STV 18: Alma 21-26

Sammanfattning och tankar från skriftblocket: Alma 21-26. Inspelad på Bolliaden i Eskilstuna, januari 2014. Presentarad av seminarieelever från hela Sverige.

Mycket fint avsnitt!

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-4:

Tidsutdelning, avfall & återställelse

ALMA 23-29
Vecka 3
15-19 jan 2018

Tisdag 16 jan

Nyckellära: Återställelsen

OBS. Om tisdag är en hemstudiedag, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Onsdag 17 jan

Alma 23     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 18. De omvända lamaniterna blev ett mycket flitigt folk och vänligt sinnade mot nephiterna. Varför är det viktigt att människor som försöker omvända sig och förändra sitt liv umgås med andra som också strävar att leva rättfärdigt?

Alma 24     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 15-18.  Ta reda på vad anti-nephi-lehiterna gjorde för att visa Herren att de verkligen hade omvänt sig. Hur kan denna händelse ha en symbolisk betydelse i ditt eget liv?

Torsdag 18 jan

Alma 25     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 26     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-12. När Ammon säger att han "vill skryta över [sin] Gud", vad menar han med det? Uttrycket "ty i [Guds] kraft kan jag göra alltid", vad betyder det för dig?

  • Vers 35-37. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vilka sanningar i de här verserna skulle ge dig skäl att glädjas över Guds godhet? (Markera gärna uttryck som visar det.) Var gör det för skillnad att veta att Gud kommer ihåg dig?

Fredag 19 jan

Alma 27     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 28     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 29     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-3. Har du någonsin önskat att du hade makt att ensam åstadkomma något stort och gott eller få slut på någon förfärlig ondska i världen? I Alma 29 uttrycker Alma sin önskan att vara ett redskap i Guds händer. Utforska Alma 29:1–3 och ta reda på vad som var Almas hjärtas önskan. Tänk på vad som hände Alma i unga år och tänk över varför Alma kanske hade den här önskan. 

  • Vers 9. Vad är sann glädje för Alma? Varför tror du att han känner som han gör? 

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

De omvända lamaniterna avföll aldrig

Alma 23:6-7

"...alla som bringades till kunskap om sanningen genom Ammons och hans bröders predikan enligt uppenbarelsens och profetians ande och Guds kraft, som gjorde underverk i dem – ja, jag säger er, så sant Herren lever, att alla lamaniter som trodde på deras predikan och blev omvända till Herren aldrig avföll. Ty de blev ett rättfärdigt folk. De lade ned sina upprorsvapen så att de inte längre stred emot Gud och inte heller emot någon av sina bröder."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristus tar bort våra skulder när vi omvänder oss

Alma 24:10

"Och jag tackar även min Gud, ja, min store Gud, för att han har givit oss möjlighet att kunna omvända oss... och även för att han har förlåtit oss våra många synder och de mord som vi har begått och tagit bort skulden från våra hjärtan genom sin Sons förtjänster."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Lamaniterna begraver sina stridsvapen för fredens skull

Alma 24:17-19

"... tog de sina svärd och alla de vapen som hade använts till att utgjuta människoblod och begravde dem djupt i jorden. Och detta gjorde de eftersom de ansåg det vara ett vittnesbörd för Gud, och även för människor, om att de aldrig mer ville använda vapen till att utgjuta människoblod. Och detta gjorde de och betygade och slötförbund med Gud att de, hellre än att utgjuta sina bröders blod, ville offra sina egna liv. Och sålunda ser vi att när dessa lamaniter kom till tro och till kunskap om sanningen, var de ståndaktiga och ville hellre lida döden än begå synd. Och sålunda ser vi att de grävde ned sina fredsvapen, eller: De grävde ned sina krigsvapen för fredens skull."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Guds vägar är förunderliga

Alma 24:26-27

"Och det hände sig att flera än det antal som hade blivit dräpta förenade sig den dagen med Guds folk. Och de som hade dräpts var rättfärdiga människor och vi har därför inget skäl att tvivla på att de blev frälsta. Och inte en enda ogudaktig människa bland dem blev dräpt, men över ett tusen bringades till kunskapen om sanningen. Sålunda ser vi att Herren verkar på många sättför sitt folks frälsning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

De upplysta som avfaller blir mera förhärdade

Alma 24:30 (Alma 47:36)

"Och sålunda kan vi tydligt se att när ett folk en gång har upplysts av Guds Ande och har haft stor kunskap om det som hör till rättfärdigheten och sedan har avfallit i synd och överträdelse, blir de mera förhärdade, och deras tillstånd blir värre än om de aldrig hade haft denna kunskap."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Moselagen stärker tron på Kristus

Alma 25: 15-16

"Ja, och de höll Moses lag. Ty det var nödvändigt att de ännu skulle hålla Moses lag eftersom den inte var helt fullbordad. Men trots Moses lag såg de framåt mot Kristi ankomst, ty de ansåg att Moses lag var en förebild för hans ankomst och trodde att de måste utföra dessa yttreförrättningar till dess han skulle uppenbaras för dem. Nu trodde de inte att frälsning kom genom Moses lag, men Moses lag tjänade till att stärka deras tro på Kristus. Och på så sätt bibehöll de genom tro ett hopp om evig frälsning och förlitade sig på profetians ande som talade om det som skulle komma."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Välsignelser av troget missionärsarbete

Alma 26:3-5

"Ty våra bröder lamaniterna var i mörker, ja, i den mörkaste avgrund, men se hur många av dem som förmåtts att se Guds förunderliga ljus! Och detta är den välsignelse som förlänats oss, att vi har gjorts till redskap i Guds händer att åstadkomma detta stora verk. Se, tusentals av dem gläder sig och har förts in i Guds fårahus. Se, fältet var moget, och välsignade är ni, eftersom ni svingade skäran och skördade av alla krafter, ja, hela dagen lång arbetade ni. Och se på antalet av era kärvar! Och de skall samlas in i ladorna så att de inte går förlorade."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Vi kan göra allt - i Guds kraft

Alma 26:11-12

"Men Ammon sade till honom: Jag skryter inte över min egen styrka, inte heller över min egen visdom. Men se, min glädje är full, ja, mitt hjärta är fyllt till brädden av glädje, och jag vill fröjda mig i min Gud. Ja, jag vet att jag är ingenting. Till min styrka är jag svag, därför vill jag inte skryta över mig själv, utan jag vill skryta över min Gud, ty i hans kraft kan jag göra allting. Ja se, många mäktiga underverk har vi gjort i detta land, för vilka vi skall prisa hans namn för evigt."

Alma 26:35-36

"Ja, min glädje hänför mig så att jag till och med skryter över min Gud, ty han har all makt, all visdom och all insikt. Han förstår allting och han är en barmhärtig varelse, ja, till frälsning för dem som omvänder sig och tror på hans namn. Om nu detta är att skryta, ja, då vill jag skryta... Ja, välsignat är min Guds namn, han som har kommit ihåg detta folk som är en gren av Israels träd..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Gudomen

Kraften i Guds ord omvänder tusentals

Alma 26:13

"Se, hur många tusen av våra bröder har han inte löst från helvetets kval. Och det har fått dem att besjunga den återlösande kärleken, och detta tack vare hans ords kraft som är i oss. Har vi därför inte stor orsak att fröjda oss?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vem kan glädjas för mycket i Herren?

Alma 26:16

"Låt oss därför jubla, ja, vi skall glädjas i Herren. Ja, vi skall fröjda oss, ty vår glädje är full. Ja, vi skall prisa vår Gud för evigt. Se, vem kan glädjas för mycket i Herren? Ja, vem kan säga för mycket om hans stora makt och om hans barmhärtighet och om hans tålamod med människobarnen? Se, jag säger er att jag inte kan uttrycka ens det minsta av det jag känner."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning