top of page
MOSIAH 4-6
Vecka 17
20-24 april 2020

Tisdag 21 april

Mosiah 4   Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 9. Kung Benjamin undervisade om att vi måste ”tro på Gud” (Mosiah 4:9) och alltid komma ihåg ”Guds storhet” (Mosiah 4:11). Skriv i din studiedagbok om upplevelser som du eller någon du känner har haft som har hjälpt dig att inse att Gud är verklig, mäktig och älskar dig. Varför tror du att det är viktigt att komma ihåg Guds makt, godhet och kärlek? När du tänker på dem, hur påverkar det ditt liv?

  • Vers 30. När du lär dig att styra dina tankar, sår du välsignelsen att du blir mer kristuslik i fråga om dina ord och handlingar. Skriv ner ett eller två sätt i din studiedagbok som du kan styra dina tankar så att du är mer kristuslik när det gäller dem.

Onsdag 22 april

Mosiah 5     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 2. Vad tror du det innebär att uppleva ”en mäktig förändring” i sitt hjärta? Varför måste vi förändra vår benägenhet och inte bara vårt beteende då vi väljer att följa Jesus Kristus? Varför tror du att Jesu Kristi försoning är nödvändig för att en förändring ska kunna äga rum inom oss?

  • Vers 8-15. De här verserna undervisar om följande princip: Vi tar på oss Jesu Kristi namn när vi sluter och håller heliga förbund. Skriv i din studiedagbok hur du känner dig när du tänker på detta att ha Kristi namn skrivet i ditt hjärta. Skriv ett eller flera skäl till att du vill behålla det namnet och aldrig förlora det.

Torsdag 23 april

Nyckellära: Frälsningsplanen

  • Läs grundmaterial om nyckelläror - Frälsningsplanen som finns i den studiedagbok.

  • 2.8-2.12: Försök att med egna ord förklara vad som som menas med  Fallet. Varför är fallet en nödvändig del av vår himmelske Faders Frälsningsplan?

  • 2.13-2.14: Försök att med egna ord förklara meningen med Jordelivet. Vad är det som ger oss möjlighet att växa och utvecklas här på ett sätt som inte var möjligt i föruttillvaron?

  • 2.15-2.19: Försök att med egna ord beskriva vad som händer när vi dör. Vad händer i andevärlden?

Fredag 24 april

Mosiah 6     Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-3: Vad gjorde kung Benjamin innan han upplöste folkmängden? Varför tror du det var viktigt att uppteckna namnen på alla som ingått förbundet? Varför utsåg kung Benjamin präster bland folket?, v.6-7: Vilka ord och uttryck visar att Mosiah följde sin fars exempel och hjälpte folket att fortsätta att uppleva en mäktig förändring i hjärtat?

Please reload

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning Mosiah 4-6

Kung Benjamin fortsätter att undervisa sitt folk. Han talar om vikten av bön, hur beroende vi är av Gud, och av att hålla buden och hur vi måste stärka vår tro på Gud. Folket ingår ett förbund att vara lydiga Herrens befallningar. De kallas av kungen för "Kristi  barn". 

Veckans filmer

Seminarie TV 15: Mosiah 4-6

(22:29) Marcus Brändh undervisar om viktiga principer från andra delen av kung Benjamins tal.

STV (äldre avsnitt): Mosiah 1-5 

(28:29) Inspelat i Bergen, Norge. Undervisning av Richard Hawks, Paul Johnson och Kittel Kittelsen.

Kung Benjamin talar till sitt folk: Mosiah 1-6

(17:59) Zarahemlas folk samlas vid templet för att höra sin kungs sista predikan.

Tro på Gud: Mosiah 4

(2:40) Kung Benjamin folk tror på honom. De ber i tro och känner förlåtelse för sina synder.

Nyckelskriftställe

Mosiah 4:9

"Tro på Gud. Tro att han är och att han har skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe

Mosiah 4:30

"Men så mycket kan jag säga er, att om ni inte ger akt på er själva och på era tankar och på era ord och på era gärningar och iakttar Guds bud och fortsätter i tron på det ni har hört om vår Herres ankomst, ända till livets slut, så måste ni förgås. O människa, kom nu ihåg detta så att du inte förgås."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 14-18:

Frälsningsplanen

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Folket sluter ett förbund: Mosiah 5

(3:48) Kung Benjamins folk sluter ett förbund att ta på sig Kristi namn och hålla hans bud.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Försoningen ger förlåtelse och samvetsfrid

Mosaiah 4:2-3

"Och de hade betraktat sig själva i sitt eget köttsliga tillstånd vara ringare än jordens stoft. Och de ropade alla med en röst och sade: O, förbarma dig, och låt Kristi försonande blod verka så att vi kan få förlåtelse för våra synder och så att våra hjärtan kan bli renade. Ty vi tror på Jesus Kristus, Guds Son, som skapade himmel och jord och allting och som skall komma ned bland människobarnen. Och det hände sig att sedan de talat dessa ord kom Herrens Ande över dem så att de fylldes med glädje, eftersom de fått förlåtelse för sina synder och fått samvetsfrid tack vare den stora tro som de hade på Jesus Kristus som skulle komma, enligt de ord som kung Benjamin hade talat till dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Tro på Gud och att han har all visdom

Mosaiah 4:9

"Tro på Gud. Tro att han är och att han har skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi Kristi försoning

Be dagligen och stå fasta i tron - bli fylld av Guds kärlek

Mosaiah 4:11-12

"Och vidare säger jag er som jag förut har sagt, att då ni kommit till kunskap om Guds härlighet, eller om ni har känt hans godhet och har smakat av hans kärlek och har fått förlåtelse för era synder, vilket orsakar en så stor glädje i era själar, så önskar jag dock att ni skall komma ihåg och alltid hålla i minnet Guds storhet och er egen intighet, och hans godhet och tålmodighet mot er, ni ovärdiga skapelser, och ödmjuka er intill ödmjukhetens djup och dagligen åkalla Herrens namn och stå fasta i tron på det som skall komma, det som talades genom ängelns mun. Och se, jag säger er att om ni gör detta kommer ni alltid att fröjda er och vara fyllda av Guds kärlek och alltid behålla era synders förlåtelse. Och ni kommer att tillväxa i kunskapen om hans härlighet som har skapat er, eller i kunskapen om det som är rätt och sant."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Lär era barn att vandra på sanningen väg - att älska och tjäna varandra

Mosaiah 4:14-15

"Och ni kommer inte att tillåta att era barn går hungriga eller nakna. Inte heller kommer ni att tillåta att de överträder Guds lagar och slåss och grälar med varandra eller tjänar djävulen, som är syndens mästare och som är den onde ande som våra fäder har talat om, han som är fiende till all rättfärdighet. I stället kommer ni att lära dem att vandra på sanningens och allvarsamhetens vägar. Ni kommer att lära dem att älska varandra och att tjäna varandra."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Såsom Gud har givit oss gorde vi ge till varandra

Mosaiah 4:19-21

"Ty se, är vi inte alla tiggare? Är vi inte alla beroende av samma väsen, nämligen Gud, för alla ägodelar som vi har... Och om nu Gud, som har skapat er och av vilken ni är beroende för era liv och för allt ni har och är, ger er allt ni i tro ber om som är rätt, med tro på att ni skall få, o, borde då inte ni ge av de ägodelar ni har till varandra."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Spring inte fortare än du kan

Mosaiah 4:27

"Och se till att allt detta sker med visdom och ordning, ty det krävs inte att någon löper fortare än han har krafter till. Och vidare är det nödvändigt att han är flitig så att han därigenom kan vinna priset. Därför måste allt göras med ordning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Ge akt på era tankar, ord och gärningar

Mosaiah 4:30

"Men så mycket kan jag säga er, att om ni inte ger akt på er själva och på era tankar och på era ord och på era gärningar och iakttar Guds bud och fortsätter i tron på det ni har hört om vår Herres ankomst, ända till livets slut, så måste ni förgås. O människa, kom nu ihåg detta så att du inte förgås."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Anden förändrar våra hjärtan - ingen mer benägenhet att göra ont

Mosaiah 5:2

"Och de ropade alla med en röst och sade: Ja, vi tror alla de ord som du har talat till oss. Och vi vet även att de är vissa och sanna tack vare Herren den Allsmäktiges Ande som har åstadkommit en mäktig förändring inom oss, eller i våra hjärtan, så att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont, utan att ständigt göra gott."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Genom förbund är vi Kristi barn - andligen födda av honom

Mosaiah 5:5-7

"Och vi är villiga att ingå ett förbund med vår Gud om att göra hans vilja och att lyda hans befallningar i allt som han skall befalla oss under alla våra återstående dagar...

Och på grund av det förbund som ni har slutit skall ni nu kallas Kristi barn, hans söner och hans döttrar. Ty se, denna dag har han andligen fött er, ty ni säger att era hjärtan har förändrats genom tro på hans namn. Därför är ni födda av honom och har blivit hans söner och hans döttrar."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Ta på er Kristi namn - inget annat namn ger er frihet (frälsning)

Mosaiah 5:8-9

"Och under detta namn har ni gjorts fria, och det finns inget annat namn varigenom ni kan göras fria. Det finns inget annat namn givet varigenom frälsning kommer. Därför vill jag att ni skall ta på er Kristi namn, alla ni som har ingått i förbundet med Gud om att ni skall vara lydiga till er levnads slut. Och det skall ske att den som gör detta skall bli funnen vid Guds högra sida, ty han känner det namn varmed han kallas, ty han skall kallas vid Kristi namn."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page