SeminarieTV 17: Alma 15-20

Presenteras av Trollhättans seminarieklass.

Sammanfattning och tankar från skriftblocket: Alma 21-26.
Inspelad på Bolliaden i Eskilstuna, januari 2014. Presentarad av seminarieelever från hela Sverige.

SeminarieTV 18: Alma 21-26

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-4:

Tidsutdelning, avfall & återställelse

ALMA 17-22
Vecka 2
8-12 jan 2018

Måndag 8 jan

SeminarieTV är frivilligt denna veckan, eftersom många av er är lediga på måndag. Men se nedan om du vill titta ändå.

Tisdag 9 jan

Alma 17     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 2-4. Lista hur Mosiahs söner förberedde sig att bli effektiva missionärer och beskriv vad det fick till följd. Välj något som de här missionärerna gjorde som du skulle vilja göra bättre än hittills i ditt liv eller en egenskap som du skulle vilja utveckla. Skriv ett stycke i din studiedagbok om hur du kan göra det här.

  • Begrunda hur ofta du ber och utforskar skrifterna på egen hand och tillsammans med familjen, och tänk på möjligheterna du har att fasta. Hur har de här sakerna hjälpt dig att bli ”stark i kunskapen om sanningen” (Alma 17:2)?

Onsdag 10 jan

Alma 18      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 34-35. Vad var det för saker i dessa verser, och från resten av kapitel 18, som gav Ammon kraft från Gud att kunna övertyga kung Lamoni om att omvända sig till evangeliet?

Torsdag 11 jan

Alma 19     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 13-14. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad tror du menas med att vara ”överväldigad av Anden” eller att ”överväldiga[s] av glädje”? När har du upplevt den Helige Andens påverkan i ditt liv på ett kraftfullt sätt?

Alma 20     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 26-27. Vad ledde Ammons reaktion till. Vad önskade kung Lamonis far efter att ha bevittnat Ammons kärlek? Vad kan vi lära oss vi oss av Ammons reaktion på Lamonis fars vrede?

Fredag 12 jan

Alma 21     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 13-17. Ta reda på hur Herren hjälpte Aron och hans bröder när de uthärdade prövningarna och trofast fortsatte att utföra hans verk. Vad kan vi lära av dessa missionärers exempel?

Alma 22     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 15-18. Förklara varför kungen var villig att ge upp så mycket för att kunna bli född på nytt? Vad kan du lära dig av det sätt som kungen bad?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Resultatet av skriftstudier, bön och fasta

Alma 17:2-3, 9

"Och dessa Mosiahs söner... hade blivit starka i kunskapen om sanningen, ty de var män med sunt förstånd, och de hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord. Men detta är inte allt. De hade hängivit sig åt mycket bön och fasta, och därför hade de profetians ande och uppenbarelsens ande, och när de undervisade, undervisade de med Guds kraft och myndighet."

"... och de fastade mycket och bad mycket om att Herren skulle skänka dem en del av sin Ande till att följa dem och stanna kvar hos dem, så att de kunde bli ett redskap i Guds händer till att om möjligt bringa sina bröder lamaniterna till kunskapen om sanningen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Styrkan i Guds ord

Alma 17:4

"Och de hade undervisat om Guds ord under fjorton års tid bland lamaniterna och hade haft stor framgång med att bringa många till kunskapen om sanningen. Ja, genom deras ords kraft fördes många fram inför Guds altare för att åkalla Guds namn och bekänna sina synder för honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Var uthålliga i tålamod

Alma 17:11

"Och Herren sade även till dem: Gå ut bland lamaniterna, era bröder, och befäst mitt ord. Men ni skall vara uthålliga i tålamod och lidanden så att ni kan visa fram goda exempel för dem genom mig. Då skall jag göra er till ett redskap i mina händer till många själars frälsning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Rätt vision i missionärsarbetet

Alma 17:13

"Och det hände sig att när de hade kommit till lamaniternas lands gränser skildes de åt och lämnade varandra och litade på Herren att de åter skulle få träffa varandra vid sin skördetids slut, ty de föreställde sig att det var ett stort verk de hade åtagit sig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Plikttrogen som Ammon

Alma 18:2, 9-10

"Och när de alla hade vittnat om det som de hade sett, och han hade fått veta hur plikttroget Ammon tagit hand om hans hjordar, och även om dennes stora styrka i striden mot dem som försökte dräpa honom, blev han synnerligen förvånad och sade: Förvisso är denne mera än en människa!"

"Och de sade till honom: Se, han utfodrar dina hästar... När nu kung Lamoni hörde att Ammon höll på att ställa hans hästar och vagnar i ordning, blev han ännu mer förvånad över Ammons plikttrohet och sade: Det har förvisso inte funnits någon tjänare bland hela mitt tjänstefolk som har varit så plikttrogen som denne man, ty han kommer ihåg alla mina befallningar och utför dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Anden hjälper oss se in i en annan människas hjärta

Alma 18:16-18

"Och det hände sig att Ammon, eftersom han var fylld av Guds Ande, förstod kungens tankar... Jag säger dig: Hur kommer det sig att din förundran är så stor? Se, jag är en människa och är din tjänare. Därför skall jag göra vad du än önskar, som är rätt. När nu kungen hört dessa ord förundrades han åter, ty han förstod att Ammon kunde urskilja hans tankar."

Nyckellära:  Gudomen

Anden ger oss kunskap och kraft

Alma 18:34-35

"Ammon sade till honom: Jag är en människa, och människan skapades i begynnelsen till Guds avbild, och jag är av hans Helige Ande kallad att undervisa om dessa ting för detta folk så att de kan bringas till kunskap om det som är rätt och sant.

Och i mig bor en del av denne Ande som ger mig kunskap, och även kraft, i enlighet med min tro och mina önskningar, som är i Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Guds ljus upplyser sinnet och ger själen glädje

Alma 19:6

"Detta var nu vad Ammon önskade, ty han visste att kung Lamoni var i Guds makt. Han visste att otrons mörka slöja höll på att dras bort från hans sinne och att ljuset som upplyste hans sinne, vilket var Guds härlighets ljus, vilket var hans godhets förunderliga ljus, ja, det ljuset hade ingjutit stor glädje i hans själ sedan mörkrets moln hade skingrats och det eviga livets ljus hade tänts i hans själ..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Den pånyttfödde vittnar om Kristus

Alma 19:12-13

"Och det hände sig att [Lamoni] steg upp enligt Ammons ord, och då han steg upp sträckte han fram sin hand till kvinnan och sade: Välsignat vare Guds namn, och välsignad är du. Ty se, så sant du lever har jag sett min Återlösare. Och han skall komma fram och födas av en kvinna, och han skall återlösa alla människor som tror på hans namn. Och när han hade sagt dessa ord svällde hjärtat inom honom, och han segnade åter ned av glädje, och även drottningen segnade ned, överväldigad av Anden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Guds arm är utsträckt till alla människor som tror på honom

Alma 19:36

"Och på så sätt påbörjades Herrens verk bland lamaniterna. På så sätt började Herren utgjuta sin Ande över dem, och vi ser att hans arm är utsträckt till alla människor som omvänder sig och tror på hans namn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Missionärer med kärlek får framgång

Alma 20:26-27

"Och när [kungen] såg att Ammon inte hade någon önskan att förgöra honom, och när han även såg hur stor kärlek Ammon hade till hans son Lamoni, förundrades han storligen... Och jag lovar dig även att dina bröder kan släppas ut ur fängelset, och du och dina bröder kan få komma till mig i mitt rike, ty jag har en stark önskan att få träffa dig. Ty kungen var mycket förundrad över de ord som han hade talat, och likaså över de ord som hade talats av hans son Lamoni, varför han önskade lära känna dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Endast Kristi försoning kan återlösa människorna

Alma 21:9

"Nu började Aron öppna skrifterna för dem om Kristi ankomst och även om de dödas uppståndelse och att det inte kan finnas någon återlösning för människosläktet utom genom Kristi död och lidanden och försoningen genom hans blod."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Kung Lamoni inför religionsfrihet i landet

Alma 21:21-22

"Och [kung Lamoni] förklarade även för dem att de var ett folk som stod under honom och att de var ett fritt folk... att de skulle ha friheten att tillbe Herren sin Gud efter egna önskningar var de än befann sig, om det var i det land som stod under kung Lamonis regering."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Hur ivriga är vi att hålla Guds bud?

Alma 21:23

"Och Ammon predikade för kung Lamonis folk, och det hände sig att han undervisade dem om allt som tillhör rättfärdigheten. Och han förmanade dem dagligen med all iver, och de hörsammade hans ord, och de var ivriga att hålla Guds bud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristi försoning sonar människans synder

Alma 22:14

"Och eftersom människan hade fallit kunde hon inte av sig själv förtjäna någon belöning, men Kristi lidande och död sonar hennes synder genom tro och omvändelse och så vidare. Och att han bryter dödens band så att graven inte skall vinna någon seger, och att dödens udd skall uppslukas i hoppet om härlighet. "

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Vad är vi villiga att ge upp för att bli födda av Gud och känna sann glädje?

Alma 22:15-16, 18

"Och det hände sig att sedan Aron hade förklarat detta för kungen sade denne: Vad skall jag göra för att få detta eviga liv som du har talat om? Ja, vad skall jag göra för att bli född av Gud och få denna ogudaktiga ande ryckt ur mitt bröst och ta emot hans Ande, så att jag kan bli fylld med glädje och så att jag inte blir förskjuten på den yttersta dagen? Se, sade han, jag vill avstå från allt jag äger, ja, jag vill ge upp mitt rike så att jag kan få denna stora glädje. Men Aron sade till honom: Om du önskar detta, om du vill falla ned inför Gud, ja, om du vill omvända dig från alla dina synder och böja knä inför Gud och åkalla hans namn i tro, förvissad om att du skall få, då skall du få det hopp du önskar."

"O Gud! Aron har sagt mig att det finns en Gud. Och om det finns en Gud, och om du är Gud, vill du då ge dig tillkänna för mig, så skall jag överge alla mina synder för att lära känna dig och för att jag må kunna uppstå från de döda och bli frälst på den yttersta dagen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
         Nyckellära:
Tidsutdelning, avfall och återställelse

Sammanfattning Alma 17-22

Mosiahs söner beger sig till lamaniterna för att predika evangeliet. Ammon blir kung Lamonis tjänare. Herren visar sin makt genom Ammon som blir ett redskap i att omvända kungen och hans närmaste. Många lamaniter döps och religionsfrihet utropas. Ammon frigör sina bröder från fängelse. Aron undervisar kung Lamonis far, regenten över hela riket. Kungen och hans hushåll omvänds. 

Seminarie TV

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215