top of page
Veckans läsning

Måndag 16 sept

Seminarie TV 5

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 17 sept

 Joseph Smith - Matteus 1    Läs/lyssna    Elevbok 

 • v.4: Vilka två frågor lärjungarna ställde till Jesus på Oljeberget? (När du läser Joseph Smith - Matteus/Matteus 24 så leta gärna efter svaren på dessa två frågor), v.11: Vad lovade Jesus dem som ”förblir ståndaktiga och inte låter sig övervinnas”?, v.27-31: Vilka tecken som ska föregå Kristi andra ankomst?, Vilka svårigheter kommer folk att möta före Kristi andra ankomst?, v.37: Hur kan de utvalda undvika att bli bedragna?

Onsdag 18 sept

Matteus 25    Läs/lyssna    Elevbok 

 • v.5-13: Vad gjorde de fem förståndiga jungfrurna i väntan på Brudgummen (Jesus Kristus)? Vad gjorde de fem oförståndiga jungfrurna?, Vad tror du oljan i liknelsen representerar?, Vilken sanning kan vi lära oss av liknelsen om hur vi kan förbereda oss för Kristi andra ankomst?, v:14-30: Vilken princip kan vi lära oss av den första tjänarens upplevelse?, Vilken princip kan vi lära oss av det som mannen som fick två talenter upplevde?, Vilka principer kan vi lära oss av tjänaren som gömde talenten?, v.31-46: Hur skiljer Herren mellan de som älskar honom (får) och de som inte gör det (getter)?

Torsdag 19 sept

Matteus 26    Läs/lyssna    Elevbok 

 • v.1-2: Vad sa Jesus skulle hända efter påsken?, v.26-29: Vad representerar sakramentets emblem enligt de här verserna?, Varför tror du att Jesus instiftade sakramentet?, v.37-39: Vilka ord eller formuleringar beskriver den svåra bördan Jesus upplevde i Getsemane?, v.41: Vad innebär det för dig att "vaka och be" för att motstå frestelser?

Fredag 20 sept

Matteus 27    Läs/lyssna    Elevbok 

Matteus 28    Läs/lyssna    Elevbok 

 • Matteus 27:1-50: Föreställ dig att du är ett ögonvittne till händelserna som du läser om. Försök att i din studiedagbok avsluta meningen: I dag såg och kände jag …

 • Matteus 28:6: Vad innebär det att uppstå? (Studera gärna: Handledning för skriftstudier), v:19-20: Stryk under detta skriftställe i dina fysiska eller elektroniska skrifter och försök sedan lära dig skriftstället utantill.

Please reload

Vecka 38
 
16-20 sept 2019
MATTEUS 24-28

Bakgrund

 

Jesus har varit i Jerusalem med sina lärjungar i snart en vecka nu och förbereder sig för de sista dagarna i hans liv då han ska utföra sitt försoningsverk.

Viktiga händelser / undervisning i Matteus 24-28

 • Sista tidens tecken (24). Jesus beskriver de sista dagarnas tillstånd: laglöshet, kärlek som svalnar, falska profeter träder fram, naturkatastrofer, etc.

 • Kristi andra ankomst (24). Människosonens ankomst kommer som en tjuv om natten.

 • Liknelsen om de tio junfrurna (25). Vikten av att vara förberedd när Kristus återkommer.

 • Liknelsen om talenterna (25). Vikten av att ta vara på det man får samt utveckla sina talanger.

 • Människosonens dom (25). Jesus domer oss på hur vi har behandlat vår nästa.

 • Påskmåltiden/sakramentet (26). Jesu sista måltid med lärjungarna. Han instiftar sakramentet.

 • Jesus i Getsemane (26). Frälsaren börjar sitt lidande med att ta på sig världens synder.

 • Jesus fängslas (26). Jesus förråds av Judas och fänglas och misshandlas av judarnas stora råd.

 • Petrus förnekar Jesus (26). När Petrus utpekas att vara Jesu lärjunge förnekar han sin Mästare.

 • Jesus inför Pilatus (27). Den romerska ståthållaren förhör Jesus, som sedan hånas och misshandlas av soldaterna.

 • Korsfästelsen (27). Jesus korsfästs och dör på Golgatas kulle. Förlåten i templet brister och många uppstår ur sina gravar.

 • Jesus begravs (27). Josef av Arimatea begraver Frälsaren. Pilatus sätter ut en vaktstyrka.

 • Uppståndelsen (28). På den tredje dagen rullar änglar bort gravstenen och förkunnar för kvinnorna att Jesus har uppstått.

 • Missionsbefallning (28). Den uppståndne Jesus sista ord till lärjungarna: att predika evangeliet. 

Nyckelpersoner

 • Judas.  Lärjungen som förråder Jesus för trettio silvermynt. Tar sedan sitt eget liv.

 • Petrus.  Lärjungen som förnekar Jesus tre gånger (men som senare omvänder sig).

 • Kajfas.  Judarnas överstepräst som förhör Jesus och uppviglar till hans korsfästelse.

 • Pontus Pilatus.  Romersk ståthållare över Judeen som lämnar Jesus till judarna för att dödas.

 • Josef av Arimatea.  Medlem i judarnas stora råd som ömmar för Jesus och begraver honom.

OLJA

I DIN LAMPA?

Matteus 25:1-13

Video

Seminarie TV 5: Matteus 24-28

Christopher Herrey leder detta avsnitt där vi lär oss om Jesu sista dagar. Louis Herrey ger historisk bakgrund. Fabrice Angelini vittnar om Kristi försoning och Emilia Åman om missionärsarbete. OBS: Matteus 25:40 är inte längre ett nyckelskriftställe som det sägs i programmet. (19:38)

Förberedelse för Herrens andra ankomst

(Matteus 24) Äldste Dallin H Oaks (17:26)

De tio jungfrurna

(Matteus 25:1-12) Jesus ger liknelsen om de tion jungfrurna för att undervisa om vikten att vara förberedd på Frälsarens andra ankomst. (1:40)

Talenterna

(Matteus 25:14-30) Jesus ger liknelsen om de talenterna för poängtera vikten av att förvalta de gåvor vi fått av Herren på rätt sätt och utveckla våra talanger. (3:30)

Förunderlig gåva

(Matteus 25:14-30) Kuha'o, en blind 15årig pianist, delar sin gudagivna gåva för att välsigna andras liv. (4:27)

Den gamla skomakaren

(Matteus 25:34-40) Leo Tolstoys klassiska berättelse om en man som upptäcker att när han tjänar andra så tjänar han Gud. (3:27)

Please reload

Nyckelläror

Alla evangeliets nyckelläror är viktiga, men kan du denna veckan hitta verser som har med gudomen att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Kall att missionera - 

då som nu.

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!

 

Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 

 

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Matteus 28:19-20

HAN ÄR INTE HÄR.

HAN HAR UPPSTÅTT.

 

Matteus 28:6

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Tecken vid tiden för Jesu andra ankomst

Matteus 24:5-14

5. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 

6. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig.

7. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar.

9. Ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

11. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 

12. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 

13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 

14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Nyckellära: Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Buden

Falska profeter kan bedra även de utvalda

Matteus 24:24

"Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda."

Många av "de utvalda" som slutit förbund med Herren i de sista dagarna kommer vackla i sin tro, detta på grund av att de lyssnar mer på världens "profeter" än Herrens profeter.

Nyckellära: Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Buden

De tio jungfrurna - vikten av att vara förberedd

Matteus 25:1-12

Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor... Och de... gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Please reload

bottom of page