Vecka 21
 
23-27 maj 2016
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 23 maj

Seminarie TV 34

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 24 maj

Jona 1    Läs    Lyssna 

Jona 2    Läs    Lyssna 

Jona 3    Läs    Lyssna 

Jona 4    Läs    Lyssna 

Onsdag 25 maj

Mika 1-7; Nahum 1-3

Mika 3   Läs    Lyssna

Torsdag 28 april

Habackuk 1-3; Sefanja 1-3

Sefanja 3   Läs    Lyssna 

Fredag 22 april

Haggai 1   Läs    Lyssna 

Haggai 2   Läs    Lyssna 

Please reload

Jona spolas i land efter att ha spenderat tre dagar i valens buk.

Jona

 

Jona levde troligtvis medan Jerobeam II var kung i Israel (omkring 793–753 f Kr). Boken handlar om Jonas kall som missionär till Assyriens huvudstad, Nineve. Först rymmer han och hamnar bl a i buken på en val. Men genom omvändelse räddar Herren Jona. Även om boken är tunn, hänvisade Jesus till den två gånger (se Matt 12:39–41; Luk 11:29–32).

 

Mika

 

Mika profeterade ca 740–697 f Kr, samtida med Jesaja. Mikas budskap var till både Israel och Juda och innehåller såväl uttalanden om undergång och straffdomar som ett löfte om ett senare barmhärtigt återupprättande av Herrens folk. Mika är mest berömd för sin anmärkningsvärda profetia om Messias födelse (se Mika 5:2).

 

Nahum

 

Vi tror att Nahum skrev sina profetior någon gång mellan 663–612 f Kr, den tid när Assyrien var den mäktigaste nationen i hela Mellan-östern. Nahum, som betyder ”tröstare” på hebreiska, 

måste ha tröstat israeliterna med sitt budskap om Assyriens framtida undergång. 

 

Habackuck

 

Habackuk levde antagligen vid en tid då ondskan i Juda tilltog (ca 620 f Kr) trots profeternas ansträngningar att förändra nationens andliga tillstånd. Habackuks bok innehåller två frågor som han ställde till Herren, Herrens svar samt en bön som Habackuk uppsändeför att erkänna Herrens fullkomliga visdom i sitt sätt att handskas med sina barn.

 

Sefanja

 

Sefanja är avkomling till kung Hiskia, men profeterade på kung Josiastid (640-609 f Kr), en annan rättfärdig kung i Juda, samtida med Habackuk, Mika och den unge Jeremia. Sefanja profeterade att Herrens dag skulle drabba de orättfärdiga med stor kraft men skulle ge dem som söker Herren och lever rättfärdigt en hoppfull och underbar framtid.

 

Haggai

 

År 538 f Kr bestämde perserkungen Koresh att judarna kunde återvända till Jerusalem och återbygga upp sitt tempel som babylonierna hade förstört. Först arbetade judarna 

entusiastiskt, men svårigheter och motstånd gjorde dem modfällda. Under sexton år utfördes nästan inget arbete alls på templet. Haggai profeterade 520 f Kr och lärde folket att prioritera templet och uppmuntrade dem att fortsätta återuppbyggandet av templet trots svårigheterna.

Se elevbok, s 184-189 för mer info.
JONA; MIKA; NAHUM; HABACKUK; SEFANJA; HAGGAI
Haggai inspirerar folket att bygga upp templet igen.

Här ser du när några av profeterna levde och verkade. Kan du hitta dem?

Viktiga lärdomar

Skriv en snärtig rubrik...

Vad handlar artikeln om? Vad är det som gör den intressant? Skriv en slående beskrivning för att fånga besökarnas uppmärksamhet...

Herren svarar på bön, räddar oss i vår nöd

Jona 2:3

"Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst."

Detta ber Jona när han är i valens mage. För oss kan versen ha många betydelser: 1) När vi är i nöd hör Herren våra böner och kan rädda oss. 2) Ingen kommer bli lämnad kvar i andefängelset (dödsriket), utan Herren låter alla sina barn ärva en del av himmelriket. 3) Vi kommer all uppstå (efter tre dagar i valens mage släpps Jona fri).

En sinnebild av uppståndelsen

Jona 2:7, 11

" 'Men du förde mig levande upp ur graven, Herre, min Gud'... Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land."

Detta är en sinnebild av Jesu död och uppståndelse. På samma sätt som Jona var i valens buk i tre dagar och sedan kom ut levande, så var Jesus i graven tills tredje dagar då han uppstod. (Matteus 12:40)

Behåll Guds nåd - håll dig borta från avgudar

Jona 2:9

"De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått."

Gud ömmar för alla mäniskor - och djur

Jona 4:10-11

"Då sade Herren: 'Du ömmar för ricinbusken som du inte har haft någon möda med... Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur!' "

När Gud tillrättavisar Jona när han verkar bry sig mer om ricinbusken än folket i Nineve lär vi oss denna viktiga princip: Guds nåd omfattar inte endast Israels folk utan hela mänskligheten. (Det var därför Jona skickades på mission). Men vi får inte döma Jona för hårt. Hans reaktion var trots allt mänsklig och representerade Israels folks inställning på den tiden: att israeliterna var det utvalda folket och hedningarna var fördärvade inför Gud. 

Falska profeter för folket bort från Gud

Mika 2:17

"Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: 'Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker', då skulle han passa som profet för detta folk."

Mika 3:5-7

"Så säger Herren om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: 'Allt står väl till!' så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid... Solen skall gå ner över profeterna och dagen bli mörk över dem. Siarna skall stå med skam och spåmännen blygas.
De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud."

Profetia om Befriaren - Israels herde och kung

Mika 2:12-13

"Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor... Deras kung tågar framför dem, Herren går i spetsen för dem."

Betalt prästerskap fördöms av Gud

Mika 3:11

"Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger: 'Är inte Herren mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss.' Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd."

Straffet blir hårt för dem som använder religion eller Guds namn för vinnings skull.

Alla folk ska strömma till Herrens hus

Mika 4:1-2  (Jesaja 2:2-3)

"Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: 'Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.' Ty undervisningen skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem."

Detta är en profetia om det återställda evangeliet. Om orden "undervisningen ska gå ut från Sion" sa President Boyd K Packer: "NU går undervisningen ut från Sion. Och det är ni som undervisar." Orden "Herrens ord från Jerusalem" betyder Gamla och Nya testamentet. 

Profetia om Messias från Betlehem

Mika 5:2, 4

"Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar... Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft."

Vi lär oss inte endast här att Messias ska födas i Betlehem, utan också att han, dvs Jesus Kristus, är evig. 

Vad är det goda vi bör göra i livet?

Mika 6:6-8

"Skall jag träda fram inför [Herren] med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläds Herren åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental?... Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?"

Det var inte så att Herren helst ville slippa se de olika offergåvorna Israels folk gav honom - det var faktiskt en del av Moselagen. Problemet var att folket ofta satte för mycket fokus på själva offret och glömde bort den djupare meningen med offergåvan - att hjälpa individen komma närma Gud och bli mer heliggjord. De trodde att själva offergärningen gjorde dem heliga och kunde därför leva orättfärdigt resten av tiden. (Som om vi skulle ta sakramentet på söndag och sedan gå ut och synda resten av veckan i tron att självaste brödet och vattnet kommer att rädda oss.) Men Gud ville få dem att förstå att brännoffret osv var endast en symbol för något högre och bättre: det goda, barmhärtigheten, ödmjukheten. Med andra ord, offer tjänar ingenting till om man inte har ett rent hjärta.

Gud lyfter oss och för oss in i ljuset

Mika 7:8-9

"... Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är Herren mitt ljus... Han skall föra mig ut i ljuset, och jag skall se hans rättfärdighet."

Guds förlåtelse är evig

Mika 7:18-19

"Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup."

Gud är vår tillflykt

Nahum 1:7

"God är Herren, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom."

Att Gud "känner dem" som kommer till honom betyder att dessa gör förbund med Gud.

Protetia om Messias

Nahum 1:15

"Se, över bergen kommer han som frambär gott budskap, han som förkunnar frid. Fira dina högtider, Juda, infria dina löften. Ty den onde skall inte mer dra fram genom dig, han är helt tillintetgjord."

Den rättfärdige lever av tro

Habackuk 2:4

"Men den rättfärdige skall leva genom sin tro."

 

Ingen ande i en avgud

Habackuk 2:18-20

"Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till, eller en gjuten avgud som är en falsk lärare? Ty den som gör den  förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Ve den som säger till träbiten: 'Vakna!' och till en stum sten: 'Stå upp!' Kan den undervisa? Visst är den överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den. Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!"

Dessa verser visar det absurda med att tillbe avgudar, att dyrka något våra egna händer har gjort.

Hahaha! Synd om dem som bär utländska kläder

Sefanja 1:8

"Och det skall ske på dagen för Herrens slaktoffer att jag skall straffa furstarna och kungasönerna och alla som klär sig i utländska kläder.

Synd ger ångest

Sefanja 1:17

"Då skall jag ge människorna en sådan ångest att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot Herren ." 

Hur man bäst förbereder sig för Herrens stora dag (Kristi andra ankomst)

Sefanja 2:1-3

"Församla er, ja, kom samman, du folk utan blygsel... innan Herrens vredesglöd kommer över er, ja, innan Herrens vredes dag kommer över er. Sök Herren , alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighetsök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag." 

Prioritera templet - bli välsignad

Haggai 1:3-10

"Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade: Är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus [templet] ligger i ruiner?  Så säger nu Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren .  Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda."

När judarna återvände 538 f Kr från babylonska fångenskapen var det meningen att templet skulle bli återuppbyggt. Men tempelbygget låg av olika orsaker nere i sexton år. I dessa verser lär vi oss att folket var mer noga med att bygga sina egna hus än Guds hus. Herrens ord "Lägg märke till hur det går för er" används ofta av profeten Haggai (han som till slut lyckades övertala judarna att fortsätta på bygget). Dessa ord används för att övertyga folket att deras frånhållna välsignelser är en direkt följd av felprioritering. Profetens budskap är: Sätt Herren först i ditt liv så kommer allt annat falla på plats.

 

 

Arbeta i templet - öka Guds närvaro i ditt liv

Haggai 1:14

"Och Herren uppväckte en iver hos Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus."

Haggai 2:5-6

"... Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte!

Härlighet och frid från templet

Haggai 2:10

"Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger Herren Sebaot, och på denna plats skall jag ge frid, säger Herren Sebaot."

Med "detta hus" menas det nya, återuppbyggda templet. Det fick namnet Serubbabels tempel, uppkallad efter ståthållaren i Juda. Det "förra" templet var Salomos tempel som totalförstördes 587 f Kr av babylonerna. Gud säger alltså att det nya templet blir fyllt med ännu mer kraft och härlighet än det gamla. Vi kan fråga oss själva: vad känner jag när jag är i templet? Frid?

Please reload

Video

Seminarie TV 34: Jona, Mika, Nahum, Habachuk, Sefanja, Haggai

Kungsbacka seminarium presenterar de sex olika profeter vi läser om denna vecka. Varierande och roligt med både budskap och sketch.

Jona och valen

(Jona). En ung flicka berättar om Jonas äventyr på ett sätt som ingen annan har gjort. Mycket sevärt. (7:43)

Please reload