top of page
Veckans läsning

Måndag 11 nov

Seminarie TV 12

Seminarie TV 13

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv ner svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 12 nov

Lukas 16   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 17   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Lukas 16:10-12: Vad sa Frälsaren att vi måste göra för att välsignas med eviga rikedomar?, Vad tror du att vara "trogen i smått" betyder?, v.19-26: Läs om Lasarus och den rike mannen och försök med egna ord berätta vad de fick erfara (tex hur deras liv före och efter döden skilde sig åt?)

 • Lukas 17:5: Vad önskade apostlarna av Frälsaren?, v.7-10: Vad förväntar sig en herre av sina tjänare?, Hur är vår himmelske Fader som herren i liknelsen?, v.15-19: På vilket sätt reagerade en av de spetälska annorlunda än de andra?, Varför tror du det är viktigt att uttrycka tacksamhet?

Onsdag 13 nov

Lukas 18   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 19   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Lukas 18:1-8, 9-14, 35-43; Lukas 19:1-10: Vad önskade huvudpersonen (änkan, publikanen, den blinde mannen eller Sackeus) i berättelsen?, Vad gjorde huvudpersonen som visade att hans eller hennes önskan var uppriktig?, Vad hände tack vare huvudpersonens trofasta handlingar?, Vilka principer (eller lärosatser) hittar du i berättelsen?  

Torsdag 14 nov

Lukas 20   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 21   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Lukas 20: Föreställ dig att du är en tidningsreporter som fått i uppdrag att följa Jesus under de händelser som beskrivs i detta kapitel. Du är inte en av hans efterföljare, men du är inte heller hans fiende. Skriv en berättelse om de händelser som du har bevittnat, som om den skulle tryckas i morgondagens tidning. Skapa en rubrik som du tror fångar dina läsares uppmärksamhet.

 • Lukas 21:32-38: Skriv upp åtminstone sju sätt varpå du kan förbereda dig för Jesu Kristi andra ankomst.

Fredag 15 nov

Lukas 22   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 23   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 24   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Lukas 22:39-43: Vad gjorde Frälsaren när han kom till Getsemane örtagård?, Vem hjälpte Frälsaren att ha styrkan att göra vår himmelske Faders vilja?, Hur kan vår himmmmelske Fader stärka oss?, v.44: Hur beskrev Lukas Frälsarens lidande i Getsemane?

 • Lukas 23:32-34: Vad sa Frälsaren när han spikades fast på korset?, Varför är Frälsarens bön vid detta tillfälle så anmärkningsvärd?, Vad kan vi lära oss av Frälsarens exempel om hur vi ska reagera när andra behandlar oss illa?

 • Lukas 24:36-39:Vad sa Jesus att hans lärjungar skulle göra för att förstå att han inte bara var en ande utan hade en fysisk kropp?, Hur tror du att du hade känt dig om du var med när Kristus uppenbarade sig för sina lärjungar?

Please reload

Vecka 46
11-15 nov 2019
LUKAS 16-24

Bakgrund

Jesus har kommit till Jerusalem för sista gången. Han försöker ge sina lärjungar och folket en känsla för vad som är det viktigaste: en nära relation till Gud. Därför talar han om att vi ska älska Herren hellre än materiella ting, vara tacksamma, aldrig upphöra att be, bli ödmjuka, ta vara på talanger och gåvor, vara ärliga och offra allt vi har till Gud och medmänniska.

     Allt är förberett för den sista påskalammsmåltiden där Jesus instiftar den första nattvarden (sakramentet), följt av lidandet i Getsemane, fängslandet och plågsamma förhör, korsfästelsen och till slut uppståndelsen när Jesus visas sin förhärligade kropp för lärjungarna.

Viktiga händelser / undervisning i Lukas 16-24

 • ​Liknelsen om den ohederliga förvaltaren (16). Om vi med pengar kan vi planera för vårt framtida liv, hur mycket mer borde inte vi som har kunskap om Gud planera för evigt liv.

 • Gud eller mammon? (16). Var är ditt hjärta? Hos Gud eller mammon (rikedom, materiella ting)?

 • Den rike mannen och Lasarus (16). Använd rikedomar på rättfärdigt sätt i jordelivet.

 • Förlåtelse, tro och tjänst (17). Förlåt alltid, ha tro som en senapskorn och tjäna helhjärtat. 

 • De tio spetälska (17). Bara en av de botade spetälska (en samarit) visade tacksamhet till Jesus.

 • Guds rikes ankomst (17). "Guds rike" finns ibland oss, men kommer fulländas vid Jesu andra ankomst. Den som har "mist sitt liv" för Herren är förberedd.

 • Liknelsen om den orättfärdige domaren (18). Gud hör och besvarar våra böner.

 • Farisén, publikanen och barnen (18). Om vi är ödmjuka ska vi bli upphöjda av Gud.

 • Den rike mannen (18). En välbärgad man vill inte offra sin rikedom för Guds skull. Vill vi?

 • Jesu framtida död (18). För tredje gången berättar Jesus om sin framtida död och uppståndelse.

 • Den blinde vid Jeriko (18). Blind tiggare med stark tro blir botad av Jesus.

 • Publikanen Sackeus (19). Jesus äter hos en tulltjänsteman och ger frälsning åt hans hem.

 • Liknelsen om punden (19). Vikten av att förvalta sina gåvor och talanger.

 • Intåget i Jerusalem (19). Jesus rider in i Jerusalem på en åsna veckan innan korsfästelsen.

 • Tårar och templet (19). Jesus gråter över Jerusalems ondska och driver ut köpmän ur templet.

 • Jesu fullmakt (20). De skriftlärda argumenterar med Jesus om hans myndighet.

 • Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna (20). Riktad till judarnas ledare som vill döda Jesus.

 • Skatt till kejsaren (20). Vi ska vara ärliga och betala "skatt" både till kejsaren (staten) och Gud.

 • Om uppståndelsen (20). Alla som nu finns eller har funnits på jorden är levande för Gud. 

 • Änkans gåva (21). Den fattiga änkan offrade mer med sina två kopparmynt än alla rika ledare.

 • Tecken på Jesu återkomst (21). Naturkatastrofer, krig 

 • Onda anslag mot Jesus (22). Judas Iskariot planerar att överlämna Jesus åt översteprästen.

 • Den sista måltiden (22). Jesus äter sin sista påskalammsmåltid med sina lärjungar och instiftar nattvarden (bröd och vin till minne av Jesu kropp och blod).

 • Petrus förnekelse (22). Vid måltiden förutsäger Jesus att Petrus kommer att förneka honom, vilket senare också sker när Jesus sitter fängslad.

 • Getsemane (22). I denna örtagård börjar Jesus sitt försoningsverk genom att ta på sig hela mänsklighetens synder, sjukdomar och svagheter. Smärtan får honom att blöda ur varje por.

 • Jesus fängslas (22). Judas leder översteprästens soldater till Jesus som tar honom till fånga.

 • Det stora rådet (22). I judarnas högsta råd blir Jesus hånad och slagen samt falskt anklagad.

 • Förhör av Pilatus och Herodes (23). Judarnas äldste kan inte verkställa dödsdom mot Jesus, därför tar de honom till Pilatus, som förhör Jesus, sedan skickar honom vidare till Herodes.

 • Dödsdomen (23). Jesus skickas tillbaks till Pontus Pilatus som verkställer Jesu dödsdom.

 • Golgata (23). Jesus korsfästs på Golgata mellan två rövare.

 • Jesus dör och begravs (23). Jesus begravs i en klippgrav tillhörande Josef av Arimatea.

 • Uppståndelsen (24). Änglar meddelar kvinnorna vid den tomma graven att Jesus uppstått.

 • Emmausvandrarna (24). Jesus visar sig för två efterföljare på vägen till Emmaus.

 • Jesus visar sig för lärjungarna (24). Efter att först ha trott sig se ett ande förklarar Jesus för dem att en ande inte har kött och ben som han hade. De vidrör honom och fröjdas stort.

 • Himmelsfärden (24). Jesus välsignar sina lärjungar och far upp i himlen.

Nyckelpersoner

 • Den rike mannen (18:18-30). Han ville följa Gud men hade svårt att offra sina rikedomar.

 • Sackeus (19:1-10). Den tulltjänsteman (syndare, enligt judarna) som Jesus äter hos och som också får "frälsning". 

 • Den fattiga änkan (21:1-4). Hon la två kopparmynt i offerkistan, "mer" än de rika gav.

 • Judas Iskariot. Den av Jesu apostlar som förråder Jesus och överlämnar honom till översteprästen för en betalning av trettio silvermynt.

 • Pontus Pilatus. Den romerska ståthållaren av Judéen. Han verkställde Jesu dödsdom (trots att han finner Jesus oskyldig, men fruktar det uppror som annars skulle följa).

 • Herodes. Judarnas kung som lät halshugga Johannes Döpare. Han förhör Jesus, men Jesus tiger inför honom (den enda person som Jesus har vägrat tala till).

 • Joseph av Arimatea. Rådsherren som sympatiserar med Jesus och som ombesörjer hans begravning.

Video
Nyckelskriftställe

Lukas 24:36-39

Nyckellära:

Jesu Kristi försoning

"Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: 'Frid vare med er.' Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sade till dem: 'Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.' "

 Lukas 17:11-19 
Var har du ditt hjärta?
Lukas 18:22
"Din tro har
frälst dig."
Lukas 18:42
Rädda Guds får
Lukas 15:4-7
och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. (22:44)

MISSA INTE !

"Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." (23:34)
Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, 
"Gör detta för att minnas mig​." (22:19)
"Brann inte våra hjärtan när han talade med oss..." (24:32)

Seminarie TV 12: Lukas 16-20

(23:25) Presenterat av Umeå distrikt seminarium. Budskap från: Äldste Adler. Camilla Norin, seminarielärare i Umeå. Reijo Kääriä, seminarielärare i Sundsvall. Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator. Samt undervisning från Äldste M Russell Ballard.

Seminarie TV 13: Lukas 21-24

(11:30)  Ett klassiskt avsnitt av Seminarie TV. Skapat och presenterat av Västra Frölundas seminarium. Med inslag av fd Äldste Ingvar Olsson och fd biskop Fabrice Angelini

Låt barnen få komma till mig

Lukas 18:15-17 (2:40)

Jesus varnar Petrus och ber i Gethsemane

(Lukas 22:31-34)(4:48)

Jesus visar sig för Emmausvandrarna

(Lukas 24:13-33)(3:33)

Den uppståndne Herren visar sig för sina lärjungar

(Lukas 24:36-41, 44-49)(2:19)

Please reload

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Trogen i det lilla = trogen i det stora

Lukas 16:10

"Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort."

Med andra ord, är vi noggranna med att hålla de "enkla" buden då blir det lättare för oss att även hålla de "svåra" buden när det så krävs. Och tvärt om, visar vi inte hängivenhet i det enkla som Herren ber oss göra kommer vi absolut inte klara av de svårare uppgifterna eller prövningarna.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Välj Gud före rikedom

Lukas 16:13

"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."

Detta sa Jesus till fariséerna för att de låtsades tjäna Gud, medan deras hjärtan var mer fästa vid deras rikedomar.  "Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud." (vers 15)

Nyckellära:  Buden

Det allvarliga i skilsmässa

Lukas 16:18

"Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott."

Jesus säger inte att skilsmässa alltid är en synd, men poängterar två saker: 1. Hur viktigt det är att bevara äktenskapet, och 2. Hur allvarligt det är att skiljas av fel orsak, dvs att man gör det för att kunna vara med en annan partner.

Nyckellära:  Äktenskap och familj, Buden

Please reload

Första sakramentet

Lukas 22:19-20

"Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: 'Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.' På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: 'Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er.' "

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Tjänaren är den störste i Guds rike

Lukas 22:26-27

"Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Bön - ett motgift mot frestelse

Lukas 22:40, 46

"Be att ni inte kommer i frestelse... Res på er och be att ni inte kommer i frestelse."

Nyckellära:  Gudomen, Buden

Jesu lidande i Getsemane

Lukas 22:41-44

"Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: 'Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din.' Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus är Messias, Guds Son

Lukas 22:66-71

"När det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: 'Är du Messias, så säg det!' Han svarade dem: '...Men härefter skall Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida.' Då frågade alla: 'Är du alltså Guds Son?' Han svarade dem: 'Ni själva säger att Jag Är.'  71 De sade: 'Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.' "

Att Jesus såg sig själv som Guds Son, Messias, var en allvarlig hädelse enligt judarnas ledare. När Jesus dessutom säger att han är "Jag Är" (självaste namnet på Gud, Jehova, i Gamla testamentet) tar de honom genast till Pontus Pilatus som är den enda som kan utfärda en dödsdom.

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Jesus är judarnas konung

Lukas 23:3

"Pilatus frågade honom: 'Är du judarnas konung?' Jesus svarade: 'Du själv säger det.' "

Lukas 23:38

"Över honom [på korset] fanns det också ett anslag: 'Detta är judarnas konung.' "

Johannes 19:21

"Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: 'Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.' Pilatus svarade: 'Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.' "

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Jesus förlåter soldaterna som korsfäster honom

Lukas 23:33-34

"Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Men Jesus sade: 'Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.' Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus sista frestelse övervinns med oändlig kärlek

Lukas 23:35-37

"Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: 'Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde.' Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: 'Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv.'

Jesus motstod hans sista frestelse i livet: att rädda sig själv. Trots påtryckningar från bespottande åskådare att visa sin makt - vilket han enkelt kunde ha gjort - fullföljde han sin mission som enligt Faderns frälsningsplan var planerad från begynnelsen. Hade Jesus valt att rädda sig själv hade vi varit förlorade. Han stannade kvar på korset och led döden på grund av sin oändliga kärlek för oss och sin himmelske Fader.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Anden lever vidare efter döden

Lukas 23:42-43

"[En av brottslingarna på korset] sade: 'Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.' Jesus svarade: 'Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.'

I skrifterna används ordet paradis på olika sätt. Det kan betyda en fridfull och lycklig plats avsedda för de trofasta. Men det kan också betyda andarnas värld. Enligt Joseph Smith var det förmodligen detta som Jesus menade, att brottslingen inte automatiskt skulle bli frälst, utan att hans ande skulle fortsätta att leva och sedan, som vi tror, få undervisning om evangeliet i andevärlden. 

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Han har uppstått!

Lukas 24:5-8

"Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade: 'Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen. Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.' Då kom de ihåg hans ord."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

När Jesus talar till oss genom skrifterna brinner våra hjärtan

Lukas 24:30-32

"Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: 'Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?' "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Uppståndne Jesus har har kropp av kött och ben

Lukas 24:36-39

"Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: 'Frid vare med er.' Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande.  Men han sade till dem: 'Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Forna profeter vittnade om Kristi försoning

Lukas 24:44-47

" 'Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.' Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.  Och han sade till dem: 'Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Apostlarna tillbad Jesus

Lukas 24:50-53

"Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

Detta är ett intyg på att Jesus Kristus är en fullvärdig medlem av himlens råd, Gudomen, med samma makt och myndighet som Fader besitter.

Nyckellära:  Gudomen

Alltid i templet

Lukas 24:53

"[Efter Jesu himmelsfärd var lärjungarna] alltid i templet och prisade Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Please reload

bottom of page