STV 26: Helaman 9-16

Sammanfattning av veckans läsning: Helaman 9-16

Detta avsnitt av skapat av Malmö seminarium, redigerad av Jeffrey Clark.
Undervisning av seminarieeleverna.
Budskap från Äldste Richard G Scott.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 8-11:

Pästadömet och prästadömsnycklar

Vecka 11
12-16 mars 2018
HELAMAN 10-16
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Begrundan är grunden för mer uppenbarelse

Helaman 10:2-3

"Och det hände sig att Nephi gick sin väg mot sitt eget hus och begrundade det som Herren hade visat honom. Och det hände sig att medan han så begrundade detta... se, då kom [Herrens] röst till honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Välsignelser för att "outtröttligt" ha tjänat Gud

Helaman 10:4-5

"Välsignad är du, Nephi, för det du har gjort. Ty jag har sett hur du outtröttligt har förkunnat för detta folk det ord som jag har givit dig. Och du har inte fruktat dem och har inte sökt rädda ditt eget liv, utan har sökt göra min vilja och hålla mina bud. Och eftersom du nu har gjort detta så outtröttligt skall jag välsigna dig för evigt. Och jag skall göra dig mäktig i ord och i handling, i tro och i gärningar, ja, så att allt sker dig enligt ditt ord, ty du kommer inte att be om något som strider mot min vilja."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nephi får beseglingsmakten

Helaman 10:6-7

"Se, du är Nephi, och jag är Gud. Se, jag betygar för dig i mina änglars närvaro att du skall ha makt över detta folk och skall slå jorden med hungersnöd och med farsoter och undergång, alltefter detta folks ogudaktighet. Se, jag ger dig makt att vad du än beseglar på jorden skall vara beseglat i himlen, och vad du än löser på jorden skall vara löst i himlen, och på så sätt skall du ha makt bland detta folk."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Anden beskyddar

Helaman 10:16-17

"Men se, Guds makt var med [Nephi], och de kunde inte ta honom och kasta honom i fängelse, ty han blev tagen av Anden och bortförd från deras mitt. Och det hände sig att han på så sätt i Anden gick från folkskara till folkskara och förkunnade Guds ord..."

Nyckellära:  Gudomen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Dagliga uppenbarelser hjälper oss övervinna svårigheter

Helaman 11:23

"Och i det sjuttio och nionde året uppstod många stridigheter. Men det hände sig att Nephi och Lehi och många av deras bröder som hade kunskap om de sanna lärosatserna, eftersom de dagligen hade många uppenbarelser, predikade för folket så att de samma år fick slut på deras stridigheter."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Vi glömmer lätt bort Gud

Helaman 12:1-3

"Och sålunda kan vi se hur falska och även föränderliga människobarnens hjärtan är. Ja, vi kan se att Herren i sin stora och oändliga godhet välsignar och ger dem framgång som sätter sin lit till honom. Ja, och vi kan se att just då han ger sitt folk framgång... ja, kort sagt, genom att göra allt för sitt folks välfärd och lycka, ja, det är just då som de förhärdar sina hjärtan och glömmer Herren sin Gud och trampar den Helige under sina fötter – ja, och detta till följd av deras bekvämlighet och mycket stora framgång. Och sålunda ser vi att om inte Herren tuktar sitt folk med många lidanden, ja, om han inte hemsöker dem med död och med fruktan och med hungersnöd och med alla slags farsoter, kommer de inte ihåg honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Människor är snara till att göra ont - de vill inte ta emot Guds råd

Helaman 12:4-6

"O, hur dåraktiga och hur fåfänga och hur onda och djävulska och hur snara till att göra ont och hur sena till att göra gott är inte människobarnen, ja, hur snara till att hörsamma den ondes ord och till att fästa sina hjärtan vid världens fåfängligheter! Ja, hur snara att upphöja sig i högmod, ja, hur snara att skryta och begå all slags ondska! Och hur sena är de inte att komma ihåg Herren sin Gud och att öppna sitt öra för hans råd, ja, hur sena är de inte att vandra på visdomens stigar! Se, de önskar inte att Herren, deras Gud som har skapat dem, skall råda och regera över dem. Trots hans stora godhet och hans barmhärtighet mot dem ringaktar de hans råd och de vill inte att han skall vara deras vägledare."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Jorden rör sig runt solen

Helaman 12:4-6

"... ty det är förvisso jorden som rör sig och inte solen."

Nephi, Helamans son, hade rätt kunskap om hur solsystemet fungerade, något som vår civilisation inte visste förrän efter medeltiden.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Den som VILL göra ont kan inte vara i Guds närhet

Helaman 12:21-22

"Och om Herren säger: På grund av din ondska skall du avskäras från min närhet, så låter han det ske. Och ve honom till vilken han säger så, ty det drabbar honom som vill göra ont, och han kan inte bli frälst. Och därför, för att människorna skall kunna bli frälsta, har omvändelse förkunnats."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi får Guds nåd enligt våra gärningar

Helaman 12:24

"Och må Gud i sin stora fullkomlighet låta människorna förmås till omvändelse och goda gärningar, så att de åter kan få nåd på nåd enligt sina gärningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Guds röst talar till hjärtat

Helaman 13:3-5

"Men se, Herrens röst kom till honom och sade att han skulle återvända och profetera för folket allt som skulle inges honom i hjärtat. Och det hände sig att de inte ville låta honom komma in i staden. Därför gick han och steg upp på dess mur, och sträckte ut handen och ropade med hög röst och profeterade för folket allt som Herren ingav honom i hjärtat. Och han sade till dem: Se, jag, Samuel, en lamanit, talar de Herrens ord som han inger mig i hjärtat. Och se, han har ingivit mig i hjärtat att säga till detta folk att rättvisans svärd hänger över detta folk."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt,Profeter och uppenbarelse, Buden

Det glada budskapet: Frälsning genom Kristus

Helaman 13:3-5

"... och ingenting kan frälsa detta folk utom omvändelse och tro på Herren Jesus Kristus, som förvisso skall komma till världen och skall lida mycket och skall dräpas för sitt folk. Och se, en Herrens ängel har förkunnat det för mig och han kom med glada budskap till min själ. Och se, jag sändes till er att förkunna det även för er så att ni skulle kunna få glada budskap, men se, ni ville inte ta emot mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Falska profeter = blinda vägvisare

Helaman 13:26-29

"Se, ni är värre än de, ty så sant Herren lever skulle ni, om en profet kommer till er och för er förkunnar Herrens ord, som vittnar om era synder och er ondska, vredgas på honom och driva bort honom... Men se, om det kommer en man bland er och säger: Gör det här, och det är inget ont i det. Gör det där, och ni skall inte lida. Ja, om han säger: Vandra efter era egna hjärtans högmod, ja, vandra efter era ögons högmod och gör vad ert hjärta än önskar – och om en man kommer bland er och säger så, tar ni emot honom och säger att han är en profet... och eftersom han talar smickrande ord till er och han säger att allt är väl, så finner ni inget fel på honom. O du onda och du fördärvade släkte, du förhärdade och du styvnackade folk, hur länge tror ni att Herren har tålamod med er? Ja, hur länge skall ni låta er ledas av dåraktiga och blinda vägvisare? Ja, hur länge skall ni välja mörker hellre än ljus?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Buden

Lycka går inte att finna i ondskan

Helaman 13:38

"Ja, ty ni har i alla ert livs dagar sökt efter det som ni inte kan få, och ni har sökt lycka i att göra ont, vilket strider mot den rättfärdighetens natur som kännetecknar vårt stora och Eviga Överhuvud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Få evigt liv genom tron på Guds Son

Helaman 14:8

"Och det skall ske att var och en som tror på Guds Son skall få evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning