Vecka 13
26-30 mars 2018
3 NEPHI 11-14
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Hur känns det att höra Guds röst?

3 Nephi 11:3

"... de hörde en röst som tycktes komma från himlen... Och det var ingen barsk röst och inte heller var det en hög röst. Och ändå, trots att det var en mild röst genomträngde den dem som hörde den till det innersta så att den fick varje del av kroppen att darra, ja, den genomträngde själva själen och fick deras hjärtan att brinna."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Kristus gör Faderns vilja i allt

3 Nephi 11:10-11

"Se, jag är Jesus Kristus, om vilken profeterna vittnade skulle komma till världen. Och se, jag är världens ljus och liv, och jag har druckit ur den bittra kalk som Fadern har givit mig och har förhärligat Fadern genom att ta på mig världens synder, varigenom jag har underkastat mig Faderns vilja i allt från begynnelsen."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Vikten av det personliga vittnesbördet

3 Nephi 11:15

"Och det hände sig att mängden gick fram och stack sina händer i hans sida och kände märkena efter spikarna i hans händer och i hans fötter. Och detta gjorde de, och de gick fram den ene efter den andre till dess de alla hade gått fram och sett med sina ögon och känt med sina händer och visste med säkerhet och bar vittne om, att han var den som profeterna hade skrivit skulle komma."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Det rätta dopssättet

3 Nephi 11:23-26

"Sannerligen säger jag er att var och en, som omvänder sig från sina synder till följd av era ord och önskar att bli döpt i mitt namn, skall ni döpa på detta sätt: Se, ni skall gå ned och stå i vattnet, och i mitt namn skall ni döpa dem. Och se, detta är de ord som ni skall säga: Ni nämner dem vid namn och säger: Med myndighet mig given av Jesus Kristus döper jag dig i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn. Amen. Och sedan skall ni sänka ned dem i vattnet och komma upp igen ur vattnet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Fader, Sonen och den Helige Anden är ett

3 Nephi 11:27 (36)

"Ty se, sannerligen säger jag er att Fadern och Sonen och den Helige Anden är ett. Och jag är i Fadern och Fadern i mig, och Fadern och jag är ett."

Nyckellära:  Gudomen

Den stridslystne är av Djävulen

3 Nephi 11:28-30

"... och det skall inte förekomma några ordstrider ibland er som det hittills har gjort... Ty sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som har en stridslysten ande är inte av mig utan av djävulen, som är fader till stridigheter, och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede, den ene med den andre. Se, det är inte min lära att hetsa människors hjärtan till vrede mot varandra, utan det är min lära att sådant skall upphöra."

Nyckellära:  Buden

Kristi lära: omvändelse, tro, dop, få den Helige Andens gåva

3 Nephi 11:32-35

"... Och jag vittnar om att Fadern befaller alla människor överallt att omvända sig och tro på mig. Och var och en som tror på mig och blir döpt, han skall bli frälst, och det är de som skall ärva Guds rike. Och var och en som inte tror på mig och inte blir döpt skall bli fördömd. Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är min lära, och jag vittnar om att den kommer från Fadern, och var och en som tror på mig tror även på Fadern. Och för honom skall Fadern vittna om mig, ty han skall besöka honom med eld och med den Helige Anden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Kristi lära: bli som ett barn

3 Nephi 11:38-39

"Och åter säger jag till er: Ni måste omvända er och bli döpta i mitt namn och bli som ett litet barn, annars kan ni på intet sätt ärva Guds rike. Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är min lära, och var och en som bygger på den bygger på min klippa, och helvetets portar skall inte få makt över dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Bli välsignad när du lyssnar till profeterna

3 Nephi 12:1

"... när Jesus hade talat dessa ord till Nephi och till dem som blivit kallade (och antalet av dem som blivit kallade och hade fått makt och myndighet att döpa var tolv), sträckte han ut sin hand mot mängden och ropade till dem och sade: Välsignade är ni, om ni ger akt på dessa tolvs ord, som jag har utvalt bland er att verka bland er och vara era tjänare."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömsnycklar och prästadömet, Buden

Salighetsprisningarna

3 Nephi 12:3-10

"Ja, välsignade är de fattiga i anden, som kommer till mig, ty himmelriket är deras.

Och vidare: Välsignade är alla de som sörjer, ty de skall bli tröstade.

Och välsignade är de ödmjuka, ty de skall ärva jorden.

Och välsignade är alla de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skall fyllas av den Helige Anden.

Och välsignade är de barmhärtiga, ty de skall få barmhärtighet.

Och välsignade är alla de renhjärtade, ty de skall se Gud.

Och välsignade är alla fridstiftare, ty de skall kallas Gudsbarn.

Och välsignade är alla de som förföljs för mitt namns skull, ty himmelriket är deras."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Var ett ljus (exempel) för andra

3 Nephi 12:14-16

"Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag ålägger er att vara detta folks ljus. En stad som ligger uppe på ett berg kan inte döljas. Se, tänder man ett ljus och sätter det under en skäppa? Nej, utan på en ljusstake och det ger ljus till alla som är i huset. Låt därför ert ljus så lysa för detta folk så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader som är i himlen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Moselagen är fullbordad i Kristus

3 Nephi 12:18-19

"Tro inte att jag har kommit för att omintetgöra lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att omintetgöra utan för att fullborda. Ty sannerligen säger jag er: Inte ett jota eller en prick av lagen har förgått, utan i mig har allt fullbordats. Och se, jag har givit er min Faders lag och bud för att ni skall tro på mig och för att ni skall omvända er från era synder och komma till mig med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Se, ni har buden framför er, och lagen är fullbordad."

Hur är lagen fullbordad i Kristus?

3 Nephi 12:44-47

"Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott mot dem som hatar er och be för dem som illvilligt utnyttjar er och förföljer er, så att ni kan vara er himmelske Faders barn, ty han låter sin sol gå upp över de onda och de goda. Därför är allt det som fanns i gamla dagar, det som var under lagen, fullbordat i mig. Det gamla är borta och allt har blivit nytt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Du skall inte döda - men var inte ens arg på någon

3 Nephi 12:21-22

"Ni har hört att det har sagts av de gamle, och det står även skrivet framför er, att ni inte skall döda, och att var och en som dödar är i fara för Guds dom. Men jag säger er att den som blir vred på sin broder är i fara för hans dom. Och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är i fara för rådet, och den som säger: Din dåre, han är i fara för helvetets eld."

Nyckellära:  Buden

Du skall inte begå äktenskapsbrott - och tänk inte ens tanken

3 Nephi 12:27-29

"Se, det är skrivet av de gamle att du inte skall begå äktenskapsbrott.Men jag säger er att den som ser på en kvinna med begär efter henne har redan begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Se, jag ger er budet att inte låta något sådant komma in i era hjärtan."

Nyckellära:  Familj och äktenskap, Buden

Ge istället för att ge igen

3 Nephi 12:38-42

"Och se, det står skrivet: Ett öga för ett öga och en tand för en tand. Men jag säger er att du inte skall återgälda det onda, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd även den andra åt honom. Och om någon vill dra dig inför domstol och ta ifrån dig din livklädnad så låt honom även få din mantel. Och om någon tvingar dig att gå en mil så gå två med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden