Läran och förbunden 127-131
Vecka 11
 11-15 mars 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 11 mars

Seminarie TV 26: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 12 mars

L&F 127    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 128    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 127:1: Vilka prövningar upplevde Joseph Smith i Nauvoo år 1842?, v.2: Hur reagerade Joseph på dessa prövningar?, v.3: Varför bör de heliga vara glada under prövningar?, v.4: Vad lovar Herren dem som uthärdar prövningar?

  • L&F 128:6-7: Vilka uppteckningar kommer avgöra om vi kvalificerar oss för att bli insläppta i Guds närhet?, Vad finns upptecknat i dessa böcker?, v.8: Vad behöver ske för att förrättningar ska vara bindande på jorden och i himlen?, v.15: Varför behöver vi utföra dop för våra döda förfäder enligt den här versen?, v.20-21: Nämn några himmelska budbärare som uppenbarade sig för Joseph Smith under hans liv.

Onsdag 13 mars

L&F 129    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 130    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 129:1-3: På vilket sätt skiljer sig änglar från andar?, v.4-8: Vad är ett enkelt sätt att skilja en sann budbärare från Guds närhet från en ond ande som försöker bedra?

  • L&F 130:2: Vad lärde Joseph Smith om våra relationer i himlen?, v.18-19: Vad kan vi ta med oss från det här livet när vi dör?, Hur kan vi enligt vers 19 erhålla större kunskap och intelligens?, v.20-21: Hur vi kan erhålla välsignelserna som vår himmelske Fader önskar ge oss?, v.22-23: Vad lär du dig om Gudomen i dessa verser?

Torsdag 14 mars

L&F 131    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1: Vad uppenbarade Joseph Smith om det celestiala riket?, v.2-4: Vad måste vi göra för att uppnå den högsta graden i det celestiala riket?, v.6: Vad sa Joseph Smith skulle göra det omöjligt för oss att bli frälsta eller erhålla evigt liv?, Vilken sorts kunskap tror du behöver för att få evigt liv?

Fredag 15 mars

NL: Äktenskap och familj

Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Äktenskap och familj (Finns via länken ovan eller i din studiedagbok)

8.1: Vem har instiftat äktenskapet?, Varför tror du familjen har en sådan central roll i Guds frälsningsplan?

8.2: Vilket högtidligt ansvar har man och hustru i ett äktenskap?, Hur bör föräldrar uppfostra sina barn?

8.3:  Vad skapar de största förutsättningarna för lycka i familjelivet?, Vad tror du det betyder att fadern och modern är skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar?

8.4: Hur kan vi göra de frälsande förrättningarna och förbunden tillgängliga för våra förfäder? 

Please reload

Nauvoo tempel var färdigbyggt 1846, men källaren där dopsfonten stod invigdes redan November 8, 1841.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Joseph Smith vill jubla över sina prövningar

Läran och förbunden 127:2

"Och beträffande de faror som jag har kallats att genomgå, förefaller de mig mycket ringa, eftersom människors avund och vrede har varit min ständiga lott alla mina livsdagar... djupt vatten är vad jag är van att simma i. Allt detta har blivit en andra natur hos mig och jag känner liksom Paulus att jag vill jubla över prövningar, ty intill denna dag har mina fäders Gud befriat mig ur dem alla, och kommer att befria mig härefter, ty se och ge akt, jag skall triumfera över alla mina fiender, ty Herren Gud har sagt det."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Var mycket glada

Läran och förbunden 127:3

"Låt därför alla de heliga fröjda sig och vara mycket glada, ty Israels Gud är deras Gud, och han kommer att utmäta en rättvis vedergällning över alla deras förtryckares huvuden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Arbeta flitiga i templet

Läran och förbunden 127:4

"Och vidare: Sannerligen så säger Herren: Låt arbetet på mitt tempel och alla de arbetsuppgifter som jag har utsett åt er fortsätta och inte upphöra, och låt fördubbla er flit och er uthållighet och ert tålamod och era arbetsinsatser, så skall ni på intet sätt mista er lön, säger Härskarornas Herre."

Denna uppmaning syftade då till byggandet av Nauvoo tempel, men principen gäller lika mycket för oss idag: om vi arbetar flitigt i templet ska vi inte "mista vår lön".

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj, Buden

Viktigt med uppteckningar i templet

Läran och förbunden 127:5-6, 9

"När någon av er låter döpa sig för sina döda, låt det då finnas en skrivare... så att alla era uppteckningar kan upptecknas i himlen, och så att vad ni än binder på jorden kan bli bundet i himlen, och vad ni än löser på jorden kan bli löst i himlen... låt vidare alla era uppteckningar hållas i ordning..."

Läran och förbunden 128:3-4

"... en skrivare som är väl kvalificerad att föra noggranna protokoll... Låt honom även namnge omkring tre personer som är närvarande... så att varje ord kan stadfästas genom två eller tre vittnens mun... skall uppteckningen hållas lika helig och förrättningen vara lika giltig som om han hade sett med sina ögon..."

Läran och förbunden 128:5

"Ni kanske tycker att denna ordning är mycket omständlig, men låt mig säga er att den endast uppfyller Guds vilja... till frälsning för de döda som skulle dö utan kunskap om evangeliet."

Läran och förbunden 128:7-8

"... så att alla era uppteckningar kan upptecknas i himlen... vad ni än binder på jorden skall vara bundet i himlen, och vad ni än löser på jorden skall vara löst i himlen. Eller med andra ord och med en annan syn på översättningen: Vad ni än upptecknar på jorden skall vara upptecknat i himlen, och vad ni än inte upptecknar på jorden skall inte vara upptecknat i himlen, ty era döda skall dömas efter böckerna [Uppenbarelseboken 20:12], i enligt med sina gärningar, antingen de själva personligen har utfört förrättningarna eller med hjälp av sina ställföreträdare,"

Läran och förbunden 128:14

"Och som uppteckningarna på jorden är, de som är korrekt förda rörande era döda, så är också uppteckningarna i himlen. Därför är detta den beseglande och bindande makten och, i en av ordets betydelser, rikets nycklar, vilka består av kunskapens nyckel.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Mot mig förmår Satan ingenting

Läran och förbunden 127:11

"... ty fienden är på vakt och som Frälsaren sade: Världens furste kommer, men mot mig förmår han ingenting."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Dop för de döda - det härligaste av alla ämnen

Läran och förbunden 128:1, 17

"...  tar jag nu på nytt upp ämnet dop för de döda, eftersom detta ämne tycks uppta mitt sinne och gör det allra starkaste intryck på mina känslor,"

"... det härligaste av alla ämnen som hör samman med det eviga evangeliet, det vill säga dopet för de döda."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Vikten av prästadömets beseglande makt

Läran och förbunden 128:9, 11

"... en makt som upptecknar eller binder på jorden och binder i himlen. Men i alla världsåldrar, närhelst Herren genom verklig uppenbarelse har givit en prästadömets tidsutdelning till någon eller några personer, har alltid denna makt givits."

"Se, hela sakens viktiga och storslagna hemlighet... består i att få det heliga prästadömets makt. För den som har fått dessa nycklar sig givna är det inte svårt att få kunskap om fakta rörande människobarnens frälsning, både för de döda och för de levande."

Läran och förbunden 128:17

"Ty Malaki säger i sista kapitlet, vers 5 och 6: Se, jag skall sända till er profeten Elia innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer, och han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med förbannelse."

L&F 2:1 förtydligar: "Se, jag skall uppenbara prästadömet för er genom profeten Elias hand..." Därför var Elias ankomst till Kirtland tempel 1836 så viktig, för han överlämnade prästadömets beseglande nycklar till profeten Joseph, rätten att binda barnens och fädernas hjärtan till varandra och att allt som gjordes med denna makt på jorden skulle också bli bundet i himlen.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Vi och fäderna kan inte fullkomliggöras utan varandra

Läran och förbunden 128:15

"... detta är principer rörande de döda och de levande som inte lättvindigt kan förbigås när det gäller vår frälsning. Ty deras frälsning är nödvändig och väsentlig för vår frälsning, som Paulus säger om fäderna: De kan inte fullkomliggöras utan oss, inte heller kan vi fullkomliggöras utan våra döda."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Varför skulle jorden slås med förbannelse om inte det fanns en "sammansvetsande länk" (dop för de döda) mellan barnen och fäderna?

Läran och förbunden 128:18

"... jorden kommer att drabbas av en förbannelse om det inte finns en sammansvetsande länk av ett eller annat slag mellan fäderna och barnen på ett eller annat sätt. Och se, vilket är då detta sätt? Det är dopet för de döda. Ty vi kan inte fullkomliggöras utan dem, inte heller kan de fullkomliggöras utan oss. Inte heller kan de eller vi fullkomliggöras utan dem som också har dött i evangeliet, ty det är nödvändigt vid inledningen till tidernas fullbordans utdelning, den tidsutdelning som nu börjar inledas, att en hel och fullständig och fullkomlig förening och sammansvetsning av tidsutdelningar och nycklar och krafter och härligheter äger rum och uppenbaras från Adams dagar ända till nuvarande tid. Och inte bara detta, utan även det som aldrig har uppenbarats från världens grundläggning, utan har hållits dolt för de visa och kloka, skall uppenbaras för barn och spädbarn i denna tidernas fullbordans utdelning."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Evangeliet - en glädjens röst för levande och döda

Läran och förbunden 128:19, 22-23

"Vad hör vi nu i detta evangelium som vi har tagit emot? En glädjens röst! En barmhärtighetens röst från himlen och en sanningens röst ur jorden, glada budskap för de döda, en glädjens röst för de levande och de döda, glada budskap om stor glädje."

"Låt era hjärtan glädjas och vara mycket glada. Låt jorden brista ut i sång. Låt de döda sjunga hymner av evigt lov till Immanuel, Konungen... ty fångarna skall släppas fria. Låt bergen ropa av glädje och alla ni dalar jubla högt, och alla ni hav och torra land berätta om er evige Konungs under... låt alla Guds söner ropa av glädje."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Frälsaren är en människa lik oss

Läran och förbunden 130:1

"När Frälsaren visar sig skall vi se honom som han är. Vi skall se att han är en människa lik oss."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen