top of page
JAKOB 1-4
Vecka 11
9-13 mars 2020
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Sammanfattning

Omkring 544 f Kr anförtror Nephi de "mindre plåtarna" åt sin bror Jakob. Liksom Nephi vittnar Jakob om Frälsaren och uppmanar sitt folk att omvända sig. Han undervisar  om att vara ett gott exempel. Han varnar sitt folk för högmodets, rikedomens och omoralens faror. Till slut vittnar han om den Helige Andens kraft.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

STV 10: Jakob 1-4

(14:19) Louis Herrey sammanfattar: Jakob vill att folket undviker högmod och orenhet och kommer till Kristus samt lyssnar till Anden som talar sannning.

STV (äldre avsnitt): Jakob 1-7

(11:28) Nephis bror Jakob fortsätter att undervisa folket och skriva på de "mindre plåtarna". Och budskapet är detsamma som Nephis: Kom till Kristus.

Jakob 2:3-21 Jakob undervisar om högmod

(6:04) Jakob uppmanar nephiterna att söka efter Guds rike och inte bli förblindade av högmod.

Jakob 2:23–35; 3:1–11: Jakob undervisar om kyskhetslagen

(5:00) Jakob tillrättavisar männen för deras omoral.

Veckans filmer

Måndag 9 okt

Seminarie TV 10 (Ses i klass eller med förälder)

_________

Tisdag 10 mars

Jakob 1     Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • Vers 1-8: Vad lär du dig om prästadömsledares plikter i dessa verser?, Hur bör våra prästadöms-ledare arbeta för att hjälpa oss att komma till Kristus?, v.19: Vilka ansvar hade Jakob och Josef?, Vad innebär det för dig att ära ett ämbete?

_________

Onsdag 11 mars

Jakob 2     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 1–3, 6–7, 10–11. Var uppmärksam på uttryck som visar Jakobs känslor inför sitt svåra uppdrag att kalla sitt folk till omvändelse. Tänk igenom vad följande uttryck säger om Jakobs motiv till att vilja fullgöra sin svåra uppgift: ”I dag tyngs jag av en långt större önskan om och oro för era själars välfärd” (Jakob 2:3) och ”jag [måste] handla efter Guds stränga befallningar” (Jakob 2:10). Besvara följande frågor i din studiedagbok: När har du känt en prästadömsledares kärlek och omsorg om dig? När har du känt att Gud inspirerade en prästadömsledare att hjälpa dig?

 • Vers 17-21. Skriv i din studiedagbok två eller fler goda gärningar som du hittar i dessa verser och förklara hur de gärningar kan hjälpa dig att övervinna högmod. Några av följande frågor kan vara till hjälp när du gör den här uppgiften: Vad tror du det innebär att söka efter Guds rike? Att få ett hopp i Kristus? Om du söker efter Guds rike och får ett hopp i Kristus, hur tror du det påverkar din syn på andra och hur du behandlar dem?

_________

Torsdag 12 mars

Jakob 3     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 1-2. Svara fritt från hjärtat: Hur tror du att en ung människa kan vända sig till Gud ”med ståndaktigt sinne”?  Vad tror du att det innebär att be till Gud ”med överflödande tro” i prövningar? Vad tror du att en ung människa kan göra för att ta emot ”Guds behagliga ord”?​

_________

Fredag 13 mars

Jakob 4     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 13.  a) Vad är det för viktigt som du lär dig här om den Helige Anden? b) I versen säger Jakob att "vi är inte ensamma vittnen om detta". "Detta" syftar till kunskapen om Kristi försoning. Frågan är då: Hur har Anden vittnat för dig om "detta" - att Jesus Kristus är världens Frälsare?

Kom till Kristus

Jakob 1:7-8

"Därför arbetade vi flitigt bland vårt folk för att kunna förmå dem att komma till Kristus och ta del av Guds godhet, så att de skulle kunna komma in i hans vila... Gud give därför att vi kunde förmå alla människor att inte göra uppror mot Gud och väcka honom till vrede, utan att alla människor skulle tro på Kristus och tänka på hans död och ta på sig hans kors och uthärda världens hån. Därför åtar jag, Jakob, mig att utföra min bror Nephis befallning.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ära ditt ämbete

Jakob 1:19

"Och vi ärade vårt ämbete inför Herren och tog på oss ansvaret att låta deras synder komma över våra huvuden, om vi inte med all iver undervisade dem om Guds ord. Om vi därför arbetade av all kraft skulle deras blod inte komma på våra kläder, men annars skulle deras blod komma på våra kläder, och vi skulle inte befinnas obefläckade på den yttersta dagen.​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, förättningar och förbund, Buden

Använd rikedomar till att göra gott för andra

Jakob 2:17-19

"Tänk på era bröder som på er själva och umgås med alla och var frikostiga med era ägodelar så att de kan bli rika som ni. Men sök efter Guds rike innan ni söker efter rikedomar. Och sedan ni har fått ett hopp i Kristus skall ni få rikedomar om ni söker dem, och om ni söker dem för att göra gott – att kläda den nakne och att föda den hungrige och att befria den fångne och ge hjälp åt den sjuke och den bedrövade.​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Högmod - avskyvärt i Guds ögon

Jakob 2:20-21

"Och nu, mina bröder, har jag talat till er om högmod. Och de av er som har sårat sin nästa och förföljt honom för att ni var högmodiga i era hjärtan över det som Gud har givit er, vad säger ni om detta? Tror ni inte att sådant är avskyvärt för honom som har skapat allt kött? Ty i hans ögon är den ena varelsen lika dyrbar som den andra."​

Nyckellära:  Gudomen, Buden

Månggifte är inte tillåtet - om inte Gud befaller det.

Jakob 2:23-30

"Detta folk börjar tillta i ondska. De förstår inte skrifterna, ty de försöker ursäkta sig när de bedriver sitt hor, med det som skrevs om David och hans son Salomo. Se, David och Salomo hade förvisso många hustrur och bihustrur, vilket var avskyvärt inför mig säger Herren... Därför tillåter inte jag, Herren Gud, att detta folk handlar som de gamle... Ty ingen man bland er skall ha mer än en hustru, och bihustrur skall han inga ha. Ty jag, Herren Gud, gläds åt kvinnors kyskhet, och hor är för mig något avskyvärt. Så säger Härskarornas Herre... Ty om jag vill uppresa avkomlingar åt mig, säger Härskarornas Herre, ger jag mitt folk befallning om detta. I annat fall skall de hörsamma detta."​

Nyckellära:  Äktenskap och familj, Buden

Herren gläds åt kvinnors kyskhet

Jakob 2:28-35

"Ty jag, Herren Gud, gläds åt kvinnors kyskhet, och hor är för mig något avskyvärt... Ty se, jag, Herren, har sett sorgen och hört jämmern från mitt folks döttrar i Jerusalems land, ja, och i alla mitt folks länder, som följd av deras mäns ogudaktighet och avskyvärdheter. Och jag tillåter inte, säger Härskarornas Herre, att klagoropen från detta folks fagra döttrar, det folk som jag har lett ut ur Jerusalems land, skall komma upp till mig mot mitt folks män, säger Härskarornas Herre. Ty de skall inte leda bort mitt folks döttrar som fångar på grund av deras ömsinthet, utan jag skall hemsöka dem med en svår förbannelse, ja, undergång. Ty de skall inte bedriva hor likt de gamle, säger Härskarornas Herre. Se, ni har gjort värre ondskefulla gärningar än våra bröder lamaniterna. Ni har krossat era ömma hustrurs hjärtan och förlorat era barns förtroende på grund av ert dåliga föredöme inför dem. Och deras hjärtans gråt uppstiger till Gud emot er. Och på grund av Guds ords stränghet, som kommer ned mot er, dog många hjärtan, genomborrade med djupa sår."​

Nyckellära:  Äktenskap och familj, Buden

Välsignelser för den renhjärtade

Jakob 3:1-2

"Men se, jag, Jakob, vill tala till er som är renhjärtade. Vänd er till Gud med ståndaktigt sinne och be till honom med överflödande tro, så skall han trösta er i era bedrövelser, och han skall tala för er sak och sända ned rättvisa över dem som eftersträvar er undergång. O alla ni som är renhjärtade, lyft upp era huvuden och ta emot Guds behagliga ord och mätta er med hans kärlek, ty det kan ni för evigt göra, om ert sinne är ståndaktigt."​

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Lamaniternas räddning - de håller kyskhetsbudet

Jakob 3:5-6

"Se, lamaniterna, era bröder, som ni hatar för deras orenhets skull och för den förbannelse som har kommit över deras hud, är rättfärdigare än ni, ty de har inte glömt Herrens befallning som gavs till vår far – att de skulle ha endast en hustru, och bihustrur skulle de inga ha, och det skulle inte bedrivas hor bland dem. Och denna befallning vinnlägger de sig om att hålla. Tack vare deras lydnad till denna befallning kommer Herren Gud inte att förgöra dem utan kommer att vara barmhärtig mot dem. Och en dag skall de bli ett välsignat folk."​

Nyckellära:  Återställelsen, Äktenskap och familj, Buden

Döm inte någon efter deras utseende

Jakob 3:9

"Därför ger jag er en befallning, som är Guds ord, att inte längre smäda dem för deras mörka hudfärgs skull. Inte heller skall ni smäda dem för deras orenhets skull, utan ni skall komma ihåg er egen orenhet och komma ihåg att deras orenhet kom genom deras fäder."​

Nyckellära:  Buden

Föräldrars dåliga exempel kan leda barnen till undergång

Jakob 3:10

"Därför skall ni komma ihåg era barn, hur ni har sårat deras hjärtan genom det föredöme ni har varit för dem. Och kom även ihåg att ni, på grund av er orenhet, kan leda era barn till undergång och att deras synder hopas på era huvuden på den yttersta dagen."​

Nyckellära:  Buden

Skrifterna och profeterna vittnar om Kristus

Jakob 4:4-6

"Ty i denna avsikt har vi skrivit detta, så att de kan veta att vi kände till Kristus och att vi hoppades på hans härlighet många hundra år före hans ankomst. Och inte bara vi själva hoppades på hans härlighet utan även alla de heliga profeter som var före oss. Se, de trodde på Kristus och tillbad Fadern i hans namn, och även vi tillber Fadern i hans namn. Och därför håller vi Moses lag, den vänder våra själar till honom... Därför utforskar vi profeterna, och vi har många uppenbarelser och profetians ande. Och med alla dessa vittnen får vi ett hopp, och vår tro blir så orubblig att vi i sanning kan befalla i Jesu namn, och själva träden lyder oss, liksom bergen och havets vågor."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 9-13:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page