top of page
Läran och förbunden 102-105
Vecka 37
 13-17 sep 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 13 sep

Seminarie TV 27: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 14 sep

L&F 102     Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • v.1: Vad är ett högråd?, v.2: Hur utses ett högråd och vad är dess syfte?, v.4: Hur bör medlemmarna i ett högråd fullgöra sina plikter?, v.15-16: Hur ska disciplinråd i Jesu Kristi kyrka hållas?, v.19: Vad måste rådets president göra när han hört båda sidorna av ett fall?, v.23: Vilken ytterligare hjälp (förutom högrådets medlemmar) har de som presiderar över disciplinråd när de fattar beslut?

________________________

Onsdag 15 sep

L&F 103    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.3-4: Vad är två anledningar till att Herren tillät sina fiender att förfölja de heliga?, Vad tror du menas med uttrycket ”de inte helt och hållet hörsammade”?, v.57: Vilka välsignelser skulle de heliga få om de följde Herrens råd från den stunden?, v.8-10: Vad kan hända om vi väljer att inte lyda alla Herrens ord?, v.27-28: Vad kallar Herren enligt de här verserna den som är villig att ge sitt liv för hans skull?, v.36-36: Vad behövde de heliga göra för att lyckas i sina ansträngningar att återlösa Sion

_________________________

Torsdag 16 sep

 

L&F 104    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.14: Vem ägde egendomen som skulle ges till medlemmarna i Förenade orden?, v.15-17: Vad sa Herren till sina förvaltare om hur de skulle använda det som finns på jorden?, Vad lär du dig i verserna 17–18 om att hjälpa andra?, v.23, 25, 31, 33, 35, 38, 42, 46: Försök hitta ett mönster i Herrens löften till varje medlem i orden (vilka ord eller uttryck som upprepas i de här verserna). Vad lär oss uttrycket ”i den mån” om hur vår lydnad påverkar de välsignelser vi får?, v.80-82: Vilken betydelse tror du att ödmjukhet, trofasthet och bön har för att du ska kunna utföra det som Herren har bett dig att göra?

________________________

Fredag 17 sep

L&F 105     Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • v.1-6: Hur hade kyrkans medlemmar varit oeniga och olydiga?, Vad måste vi göra, enligt de här verserna, för att bygga upp Sion?, v.18-19: Varför befallde Herren Sions läger att de skulle resa hela vägen till Missouri, för att sedan uppenbara att Sion inte skulle återlösas än?, Försök formulera en princip av det du lär dig i dessa verser., v.40: Vilken välsignelse skulle de heliga i Missouri få om de strävade efter att skapa fred med andra?

Sammanfattning

Läran och förbunden 103 och 105 kretsar kring det som kallades "Sions läger", en expedition från Kirtland, Ohio med omkring 200 män, ledda av Joseph Smith, vars syfte var att ge assistans åt förföljda medlemmarna i Missouri.  Expeditionen misslyckades i sitt primära syfte - mest på grund av osämja och olydnad - men vissa positiva konsekvenser uppnåddes ändå. (Se på veckans Seminarie TV och läsning för att veta mer.) Kapitel 102 är ett protokoll från kyrkans första högrådsmöte. Kapitel 104 handlar om den s k förenade orden, om hur kyrkan bäst kunde hjälpa de fattiga.

Veckans video

SeminarieTV 27:Läran och förbunden 102-105

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar denna veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Stärk ditt lärjungeskap

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Sions läger

En rolig, annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

establishing-zions-camp-2-impressions.jpeg

Stavens högråd hanterar svåra frågor

Läran och förbunden 102:2

"Högrådet utsågs genom uppenbarelse att avgöra viktiga, besvärliga frågor som skulle kunna uppstå i kyrkan och vilka inte kyrkan eller biskopens råd kunde avgöra till parternas tillfredsställelse."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar
 

Noggrant iaktta buden - få framgång

Läran och förbunden 103:6-8

"Se, de [heliga] skall från denna stund börja få överhand över mina fiender, ty jag har så fastslagit, och genom att noggrant iaktta alla de ord som jag, Herren deras Gud, skall tala till dem, skall de aldrig upphöra att ha framgång förrän världens riken är lagda under mina fötter, och jorden är given åt de heliga så att de kan besitta den i evigheters evighet. Men i den mån de inte håller mina bud och inte noggrant iakttar alla mina ord, skall världens riken få överhand över dem,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Efter prövningar kommer välsignelsen

Läran och förbunden 103:12

"Ty, som jag har sagt er i en tidigare befallning, efter många prövningar kommer välsignelsen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Sion återlöses med kraft - ledd av profeten och änglar

Läran och förbunden 103:15-21

"Se, jag säger er att Sions återlösning måste ske med kraft. Därför skall jag uppresa en man åt mitt folk som skall leda dem liksom Mose ledde Israels barn... Låt därför inte era hjärtan bli modlösa... Mina änglar skall gå framför er och även min närvaro, och slutligen skall ni besitta det goda landet. Sannerligen, sannerligen säger jag er att min tjänare Joseph Smith den yngre är den man vid vilken jag liknade den tjänare som vingårdens herre talade med i liknelsen som jag har givit er."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Dem som ger sitt liv för Herren ska finna det

Läran och förbunden 103:27-28

"Låt ingen vara rädd för att ge sitt liv för min skull, ty den som ger sitt liv för min skull skall återfinna det. Och den som inte är villig att ge sitt liv för min skull är inte min lärjunge."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Be och ni ska få - om ni gör Guds vilja

Läran och förbunden 103:31

"Se, detta är min vilja. Be och ni skall få, men människor gör inte alltid min vilja."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Seger och härlighet genom flit, trofasthet och bön

Läran och förbunden 103:36

"All seger och härlighet skall komma er till del genom er flit och trofasthet och er tros böner."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Detta får de som hjälper - och inte hjälper - de fattiga

Läran och förbunden 104:2, 8

"med ett orubbligt och oföränderligt löfte, att i den mån de som jag befallde var trofasta skulle de välsignas med en mångfald välsignelser."

"Därför kan ni inte, i den mån ni befinns vara överträdare, undgå min vrede medan ni lever."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Vi är Guds förvaltare - att bygga upp Guds rike

Läran och förbunden 104:13, 56-59

"Ty det är viktigt att jag, Herren, gör var och en ansvarig som förvaltare över jordiska välsignelser, vilka jag skapat och berett för mina skapelser."

"Och om ägodelarna är mina, då är ni förvaltare. Annars är ni inga förvaltare. Men sannerligen säger jag er: Jag har utsett er att vara förvaltare över mitt hus, ja, verkliga förvaltare... i avsikt att bygga upp min kyrka och mitt rike på jorden och för att bereda mitt folk för den tid då jag skall bo med dem, vilken är nära för handen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Buden

Ve dem som tar av jordens överflöd och inte delar med de fattiga

Läran och förbunden 104:17-18

"Ty jorden är full och det finns nog och mer därtill, ja, jag beredde allt och har givit människobarnen förmåga att handla av sig själva. Om någon därför tar av det överflöd som jag har skapat och inte delar med sig av sin del åt de fattiga och behövande enligt mitt evangeliums lag, skall han med de ogudaktiga lyfta blicken i helvetet och pinas."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Betala dina skulder

Läran och förbunden 104:78-79

"Och vidare: Sannerligen säger jag er angående era skulder: Se, det är min vilja att ni skall betala alla era skulder. Och det är min vilja att ni skall ödmjuka er inför mig och få denna välsignelse genom er flit och ödmjukhet och trons bön."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Medlemmarna måste leva i lydnad och broderlig kärlek - annars kommer de tuktas

Läran och förbunden 105:2-6

"Se, jag säger er att om det inte vore för mitt folks överträdelsers skull – jag talar om kyrkan och inte om enskilda personer – så kunde de redan nu ha blivit återlösta. Men se, de har inte lärt sig att vara lydiga mot allt det som jag krävde av deras händer, utan är fulla av allt slags ont, och de ager inte av sina medel åt de fattiga och lidande bland sig, såsom det anstår de heliga, och de är inte förenade enligt den enighet som det celestiala rikets lag kräver. Och Sion kan inte uppbyggas bom det inte sker genom det celestiala rikets lags principer, annars kan jag inte ta henne till mig. Och mitt folk måste tuktas tills de lär sig att lyda, även om det måste ske genom det som de får utstå."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Sök fred

Läran och förbunden 105:38-40

"Och vidare säger jag er: Sök fred, inte bara med människorna som har slagit er utan med alla människor, och höj ett fredsbaner och utfärda en kungörelse om fred till jordens ändar, och ge fredsförslag till dem som har slagit er enligt den Andens röst som finns i er, och allt ska samverka till ert bästa."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Prästadmet och prästadömsnycklar

   Alla Nyckelläror

Sions läger bestod av 207 män, 11 kvinnor  och 11 barn, and 11 children. 6 maj, 1834, började de sin march mot Missouri.

bottom of page