top of page
MOSIAH 7-10
Vecka 18
27 apr- 1 maj 2020
Veckans läsning

Måndag 27 april

Seminarie TV 16 (Ses med föräldrar)

__________________________________

Tisdag 28 april

Mosiah 7     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 33. Föreställ dig att en vän eller någon i familjen känner ånger över sina synder och har en uppriktig önskan att omvända sig och vända sig till Herren men inte riktigt vet hur han eller hon ska gå till väga. Skriv ett brev (i din studiedagbok) till denna person, med Mosiah 7:33 som hjälp, för hur din vän kan ”vända [sig] till Herren”.

Mosiah 8     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 16-18. Varför tror du att man gör klokt i att lyssna till dem som ser sådant som man inte själv kan se? I kyrkan tror vi på nutida profeter, siare och uppenbarare. Vad har du haft för nytta av dem i ditt liv? Ställ samma fråga till dina föräldrar och skriv också ned deras svar.

__________________________________

Onsdag 29 april

Mosiah 9     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 18. Lägg märke till den första meningen. Skriv om ett tillfälle då du bad Herren om hjälp och kände dig stärkt av honom. Vad gjorde du för att få Herrens kraft?

__________________________________

Torsdag 30 april

Mosiah 10   Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-18.  Varför hade lamaniterna ett sådant våldsamt hat till nephiterna? Vem skadar det när du är arg eller vägrar att förlåta? Hur kan vrede och agg komma att påverka din familj eller dina framtida barn?

__________________________________

Fredag 1 maj

1 maj - ledigt

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Sammanfattning Mosiah 7-12

Kung Mosiah skickar en grupp, ledd av Ammon, för att finna de nephiter som 80 år tidigare begav sig till Nephis land. Ammon finner kung Limhi som berättar sitt folks historia, om hans farfar Zeniff som gjorde ett fördrag med lamaniterna om att få besitta en del av Nephis land. Lamaniterna försökte förslava nephiterna, men dessa får kraft av Herren att försvara sig. 

ammon_king_limhi_mormon_teaching.jpeg

Veckans filmer

Seminarie TV 16: Mosiah 7-10

(21:56) Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning.

STV (äldre avsnitt): Mosiah 7-12 

(25:42) Detta avsnitt är inspelat av ungdomar från kyrkan i England.

Kom och följ mig: Mosiah 7-10

(6:28) En redogörelse för hur Limhis folk mötte motgångar - och hur vi kan göra detsamma. 

Kom och följ mig - Lego: Mosiah 7-10

(2:51) Berättelsen om hur Zeniff kom ner från Zarahemla för att bosätta sig i Nephis land.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 15-18:

Frälsningsplanen

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Vänder vi oss bort från Gud kan han inte hjälpa oss

Mosiah 7:25, 28-30

"Ty om detta folk inte hade fallit i överträdelse skulle Herren inte ha låtit detta stora onda komma över dem. Men se, de ville inte hörsamma hans ord. I stället uppstod stridigheter bland dem...Och mycket annat gjorde de som nedkallade Guds vrede över dem. Vem kan därför förvånas över att de är i träldom och är drabbade av svåra lidanden? Ty se, Herren har sagt: Jag skall inte bistå mitt folk under deras överträdelsers dagar, utan jag skall spärra deras vägar så att de inte får framgång, och deras gärningar skall bli till en stötesten för dem. Och vidare säger han: Om mitt folk sår orenhet, skall de skörda agnarna därav i stormen."​

Nyckellära:  Buden

Kristus är Gud, alltings Fader

Mosiah 7:27

"Och eftersom han sade till dem att Kristus var Gud, alltings Fader, och sade att han skulle ikläda sig en människas avbild, och det skulle vara den avbild till vilken människan skapades i begynnelsen, eller med andra ord sade han att människan skapades till Guds avbild och att Gud skulle komma ned bland människobarnen och ta på sig kött och blod och gå omkring på jorden"​

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Gud befriar oss från träldom (våra prövningar)

Mosiah 7:19, 33

"Lyft därför upp era huvuden och fröjda er, och sätt er lit till Gud, till den Gud som var Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, och likaså den Gud som förde Israels barn ut ur Egyptens land... så att de inte skulle förgås i vildmarken, och mycket mer gjorde han för dem... Men om ni vill vända er till Herren med helhjärtat uppsåt och sätta er lit till honom och tjäna honom med sinnets hela hängivenhet, om ni gör detta, så skall han, efter egen vilja och eget behag, befria er ur träldomen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Vad är en siare?

Mosiah 8:16-18

"Och Ammon sade att en siare även är en uppenbarare och en profet. Och större gåva kan ingen människa ha, om hon inte besitter Guds kraft, vilket ingen människa kan. Ändå kan en människa få sig stor kraft given av Gud.Men en siare kan känna till sådant som har hänt och även sådant som skall hända, och genom dem skall allt uppenbaras... På så sätt har Gud givit ett medel varmed människan genom tro kan utföra mäktiga underverk. Därför blir hon till stor nytta för sina medmänniskor."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

"Vi gick ut i Herrens kraft"

Mosiah 9:17-18

"Ja, i Herrens kraft gick vi ut till kamp mot lamaniterna, ty jag och mitt folk ropade mäktigt till Herren och bad att han skulle befria oss ur våra fienders händer, ty vi väcktes till hågkomst om våra fäders befrielse. Och Gud hörde våra rop och besvarade våra böner, och vi drog ut i hans kraft."​

Mosiah 10:19-20

"Och sedan nu jag, Zeniff, berättat allt detta för mitt folk om lamaniterna, eggade jag dem till att kämpa med all sin kraft och att sätta sin lit till Herren. Därför kämpade vi mot dem, ansikte mot ansikte. Och det hände sig att vi återigen drev dem ut ur vårt land."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page