MORONI 1-7
Vecka 21
21-25 maj 2018
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Jag kommer inte att förneka Kristus

Moroni 1:2-3

"...och på grund av sitt hat avrättar de varje nephit som inte vill förneka Kristus. Och jag, Moroni, kommer inte att förneka Kristus..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Den Helige Anden ges genom handpåläggning

Moroni 2:2-3

"Och sedan ni har gjort detta skall ni ha myndighet att ge den Helige Anden till den som ni lägger händerna på. Och i mitt namn skall ni ge den, ty så gör mina apostlar... Och på alla som de lade händerna på föll den Helige Anden."

Nyckellära:  Gudomen, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Prästadömet och kallelser ges genom prästadömsmyndighet, inspiration och handpåläggning

Moroni 3:2-4

"Sedan [apostlarna] hade bett till Fadern i Kristi namn lade de händerna på dem och sade: I Jesu Kristi namn ordinerar jag dig... till att predika omvändelse och syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus och genom ståndaktighet i tron på hans namn intill änden. Amen. Och på det sättet ordinerade de präster och lärare enligt Guds gåvor och kallelser till människor. Och de ordinerade dem genom den Helige Andens kraft som var i dem."

Nyckellära:  Gudomen, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Hur sakramentet välsignas

Moroni 4:3 (5:2)

"O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta bröd för alla deras själar som äter därav, så att de kan göra det till minne av din Sons kropp och betyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de är villiga att ta på sig din Sons namn och alltid minnas honom samt hålla de bud som han har givit dem, så att de alltid kan ha hans Ande hos sig. Amen."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Hur tar vi hand om nya medlemmar?

Moroni 6:4

"Och sedan de hade mottagits till dop och påverkats och renats genom den Helige Andens kraft räknades de bland Kristi kyrkas folk. Och deras namn upptecknades så att de skulle bli ihågkomna och få näring genom Guds goda ord för att hålla dem på den rätta vägen och få dem att ständigt och vaksamt be och förtrösta endast på Kristi förtjänster, han som var deras tros upphovsman och fullkomnare."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Varför vi går till kyrkan

Moroni 6:5-6

"Och kyrkan kom ofta tillsammans för att fasta och be och för att tala med varandra om sina själars välfärd. Och de kom ofta tillsammans för att ta del av bröd och vin till minne av Herren Jesus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Våra möten leds av den Helige Anden

Moroni 6:9

"Och deras möten leddes av kyrkan enligt Andens maningar och genom den Helige Andens kraft, ty så som den Helige Andens kraft ledde dem, vare sig till att predika eller att förmana eller att be eller att åkalla Gud eller att sjunga, så gjordes det."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, G, Förrättningar och förbund

Vi är Kristi fridsamma efterföljare

Moroni 7:3

"Därför vill jag tala till er som tillhör kyrkan, som är Kristi fridsamma efterföljare och som har fått ett tillräckligt hopp varigenom ni kan gå in i Herrens vila från nu och allt framgent, till dess ni vilar hos honom i himlen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Det goda kommer från Gud, det onda från djävulen

Moroni 7:12-14

"Därför kommer allt som är gott från Gud, och det som är ont kommer från djävulen. Ty djävulen är fiende till Gud och strider ständigt mot honom och inbjuder och lockar till synd och till att ständigt göra det som är ont. Men se, det som är av Gud inbjuder och lockar till att ständigt göra gott. Därför är allt som inbjuder och lockar till att göra gott, och till att älska Gud och att tjäna honom, inspirerat av Gud. Ta er därför i akt, mina älskade bröder, så att ni inte anser det som är ont vara av Gud, eller det som är gott och av Gud vara av djävulen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Kristi Ande hjälper oss skilja mellan gott och ont

Moroni 7:15-17

"Ty se, mina bröder, det är givet er att döma för att ni skall kunna skilja gott från ont. Och sättet att döma är så tydligt att ni kan veta det med fullkomlig visshet, liksom dagsljuset skiljer sig från den mörka natten. Ty se, Kristi Ande ges åt varje människa för att hon skall kunna skilja gott från ont. Därför visar jag er hur ni bör döma, ty allt som inbjuder till att göra gott och som förmår människor att tro på Kristus kommer genom Kristi kraft och gåva, varför ni med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud. Men allt som förmår människor att göra ont och att inte tro på Kristus och att förneka honom och att inte tjäna Gud, det är – och det kan ni med fullkomlig visshet veta – av djävulen. Ty på så sätt verkar djävulen, ty han förmår ingen människa att göra gott, nej, inte en enda. Det gör inte heller hans änglar, och inte heller de som underkastar sig honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Håll fast vid det goda - bli Kristi barn

Moroni 7:19, 26

"Därför vädjar jag till er, bröder, att söka flitigt i Kristi ljus så att ni kan skilja gott från ont. Och om ni håller fast vid allt som är gott och inte fördömer det skall ni förvisso vara Kristi barn... genom tro blir de Guds söner. "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Underverk utförs genom tro

Moroni 7:35-37

"... är då underverkens dag förbi? Eller har änglar slutat att visa sig för människobarnen? Eller har han hållit tillbaka den Helige Andens kraft från dem? ... Nej, ty det är genom tro som underverk utförs, och det är genom tro som änglar visar sig och betjänar människor. Ve därför människobarnen om sådant har upphört, ty det är på grund av otro, och därför är allt förgäves."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Vi kan inte ha tro utan hopp (vad hoppas vi på?)

Moroni 7:41-42

"Och vad är det ni skall hoppas på? Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning och hans uppståndelses kraft skall ha hopp om att kunna uppväckas till evigt liv, och detta tack vare er tro på honom enligt löftet. Om därför en människa har tro så måste hon ha hopp, ty utan tro kan det inte finnas något hopp."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Den kärlek som är Kristi rena kärlek

Moroni 7:45, 47-48

"Och kärleken är tålig och god och avundas inte och är inte uppblåst, söker inte sitt och blir inte lätt förargad, tänker intet ont och gläds inte åt ondska utan gläds åt sanningen, fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting. Men den kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl. Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans Sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare, så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, skall bli lika honom, ty vi skall se honom sådan han är, så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !