkans heliggörelse."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lidande drabbar de heliga pga överträdelser

Läran och förbunden 101:2-8

"Jag, Herren, har låtit de lidanden varmed de har blivit plågade komma över dem som följd av deras överträdelser. Dock skall jag kännas vid dem, och de skall vara mina den dag jag kommer för att insamla mina ädelstenar. Därför måste de tuktas och prövas, ja, liksom Abraham som blev befalld att offra sin ende son. Ty de som inte vill uthärda tuktan utan förnekar mig kan inte heliggöras. Se, jag säger dig att det fanns trätor och stridigheter och avund och missämja samt lustfyllda och giriga begär ibland dem, och med detta vanhelgade de därför sina arvedelar. De var sena att hörsamma Herrens, sin Guds, röst. Därför är Herren, deras Gud, sen att hörsamma deras böner och att besvara dem i deras prövningars dagar. I de dagar då frid rådde värdesatte de föga mitt råd, men i sina prövningars dagar söker de mig av nödtvång."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Trots våra synder visa Gud barmhärtighet

Läran och förbunden 101:9

"Sannerligen säger jag dig: Trots deras synder är mitt inre fyllt av medlidande med dem. Jag skall inte fullständigt förskjuta dem, och på vredens dag skall jag komma ihåg barmhärtigheten."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

De som ger sitt liv för Gud blir krönta

Läran och förbunden 101:15

"Och alla de som har givit sitt liv för mitt namns skull skall bli krönta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

"Var stilla och vet att jag är Gud."

Läran och förbunden 101:16

"Låt därför era hjärtan bli tröstade när det gäller Sion, ty allt kött är i mina händer. Var stilla och vet att jag är Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

De renhjärtade ska få sina arvedelar

Läran och förbunden 101:18

"De som är kvar och är renhjärtade skall återvända och komma till sina arvedelar, de och deras barn, sjungande sånger av evig glädje för att bygga upp Sions öde platser."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Kristus ska uppenbara allt när han återkommer

Läran och förbunden 101:32-34

"Ja, sannerligen säger jag dig: Den dag då Herren skall komma skall han uppenbara allting, det som har skett och fördolda ting... högst dyrbara ting, ting som är ovantill och ting som är nedantill, ting som är i jorden och på jorden samt i himlen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Tidshushållning

Please reload

Sammanfattning

I kapitel 99 kallas John Murdock på mission. Kapitel 100 är vägledning och tröst till Joseph Smith och Sidney Rigdon på deras mission. Herren lovar dem att deras familjer är i goda händer. På grund av förföljelserna av medlemmarna i Missouri ger Herren kapitel 101, där han säger att "tuktan" kommer av överträdelse och att det är Herrens sätt att pröva oss. I kapitel 102 lär vi oss att kyrkans första högråd organiseras. För att veta mer om lärdomarna i dessa kapitel, se "Skriftställen du inte bör missa" nedan.

Seminarie TV

STV 20: Läran & förbunden 99-102

Louis Herrey undervisar från L&F 99-102.
Om missionärsarbete, undervisa med den Helige Anden, vara ett ljus, prövningar, heliggörelse, Gud strider för oss och att sitta i råd.

Se "The District" här:
lds.org/callings/missionary/the-district?lang=eng

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 3-6:

Buden

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215