top of page
Läran och förbunden 98-101
Vecka 36
 5-9 sep 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 5 sep

Seminarie TV 25: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 6 sep

L&F 98     Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v.3: Vad lovade Herren de heliga i Missouri om de lydde hans råd?

 • v.13-15: Vad är en av anledningarna till att Herren prövar oss?

 • v.23-27: Vad lovade Herren de heliga om de uthärdade förföljelserna och inte sökte hämnd?

 • v.41-43: Hur skulle de heliga behandla sina fiender som vägrade att omvända sig?

________________________

Onsdag 7 sep

L&F 99      Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 100    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

 • L&F 99:1: Vad kallade Herren John Murdock att göra?, v.2-3: Hur välsignar Herren trofasta missionärer och de människor som tar emot dem?, v.4-5: Vad kan följden bli av att förkasta evangeliets budskap som Herrens tjänare predikar?

 • L&F 100:3-4: Vad tror du menas med att ”en vid dörr skall öppnas” för evangeliets predikan?, Försök ge några exempel på hur Herren ”öppnar dörrar” för oss till att utföra missionsarbete., v.5-8: Hur hjälper oss Herren när vi höjer våra röster för att dela med oss av evangeliet? 

_________________________

Torsdag 8 sep

 

L&F 101:1-42    Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.3-5: Varför tuktar och prövar Herren sitt folk?

 • v.9: Vilket hoppfullt budskap gav Herren till de heliga som led i Missouri?

 • v.12-16: Vilka är Herrens löften till de rättfärdiga heliga?

 • v.22-23: Hur kan vi förbereda oss för Kristi andra ankomst?

 • v.35-38: Vilka sanningar och råd kan ha tröstat de heliga som led i Missouri?

 • v.42: Försök att med egna ord förklara varför ödmjukhet är så viktigt i Jesu Kristi evangelium.

________________________

Fredag 9 sep

L&F 101:43-101    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v.43-54: Försök identifiera några principerna i liknelsen om adelsmannen och olivträden som du kan tillämpa i ditt liv.

 • v.63-64: Vad säger Herren att han ska fortsätta göra?

 • v.78: Varför är ansvar för våra egna synder en viktig del av vår handlingsfrihet?

 • v.92: Vad lär denna vers oss om Herren? 

Sammanfattning

Kapitel 98 + 101: Förföljelserna tilltar mot de medlemmar som bor i Missouri. De andra nybyggarna försöker driva bort dem. Herren talar om vikten av att bära prövningar med tålamod och förlåtelse.

Kapitel 99: John Murdoch kallas att predika evangeliet. 

Kapitel 100: Joseph Smith och Sidney Rigdon predikar evangeliet. Joseph kallas att vara en uppenbarare och Sidney en talesman för Joseph.

Veckans video

Seminarie TV 26: Läran och förbunden 98-101

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar denna veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Bygga upp Sion

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Hela bilden

En rolig, annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

missouri.gif

Var tacksamma i allt

Läran och förbunden 98:1

"Sannerligen säger jag er, mina vänner: Frukta inte. Låt era hjärtan bli tröstade. Ja, var alltid glada och var tacksamma i fråga om allting,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lidanden ska samverka för vårt bästa

Läran och förbunden 98:3

" Därför ger han er detta löfte med ett oåterkalleligt förbund att de skall uppfyllas, och alla era lidanden skall samverka till ert bästa och till mitt namns förhärligande, säger Herren."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lev av varje ord som kommer från Guds mun

Läran och förbunden 98:11

"Och jag ger er en befallning att ni skall avstå från allt ont och hålla fast vid allt gott, så att ni lever av varje ord som utgår från Guds mun."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herren prövar oss - för att se om vi håller vårt förbund

Läran och förbunden 98:14

"Frukta därför inte era fiender, ty jag har fastslagit i mitt hjärta, säger Herren, att jag skall pröva er i allt för att se om ni förblir i mitt förbund ända till döden, så att ni kan befinnas värdiga."

​Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Kraft att förkunna ordet genom Anden

Läran och förbunden 99:2

"Och den som tar emot dig tar emot mig, och du skall få kraft att förkunna mitt ord med min Helige Andes tillkännagivelse."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Predika evangeliet tills du dör

Läran och förbunden 99:8

"Annars skall du fortsätta predika mitt evangelium tills du tas bort. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Vi är på vår "plats" av en orsak - att frälsa själar

Läran och förbunden 100:4

"Därför har jag, Herren, låtit er komma till denna plats, ty jag fann det nödvändigt för att kunna frälsa själar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

"Höj era röster... i samma ögonblick bli er givet."

Läran och förbunden 100:5-8

"Därför säger jag er sannerligen: Höj era röster för dessa människor, uttala de tankar som jag skall lägga i era hjärtan, och ni skall inte komma på skam inför människorna, ty det skall i samma stund, ja, i samma ögonblick, bli er givet vad ni skall säga. Dock ger jag er en befallning att vadhelst ni förkunnar i mitt namn skall ni förkunna med allvar i hjärtat, med ödmjukhetens anda i allt. Och jag ger er detta löfte att i den mån ni gör detta skall den Helige Anden utgjutas för att bära vittne om allt vad ni säger."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Allt samverkar till det bästa om vi är trofasta

Läran och förbunden 100:15

"Låt därför era hjärtan bli tröstade, ty allt skall samverka till deras bästa som vandrar rättrådigt, och till kyrkans heliggörelse."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lidande drabbar de heliga pga överträdelser

Läran och förbunden 101:2-8

"Jag, Herren, har låtit de lidanden varmed de har blivit plågade komma över dem som följd av deras överträdelser. Dock skall jag kännas vid dem, och de skall vara mina den dag jag kommer för att insamla mina ädelstenar. Därför måste de tuktas och prövas, ja, liksom Abraham som blev befalld att offra sin ende son. Ty de som inte vill uthärda tuktan utan förnekar mig kan inte heliggöras. Se, jag säger dig att det fanns trätor och stridigheter och avund och missämja samt lustfyllda och giriga begär ibland dem, och med detta vanhelgade de därför sina arvedelar. De var sena att hörsamma Herrens, sin Guds, röst. Därför är Herren, deras Gud, sen att hörsamma deras böner och att besvara dem i deras prövningars dagar. I de dagar då frid rådde värdesatte de föga mitt råd, men i sina prövningars dagar söker de mig av nödtvång."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Trots våra synder visa Gud barmhärtighet

Läran och förbunden 101:9

"Sannerligen säger jag dig: Trots deras synder är mitt inre fyllt av medlidande med dem. Jag skall inte fullständigt förskjuta dem, och på vredens dag skall jag komma ihåg barmhärtigheten."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

De som ger sitt liv för Gud blir krönta

Läran och förbunden 101:15

"Och alla de som har givit sitt liv för mitt namns skull skall bli krönta."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

"Var stilla och vet att jag är Gud."

Läran och förbunden 101:16

"Låt därför era hjärtan bli tröstade när det gäller Sion, ty allt kött är i mina händer. Var stilla och vet att jag är Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

De renhjärtade ska få sina arvedelar

Läran och förbunden 101:18

"De som är kvar och är renhjärtade skall återvända och komma till sina arvedelar, de och deras barn, sjungande sånger av evig glädje för att bygga upp Sions öde platser."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Kristus ska uppenbara allt när han återkommer

Läran och förbunden 101:32-34

"Ja, sannerligen säger jag dig: Den dag då Herren skall komma skall han uppenbara allting, det som har skett och fördolda ting... högst dyrbara ting, ting som är ovantill och ting som är nedantill, ting som är i jorden och på jorden samt i himlen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Tidshushållning

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Prästadmet och prästadömsnycklar

   Alla Nyckelläror

bottom of page