Läran och förbunden 132-133
Vecka 12
 18-22 mars 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 18 mars

Seminarie TV 27: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 19 mars

L&F 132:1-33    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.6: Vilken välsignelse lovar Herren dem som är trofasta i det nya och eviga förbundet?, v.7: Vilka två villkor måste uppfyllas för att förbund ska vara bindande efter döden?, v.19-20: Försök hitta minst tre löften som ges till män och kvinnor som förblir i det nya och eviga äktenskapsförbundet., v.22-25: Varför finns det så många som aldrig kommer in på den smala vägen som leder till upphöjelse?

Onsdag 20 mars

L&F 132:34-66    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.34 (se även Jakobs bok 2:27, 30): Vad lär du dig om månggiftets princip från dessa verser?, v.40: Vad sa Herren att han skulle göra?, v.45 & 48: Vad förlänade Herren till Joseph Smith för att allt skulle återställas?, Försök formulera en princip om månggifte utifrån det du lär dig i  verserna 45 och 48., v.63: Vad är ett skäl till att Herren tidvis har instiftat månggifte?

Torsdag 21 mars

L&F 133:1-35    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-3: Vilken händelse måste vi förbereda oss för, och varför måste vi förbereda oss för den?, v.5: Vad tror du det betyder att "dra ut från Babylon"?, v.8-10: Vad är ett viktigt syfte med missionsarbetet?, v.16: Försök identifiera en princip som hjälper oss vara beredda att möta Herren när han kommer?, Hur kan omvändelse förbereda oss för Jesu Kristi andra ankomst?, v.20-22: Försök att med egna ord förklara hur Frälsarens andra ankomst kommer att skilja sig från hans första ankomst.

Fredag 22 mars

L&F 133:36-74    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.36-39: Vilka bevis ser du i de här verserna på att Frälsaren önskar att alla människor ska vara beredda vid hans andra ankomst?, Vilka är Guds tjänare som ska predika det återställda evangeliets budskap?, v.45: Vad lovar Herren dem som väntar på honom?, Vad tror du det innebär att vänta på Herren?, v.48-49: Vad kommer att vara utmärkande med Frälsarens utseende vid hans andra ankomst?, v.52-52: Vad kommer de rättfärdiga att minnas och tala om vid tiden för Kristi andra ankomst?, v.62: Vilken är den yttersta välsignelsen vi kan få (se även L&F 14:7)?

Please reload

Evigt äktenskap är en förutsättning för upphöjelse i det celestiala riket.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Sammanfattning

Läran och förbunden 132 beskriver först det nya och eviga förbundet - alla förbund och förrättningar som beseglas av löftets Helige Ande och som utförs av någon med myndighet är evigt bindande. Sedan lär vi oss om evigt äktenskap, att detta är vägen till upphöjelse. Dessutom förklarar Herren att han i vissa tider har tillåtit månggifte - och att tiden nu var inne för att praktisera detta. Kapitel 133 innehåller vägledning för medlemmarna hur de ska förbereda sig för Kristi andra ankomst. Bland annat uppmanas de att dra ut ur Babylon.

Det nya och eviga förbundet = Alla förrättningar och förbund som beseglas av löftets helige Ande och utförs av den med myndighet blir evigt gällande

Läran och förbunden 132:7

"Alla förbund, avtal, förpliktelser, åtaganden, eder, löften, handlingar, förbindelser, föreningar eller förhoppningar, vilka inte sker och ingås och beseglas genom löftets Helige Ande av honom som är smord, både för tid och för all evighet och som dessutom är högst helig, genom uppenbarelse och befallning medelst min smorde som jag har utsett på jorden att inneha denna makt (och jag har utsett min tjänare Joseph att inneha denna makt i de sista dagarna, och det finns aldrig mer än en i sänder på jorden som har förlänats denna makt och detta prästadömes nycklar) har ingen effekt, verkan eller kraft i eller efter uppståndelsen från de döda, ty alla avtal som inte ingås i detta syfte upphör när människorna dör."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Ett äktenskap utanför Guds eviga förbund är inte bindande efter döden

Läran och förbunden 132:15

"Om därför en man äktar en hustru i världen, och han inte gifter sig med henne enligt mig eller mitt ord och ingår förbund med henne så länge han är i världen, och hon med honom, så är deras förbund och äktenskap inte i kraft när de är döda och när de har lämnat världen. Därför är de inte bundna genom någon lag när de har lämnat världen.."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Evigt äktenskap enligt Guds eviga förbund är vägen till upphöjelse och gudaskap

Läran och förbunden 132:19-20

"Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om en man äktar en hustru enligt mitt ord, som är min lag, och enligt det nya och eviga förbundet, och detta beseglas på dem genom löftets Helige Ande av honom som är smord och åt vilken jag har utsett denna makt och detta prästadömes nycklar, så skall det sägas dem: Ni skall komma fram i den första uppståndelsen. Och om det sägs efter den första uppståndelsen, i nästa uppståndelse. Och ni skall ärva troner, riken, furstendömen och makter, herradömen och alla höjder och djup... Då skall de vara gudar, eftersom de är oändliga. Därför skall de bestå från evighet till evighet, eftersom de fortsätter. Då skall de vara över allt, eftersom allting är dem underställt. Då skall de vara gudar, eftersom de har all makt och änglarna är dem underställda."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Seminarie TV

STV 27: Läran & förbunden

132-133

Louis Herrey presenterar L&F 132-133. Ämnen: månggifte; evigt äktenskap; komma till Sion.
Intervju med Marcus & Heidi Brändh om evigt äktenskap och familj.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 11-13

Äktenskap och familj

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215