Läran och förbunden 94-98
Vecka 3
 14-18 januari 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 14 januari

Seminarie TV 19: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 15 januari

Nyckellära: Buden

 

Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Buden (Finns på länken här eller i din studiedagbok)

 

9:1: Hur visar vi vår kärlek till Gud?

9:2: Vilka är de två största och mest grundläggande buden? 

9:3: Hur kan vi helga sabbatsdagen?

9.4: Vilka är de tio budorden?

Onsdag 16 januari

L&F 94    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 95    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 96    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 94:1, 3, 10: Vilka tre byggnader befallde Herren de heliga att bygga i Kirtland i Ohio? Vad visar de här tre byggnaderna är viktigt för Herren? 

 • L&F 95:1-3: Vad gör Herren för dem han älskar?, Vad menas med att tukta? Enligt de här verserna, varför tuktar Gud dem han älskar?, v.4, 8-9: Varför befallde Herren de heliga att bygga templet i Kirtland?, v.11: Vilken princip kan vi lära oss av denna vers? 

 • L&F 96:4-5: Hur skulle publicerandet av Guds ord hjälpa de heliga?

Torsdag 17 januari

L&F 97     Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.1: Hur beskrev Herren många av bröderna i Missouri? 

 • v.2: Vad lovade Herren dessa män?

 • v.8: Vad tror du menas med att ha ett ”förkrossat hjärta och botfärdig ande”?, Vad tror du menas med att hålla förbund genom offer?, Vilka offer har du gjort för att hålla dina förbund?

 • v.15-17: Hur kvalificerar vi oss för att få erfara Herrens härlighet och närvaro i templet

Fredag 18 januari

L&F 98     Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.3: Vad lovade Herren de heliga i Missouri om de lydde hans råd?

 • v.13-15: Vad är en av anledningarna till att Herren prövar oss?

 • v.23-27: Vad lovade Herren de heliga om de uthärdade förföljelserna och inte sökte hämnd?

 • v.41-43: Hur skulle de heliga behandla sina fiender som vägrade att omvända sig?

Please reload

Kyrkans medlemmar i Missouri var utsatta för svåra förföljelser och hade den 23 juli 1833 tvingats att underteckna en överenskommelse om att lämna Jackson County.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Herren tuktar den han älskar

Läran och förbunden 95:1-2

"Sannerligen, så säger Herren till er som jag älskar, och dem jag älskar tuktar jag också så att deras synder kan förlåtas, ty med tuktan bereder jag en väg för deras befrielse ur alla slags frestelser, och jag har älskat er. Därför måste ni tuktas och stå tillrättavisade inför mitt ansikte,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Bygg templet - en viktig befallning

Läran och förbunden 95:3, 8, 11

"ty ni har begått en mycket allvarlig synd emot mig eftersom ni inte i allt har givit akt på den viktiga befallning som jag har givit er som rör uppförandet av mitt hus,"

"Ja, sannerligen säger jag er: Jag gav er en befallning att ni skulle bygga ett hus, i vilket hus jag ämnar begåva dem som jag har utvalt med kraft från höjden,"

"Sannerligen säger jag er: Det är min vilja att ni uppför ett hus. Om ni håller mina bud skall ni få kraft att uppföra det."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Håll buden - förbli i Faderns kärlek och undvik mörkret

Läran och förbunden 95:12

"Om ni inte håller mina bud skall inte Faderns kärlek förbli i er och därför kommer ni att vandra i mörker."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Herren godtar de uppriktiga och botfärdiga

Läran och förbunden 97:8

"Sannerligen säger jag er: Alla bland dem som vet att deras hjärtan är uppriktiga och förkrossade, och att deras ande är botfärdig, och är villiga att hålla sina förbund genom offer, ja, varje offer som jag, Herren, skall kräva, de godtas av mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Varför templet är viktigt

Läran och förbunden 97:13-16

"[Templet], en plats för tacksägelse för alla heliga och som en plats för undervisning av alla dem som är kallade till tjänandeverket i alla sina olika kallelser och ämbeten, så att de kan fulländas i insikten om sin andliga verksamhet, i teori, i princip och i lära, i allt som rör Guds rike på jorden, vars rikes nycklar har förlänats er. Och om mitt folk uppför ett hus åt mig i Herrens namn och inte tillåter något orent komma dit in så att det förorenas, skall min härlighet vila däröver, ja, och min närvaro skall vara där ty jag skall komma dit in, och alla de renhjärtade som kommer dit in skall se Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Sion är de renhjärtade

Läran och förbunden 97:21

"Låt Sion glädja sig, ty detta är Sion – de renhjärtade."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Var tacksamma i allt

Läran och förbunden 98:1

"Sannerligen säger jag er, mina vänner: Frukta inte. Låt era hjärtan bli tröstade. Ja, var alltid glada och var tacksamma i fråga om allting,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lidanden ska samverka för vårt bästa

Läran och förbunden 98:3

" Därför ger han er detta löfte med ett oåterkalleligt förbund att de skall uppfyllas, och alla era lidanden skall samverka till ert bästa och till mitt namns förhärligande, säger Herren."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lev av varje ord som kommer från Guds mun

Läran och förbunden 98:11

"Och jag ger er en befallning att ni skall avstå från allt ont och hålla fast vid allt gott, så att ni lever av varje ord som utgår från Guds mun."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herren prövar oss - för att se om vi håller vårt förbund

Läran och förbunden 98:14

"Frukta därför inte era fiender, ty jag har fastslagit i mitt hjärta, säger Herren, att jag skall pröva er i allt för att se om ni förblir i mitt förbund ända till döden, så att ni kan befinnas värdiga."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Please reload

Sammanfattning

Två huvudteman präglar veckans läsning. För det första talar Herren om vikten av att bygga tempel i både Kirtland, Ohio och Jackson County, Missouri (det senare blev aldrig byggt). Medlemmarna tillrättavisar hårt av Herrren (L&F 95) för att de inte uppmärksammat budet. 

För det andra lär vi oss att svåra förföljelser drabbar medlemmarna i Missouri under sommaren 1833. Herren ger tröstande ord och råd till de heliga i L&F 97-98.

Se "Skriftställen du inte bör missa!" nedan för mer lärdomar från veckans kapitel. 

Seminarie TV

STV 19: Läran & förbunden 94-98

Programledare: Clara Herrey
Vittnesbörd: Martin Midelf och Michelle Cisternas
Undervisning: Marcus Brändh, President Gordon B Hinckley och Äldste Dallin H Oaks.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 3-6:

Buden

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215