top of page
MOSIAH 29 - ALMA 4
Vecka 22
25-29 maj 2020
Veckans läsning

Måndag 25 maj

Seminarie TV 20 (Ses i klass eller med förälder)

________________________________

Tisdag 26 maj

Mosiah 29     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 32-34. Kung Mosiah ville att folket skulle leva i ett land med "lika rättigheter" och där alla skulle "bära sin del". Varför är dessa principer fortfarande viktiga för oss i denna tid? Vad gör du för att bära upp din del?

________________________________

Onsdag 27 maj

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

________________________________

Torsdag 28 maj

​Alma 1     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 3-6. Läs även 2 Nephi 26:29 och skriv en förklaring på vad "prästvälde" är för något. 

  • Vers 26-27. Hur skilde sig de nephitiska prästernas handlande från deras som utövade prästvälde?

  • Vers 25, 27-31. Läs om hur medlemmarna i kyrkan hanterade prövningar och förföljelser. Skriv sedan i din studiedagbok svar på följande frågor: När har du hållit buden trots förföljelse eller påtryckningar att inte göra det, och vilka välsignelser ledde det till? Hur tänker du bemöta dina motståndare?

Alma 2     Läs​   Lyssna   Elevbok

________________________________

Fredag 29 maj

Alma 3     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 18-19. Vad lär du dig i dessa verser om de som förbannats av Gud? Vad gör du i ditt eget liv för att se till att du inte avskärmar dig från Gud?

Alma 4     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8-12. Skriv ner en ogudaktig handling eller inställning som exemplifieras av nephiterna. Förklara varför det är viktigt att undvika den handlingen eller inställningen som medlemmar i kyrkan i vår tid.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns  ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Sammanfattning Mosiah 29 - Alma 4

Kort efter att Alma blir överdomare kommer Nehor, som predikar falska läror och försöka införa prästvälde  bland nephiterna. Sedan  försöker Amlici bli kung över nephiterna, vilket resulterar i stridigheter med många dödsfall. Krigets följder väcker många nephiter till omvändelse, men inom ett år avfaller många igen. Alma avgår som överdomare för att på heltid undervisa om Kristi evangelium.

amlici.jpg
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Veckans filmer

Seminarie TV 20: Mosiah 29-Alma 4

(19:30) Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning.

STV (äldre avsnitt)

(15:22) Detta avsnitt är inspelat av ungdomar från Katrineholm gren.

Varför talar Mormons bok emot blandäktenskap?

(1:46) Kunde nephiter gifta sig med lamaniter?

Kom och följ mig - Mosiah 29 -Alma 4

(55:10) För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Guds domar är rättvisa

Mosiah 29:12

"Nu är det bättre att en människa blir dömd av Gud än av en människa, för Guds domar är alltid rättvisa, men en människas domar är inte alltid rättvisa."

Nyckellära:  Gudomen, buden

Herren befriar dem som sätter sin lit till honom

Mosiah 29:20

"Men se, han befriade dem eftersom de ödmjukade sig inför honom, och eftersom de ropade högt till honom befriade han dem ur träldomen. På så sätt verkar Herren med sin makt under alla förhållanden bland människobarnen och räcker ut barmhärtighetens arm åt dem som sätter sin lit till honom.."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu  Kristi försoning, Gudomen

Vad är prästvälde?

Alma 1:3-6

"Och [Nehor] hade gått omkring bland folket och predikat för dem det som han påstod vara Guds ord, men som var riktat mot kyrkan. Han förkunnade för folket att varje präst och lärare borde söka anseende bland folket och att de inte borde arbeta med sina händer utan borde försörjas av folket. Och han betygade även för folket att hela människosläktet skulle bli frälst på den yttersta dagen... många trodde på hans ord, ja, så många att de började försörja honom och ge honom pengar. Och han började upphöja sig i sitt hjärtas högmod och bära högst dyrbara kläder..."

Se även 2 Nephi 26:29

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Fasta i tron - trots prövningar

Alma 1:25

"Nu var detta en stor prövning för dem som stod fasta i tron. Ändå var de ståndaktiga och orubbliga i att hålla Guds bud, och de bar med tålamod den förföljelse de utsattes för."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Vilken inställning ska en präst (församlingsledare) ha?

Alma 1:26

"Och när prästerna lämnade sitt arbete för att förkunna Guds ord för folket, lämnade också folket sina arbeten för att höra Guds ord. Och när prästerna hade förkunnat Guds ord för dem vände de alla flitigt tillbaka till sina arbeten. Och prästen ansåg sig inte förmer än sina åhörare, ty predikanten var inte bättre än åhöraren, inte heller var läraren bättre än eleven. Och på så sätt var de alla jämlika, och de arbetade alla, var och en efter sin styrka."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Dela med dig och var frikostig mot alla

Alma 1:27, 30

"Och de delade med sig av sina ägodelar, var och en efter vad han hade, till de fattiga och de behövande och de sjuka och de lidande. Och de bar inga dyrbara kläder men var ändå prydliga och behagfulla.

Och på så sätt avvisade de under sina gynnsamma omständigheter ingen som var naken eller som var hungrig eller som var törstig eller som var sjuk eller som inte hade fått näring. Och deras hjärtan var inte begivna på rikedomar varför de var frikostiga mot alla, både gammal och ung, både träl och fri, både man och kvinna, såväl utanför kyrkan som inom kyrkan, och de hade inte anseende till person när det gällde de behövande."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi får styrka när vi ber till Gud med styrka

Alma 2:28

"Men nephiterna blev styrkta av Herrens hand eftersom de med kraft hade bett honom att han skulle befria dem ur deras fienders händer. Därför hörde Herren deras rop och styrkte dem, och lamaniterna och amliciterna föll för dem."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Inget äktenskap utanför förbundet

Alma 3:8-9

"... så att Herren Gud därigenom skulle kunna bevara sitt folk, för att de inte skulle blandas och tro på falska traditioner, vilket skulle leda till deras undergång. Och det hände sig att alla som beblandade sig med lamaniterna bringade samma förbannelse över sin säd."​

Nyckellära:  Äktenskap och familj

Vi förbannar oss själva

Alma 3:18-19

"Nu visste inte amliciterna att de uppfyllde Guds ord när de började sätta märken på sina pannor, men de hade gjort öppet uppror mot Gud, och därför var det nödvändigt att förbannelsen skulle drabba dem. Nu vill jag att ni skall förstå att de själva drog på sig förbannelsen. Och på samma sätt drar varje människa som drabbas av förbannelse på sig sin egen fördömelse."​

Nyckellära:  Buden

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22:

Prästadömet och prästadömsnycklar

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page