top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 1 mars

Seminarie TV 8: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 2 mars

L&F 20:1-36    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 20:1-4: Vad lär du dig om evangeliets återställelse i dessa verser? (När organiserades kyrkan, av vem och med vilken myndighet?) 
 • L&F 20:5-16: Vad hade Joseph Smith upplevt som gjorde att han kunde organisera den sanna kyrkan igen på jorden?

 • L&F 20:17-28: Vilka sanningar om Fadern, Sonen och den Helige Anden och vad de har gjort för vår frälsning hittar du i dessa verser?

_________________________

Onsdag 3 mars

 

L&F 20:37-84    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 20:38-45: Vilka är äldsternas plikter?

 • L&F 20:46-52 Vilka är prästernas plikter?

 • L&F 20:53-59: Vilka är lärarnas och diakonernas plikter?

 • På vilka sätt kan aronska prästadömsbärare ”vaka över kyrkan” och ”vara med och styrka dem”?

_________________________​

Torsdag 4 mars

L&F 21    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 21:1: Under vilka titlar skulle Joseph Smith bli känd? Försök att definiera (kortfattat förklara/sätta ord på) dessa titlar.

 • L&F 21:4-5: Vilka av profetens lärdomar ska vi ge akt på? Varför krävs det ibland "tålamod och tro" för att ge akt på profetens ord? Hur kan vetskapen om att profeten får råd och befallningar från Herren hjälpa er att ta emot hans ord "med största tålamod och tro"? 

 • L&F 21:6: Vilka löften ges till dem som ger akt på profetens ord?

_________________________

Fredag 5 mars

L&F 22    Läs   Lyssna   Elevbok​​​​

 • L&F 22:2-4: Varför är det så viktigt att dopets förrättning utförs med prästadömets myndighet?

Läran och förbunden 20-22
Vecka 9
1-5 mars 2021
Veckans läsning
Skärmavbild 2021-02-28 kl. 16.27.23.png

Seminarie TV 8: Läran och förbunden 20-22

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar veckans läsning och ger historisk bakgrund

Kom och följ mig: Kyrkans konstutition

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning:

L&F 20: Uppenbarelse om kyrkans organisation. Joseph Smith och Oliver Cowdery är kallade som kyrkans första respektive andra äldste. Lärosatser och förrättningar förklaras. Prästadömsbärarnas och medlemmarnas plikter förklaras. Dopssättet beskrivs. Sakramentsbönerna ges.

L&F 21: Uppenbarelse given till Joseph Smith under mötet då kyrkan organiseras, 6 april 1830. Joseph kallas till profet och siare. Om kyrkan ger akt på hans ord ska mörkrets makter skingras. Alla som arbetar i Herrens vingård ska välsignas.

L&F 22: Dopet, som är ett nytt och evigt förbund måste utföras med rätt myndighet

L&F 20-22: En dag att minnas

Berättelsen om hur kyrkan officiellt grundades 6 april 1830. Video från Scripture Project. 

Kyrkan organiseras

Kort film som visar dagen då kyrkan organiseras, 6 april 1830.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 10-13:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Kyrkan grundläggs 6 april 1830 (på Jesu födelsedag)

Läran och förbunden 20:1

"Jesu Kristi Kyrkas tillkomst i dessa sista dagar ägde rum ettusenåttahundratrettio år efter vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, ankomst i köttet, och den organiserades vederbörligen och upprättades i överensstämmelse med vårt lands lagar, genom Guds vilja och befallningar, i fjärde månaden och på sjätte dagen av den månad som heter april."​

Nyckellära:  Återställelsen

Mormons bok visar att Gud är densamme igår och idag

Läran och förbunden 20:8-12

"... Mormons bok, som innehåller ett fallet folks historia och Jesu Kristi evangeliums fullhet till icke-judarna och även till judarna, som gavs genom inspiration och är bekräftad för andra genom änglars betjäning, och är av dem förkunnad för världen – vilket bevisar för världen att de heliga skrifterna är sanna och att Gud inspirerar människor och kallar dem till sitt heliga verk i denna tidsålder och i detta släktled såväl som i forna släktled, och därigenom visar att han är samme Gud i går, i dag och för evigt. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Återställelsen

Tro, omvändelse och hålla ut intill änden = frälsning

Läran och förbunden 20:29

"Och vi vet att alla människor måste omvända sig och tro på Jesu Kristi namn och tillbe Fadern i hans namn samt hålla ut i tro på hans namn intill änden, annars kan de inte bli frälsta i Guds rike."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Kristi nåd är sann, men vi kan också förlora nåden om vi är ovaksamma

Läran och förbunden 20:30-33

"Och vi vet att rättfärdiggörelsen genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann. Och vi vet även att heliggörelsen genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann för alla dem som älskar och tjänar Gud med all sin förmåga, allt sitt förstånd och all sin styrka. Men det finns en möjlighet att människan kan falla ur nåden och avfalla från den levande Guden. Låt därför kyrkan ta sig i akt och alltid be, så att de inte faller i frestelse."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vem får döpas och hur går det till?

Läran och förbunden 20:37

"Och vidare, som befallning till kyrkan beträffande dopsättet: Alla de som ödmjukar sig inför Gud och önskar bli döpta samt kommer fram med förkrossat hjärta och botfärdig ande och vittnar inför kyrkan att de verkligen har omvänt sig från alla sina synder och är villiga att ta på sig Jesu Kristi namn och är beslutna att tjäna honom intill änden och genom sina gärningar verkligen visar att de har tagit emot av Kristi Ande till sina synders förlåtelse, skall genom dopet tas emot i hans kyrka.​

Läran och förbunden 20:71-74

"Ingen kan tas emot i Kristi kyrka om han inte har uppnått ansvarighetsåldern inför Gud och är i stånd att omvända sig. Dopet skall utföras på följande sätt för alla dem som omvänder sig: Den som är kallad av Gud och har myndighet från Jesus Kristus att döpa, skall gå ned i vattnet med den som har anmält sig till dop och skall nämna honom eller henne vid namn och säga: Med fullmakt av Jesus Kristus döper jag dig i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn. Amen. Sedan skall han sänka ned honom eller henne i vattnet och komma upp igen ur vattnet."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Vad är en prästadömsbärares plikter?

Läran och förbunden 20:38-45 - Äldsternas plikt 

"En apostel är en äldste och det är hans kallelse att döpa och att ordinera andra äldster, präster, lärare och diakoner, och att välsigna brödet och vinet – sinnebilderna för Kristi kött och blod –och att konfirmera dem som döps in i kyrkan, genom handpåläggning för dopet med eld och den Helige Anden, i enlighet med skrifterna, och att undervisa, förklara, förmana, döpa och vaka över kyrkan, och att konfirmera kyrkan genom handpåläggning och genom att ge den Helige Anden samt att ta ledningen vid alla möten. Äldsterna skall leda mötena så som den Helige Anden leder dem i enlighet med Guds befallningar och uppenbarelser."​

Läran och förbunden 20:46-52 - Prästernas plikt  

"Prästens plikt är att predika, undervisa, förklara, förmana och döpa samt välsigna sakramentet, och besöka varje medlemshem och förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter. Och han kan även ordinera andra präster, lärare och diakoner. Och han skall ta ledningen vid mötena när ingen äldste är närvarande, men när det finns en äldstenärvarande skall han endast predika, undervisa, förklara, förmana och döpa samt besöka varje medlems hem och förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter. I alla dessa plikter skall prästen biträda äldsten om situationen så kräver."​

Läran och förbunden 20:53-59 - Lärarnas plikt 

 "Lärarens plikt är att alltid vaka över kyrkan och att vara med och styrka dem, och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan, inte heller någon inbördes hårdhet, inte heller lögner, förtal eller skvaller, samt se till att kyrkan ofta kommer tillsammans och även se till att alla medlemmarna gör sin plikt. Och han skall ta ledningen vid mötena i äldstens eller prästens frånvaro – och i alla sina plikter i kyrkan skall han alltid biträdas av diakonerna, om situationen så kräver. Men varken lärare eller diakoner har myndighet att döpa eller välsigna sakramentet eller till att utföra handpåläggning. De skall emellertid varna, förklara, förmana och undervisa samt inbjuda alla att komma till Kristus."​

Läran och förbunden 20:57-59 - Diakonernas plikt 

 "... och i alla sina plikter i kyrkan skall han alltid biträdas av diakonerna, om situationen så kräver. Men varken lärare eller diakoner har myndighet att döpa eller välsigna sakramentet eller till att utföra handpåläggning. De skall emellertid varna, förklara, förmana och undervisa samt inbjuda alla att komma till Kristus."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Alla som får ett ämbete måste inröstas

Läran och förbunden 20:65

"Ingen skall ordineras till något ämbete i denna kyrka, där det finns en regelmässigt organiserad gren av den, utan den församlingens röstning."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund

Sakramentsböner

Läran och förbunden 20:77, 79

"O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta bröd för alla deras själar som äter därav, så att de kan göra det till minne av din Sons kropp och betyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de är villiga att ta på sig din Sons namn och alltid minnas honom samt hålla de bud som han har givit dem, så att de alltid kan ha hans Ande hos sig. Amen."

"O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta vin för alla deras själar som dricker därav, så att de kan göra det till minne av din Sons blod som utgöts för dem, så att de kan betyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de alltid minns honom, så att de kan ha hans Ande hos sig. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Nyckelskriftställe: Gud skingrar mörkrets makter när vi tar emot profetens ord

Läran och förbunden 21:4-6

"Därför skall du, det vill säga kyrkan, ge akt på alla hans ord och befallningar som han skall ge dig så som han tar emot dem och vandrar i all helighet inför mig, ty hans ord skall ni ta emot som från min egen mun, med största tålamod och tro. Ty om ni gör detta skall helvetets portar inte få överhand över er, ja, och Herren Gud skall skingra mörkrets makter framför er och låta himlarna skälva för er skull och sitt namns förhärligande."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Buden

Dop med rätt myndighet är nödvändigt

Läran och förbunden 22:2

"Om därför även en människa skulle bli döpt ett hundra gånger, är det inte till hennes nytta, ty ni kan inte gå in genom den trånga porten genom Moses lag, inte heller genom era döda gärningar."​

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Ta emot råd från Gud - inte tvärtom

Läran och förbunden 22:4

"Gå därför in genom porten så som jag har befallt, och försök inte ge er Gud råd. Amen."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Kyrkans organiserades i Peter Whitmer's hem, 6 april 1830, med sex medlemmar. Idag är medlemsantalet sexton miljoner.

Nyckelskriftställen
141111154033-joseph-smith-thumb-01-horiz

Läran och förbunden 21:4-6

"Därför skall du, det vill säga kyrkan, ge akt på alla hans ord och befallningar som han skall ge dig så som han tar emot dem och vandrar i all helighet inför mig, ty hans ord skall ni ta emot som från min egen mun, med största tålamod och tro. Ty om ni gör detta skall helvetets portar inte få överhand över er, ja, och Herren Gud skall skingra mörkrets makter framför er och låta himlarna skälva för er skull och sitt namns förhärligande."

Nyckellära: 

Profeter och uppenbarelse

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page