top of page
HELAMAN 7-12
Vecka 35
24-28 aug 2020
Veckans läsning

Måndag 24 aug

Seminarie TV 23 (Ses i klass eller med förälder)

________________________________

Tisdag 25 aug

Helaman 7      Läs   Lyssna   Elevbok

​Efter att ha läst Helaman 7, titta på detta videoklipp. Fråga en förälder eller äldre syskon vad de gör för att se det positiva även under svåra omständigheter. Dela med dem vad du själv gör för att se det "blåa" istället för det "röda".

________________________________

Onsdag 26 aug

Helaman 8     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 5-10. Besvara dessa tre frågor i din studiedagbok.

 1. Vad du skulle göra om någon försökte förmå dig att inte bry dig om vad profeterna har sagt?

 2. Varför tror du denna princip är viktig: Om vi står emot det onda, kan vi hindra det från att sprida sig?​

 3. Hur står du emot inflytande som försöker förmå dig att inte bry dig om profeternas ord?

Helaman 9     Läs​   Lyssna   Elevbok

________________________________

Torsdag 27 aug

Helaman 10    Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 1-4. Besvara minst två av följande frågor i din studiedagbok:

 1. Vad betyder det för dig att begrunda Herrens ord?

 2. Hur får du veta vad som är Herrens vilja när det gäller ditt liv?

 3. Vad har du gjort nyligen för att visa Herren att hans vilja är viktigare än din egen och att du alltid vill följa den?

 4. I vilket område av ditt liv kunde du sträva mer efter att göra Herrens vilja i stället för att tänka på din egen?

________________________________

Fredag 28 aug

Helaman 11     Läs   Lyssna   Elevbok

Helaman 12     Läs   Lyssna   Elevbok

 1. Varför tror du att det är så lätt för framgångsrika människor att glömma Herren?

 2. Vilka exempel på bekvämlighet och framgång i vår tid kunde få någon att glömma Gud?

 3. Vad känner du till för situationer där framgång har fått en person eller grupp att glömma Herren?

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Helamans bok viktig?

I boken - som är uppkallad efter dess författare Helaman, son till Helaman - ser vi uppkomsten av Gadiantons rövarband, den hemliga föreningen som spred ondskans verk bland Nephis folk framförallt. Lamanitena växer sig däremot andligt starka och blir mer rättfärdiga än lamaniterna. Vi lär oss med tydlig skärpa de svåra konsekvenser som drabbar människor då de ger efter för högmod och orättfärdighet - och hur fort avfallet kan ske om vi inte lever upp till våra förbund. Vi lär oss även tydligt hur tron på Kristus ger oss en trygg och stadig grund i livet. Några av boken hjältar är Nephi och Lehi, Helamans söner, samt lamaniten Samuel som kallar nephiterna till omvändelse och förutspår Jesu födelse.

Sammanfattning: Helaman 7-12

Nephi, Helamans son, ber från sitt torn och kallar folket till omvändelse. Genom ett tecken bevisar han sin myndighet från Gud. Han får beseglingsmakten av Herren och ber om hungersnöd för att hjälpa nephiterna att ödmjuka sig. Det sker enligt Nephis önskan. Folket omvänder sig. Men strax därpå återgår folket till ondska och hemliga föreningar (Gadiantons rövarband).

garden-tower.jpg

Veckans filmer

Seminarie TV 23: Helaman 7-12

 (26:22) Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning.

Äldre STV: Helaman 9-16

Presenterat av Malmö seminarium, med Jeffrey Clark, budskap av Richard G Scott.

Nephi på tornet

(6:26) Bra och kul sammanfattning av veckans kapitel från "Scripture Project".

Kom och följ mig - Helaman 7-12

(45:45) För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 34-36:

Buden

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Omvänd er! Varför vill ni dö (andligen)?

Helaman 7:17-18

"O, omvänd er, omvänd er! Varför vill ni dö? Vänd er, vänd er till Herren, er Gud! Varför har han övergett er? Det är för att ni har förhärdat era hjärtan, ja, ni vill inte hörsamma den gode herdens röst..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi glömmer lätt Gud när vi strävar efter vinning, pris och fåfänga

Helaman 7:17-18

O, hur kunde ni glömma er Gud redan samma dag som han befriade er? Men se, det är för att skaffa er vinning, för att bli prisade av människor, ja, och för att ni ska kunna få guld och silver. Och ni har fäst era hjärtan vid rikedomar och denna världs fåfängligheter, för vilka ni mördar och plundrar och stjäl och bär falskt vittnesbörd mot er nästa och begår all slags ondska."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Begrundan är grunden för mer uppenbarelse

Helaman 8:7-9

"Och det hände sig att de på så sätt hetsade befolkningen till vrede mot Nephi och orsakade stridigheter bland dem, för det fanns några som högljutt ropade: ”Låt denne man vara, för han är en god man, och det han säger kommer förvisso att ske om vi inte omvänder oss. Ja se, alla de straffdomar han har vittnat om kommer att drabba oss, för vi vet att han med rätta har vittnat för oss om våra ondskefulla gärningar... Ja, och se, om han inte varit en profet kunde han inte ha vittnat om detta.”

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Buden

 

Begrundan är grunden för mer uppenbarelse

Helaman 10:2-3

"Och det hände sig att Nephi gick sin väg mot sitt eget hus och begrundade det som Herren hade visat honom. Och det hände sig att medan han så begrundade detta... se, då kom [Herrens] röst till honom."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Välsignelser för att "outtröttligt" ha tjänat Gud

Helaman 10:4-5

"Välsignad är du, Nephi, för det du har gjort. Ty jag har sett hur du outtröttligt har förkunnat för detta folk det ord som jag har givit dig. Och du har inte fruktat dem och har inte sökt rädda ditt eget liv, utan har sökt göra min vilja och hålla mina bud. Och eftersom du nu har gjort detta så outtröttligt skall jag välsigna dig för evigt. Och jag skall göra dig mäktig i ord och i handling, i tro och i gärningar, ja, så att allt sker dig enligt ditt ord, ty du kommer inte att be om något som strider mot min vilja."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nephi får beseglingsmakten

Helaman 10:6-7

"Se, du är Nephi, och jag är Gud. Se, jag betygar för dig i mina änglars närvaro att du skall ha makt över detta folk och skall slå jorden med hungersnöd och med farsoter och undergång, alltefter detta folks ogudaktighet. Se, jag ger dig makt att vad du än beseglar på jorden skall vara beseglat i himlen, och vad du än löser på jorden skall vara löst i himlen, och på så sätt skall du ha makt bland detta folk."​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

 

Anden beskyddar

Helaman 10:16-17

"Men se, Guds makt var med [Nephi], och de kunde inte ta honom och kasta honom i fängelse, ty han blev tagen av Anden och bortförd från deras mitt. Och det hände sig att han på så sätt i Anden gick från folkskara till folkskara och förkunnade Guds ord..."​

Nyckellära:  Gudomen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Dagliga uppenbarelser hjälper oss övervinna svårigheter

Helaman 11:23

"Och i det sjuttio och nionde året uppstod många stridigheter. Men det hände sig att Nephi och Lehi och många av deras bröder som hade kunskap om de sanna lärosatserna, eftersom de dagligen hade många uppenbarelser, predikade för folket så att de samma år fick slut på deras stridigheter."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

 

Vi glömmer lätt bort Gud

Helaman 12:1-3

"Och sålunda kan vi se hur falska och även föränderliga människobarnens hjärtan är. Ja, vi kan se att Herren i sin stora och oändliga godhet välsignar och ger dem framgång som sätter sin lit till honom. Ja, och vi kan se att just då han ger sitt folk framgång... ja, kort sagt, genom att göra allt för sitt folks välfärd och lycka, ja, det är just då som de förhärdar sina hjärtan och glömmer Herren sin Gud och trampar den Helige under sina fötter – ja, och detta till följd av deras bekvämlighet och mycket stora framgång. Och sålunda ser vi att om inte Herren tuktar sitt folk med många lidanden, ja, om han inte hemsöker dem med död och med fruktan och med hungersnöd och med alla slags farsoter, kommer de inte ihåg honom."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Människor är snara till att göra ont - de vill inte ta emot Guds råd

Helaman 12:4-6

"O, hur dåraktiga och hur fåfänga och hur onda och djävulska och hur snara till att göra ont och hur sena till att göra gott är inte människobarnen, ja, hur snara till att hörsamma den ondes ord och till att fästa sina hjärtan vid världens fåfängligheter! Ja, hur snara att upphöja sig i högmod, ja, hur snara att skryta och begå all slags ondska! Och hur sena är de inte att komma ihåg Herren sin Gud och att öppna sitt öra för hans råd, ja, hur sena är de inte att vandra på visdomens stigar! Se, de önskar inte att Herren, deras Gud som har skapat dem, skall råda och regera över dem. Trots hans stora godhet och hans barmhärtighet mot dem ringaktar de hans råd och de vill inte att han skall vara deras vägledare."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Jorden rör sig runt solen

Helaman 12:4-6

"... ty det är förvisso jorden som rör sig och inte solen."​

Nephi, Helamans son, hade rätt kunskap om hur solsystemet fungerade, något som vår civilisation inte visste förrän efter medeltiden.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Den som VILL göra ont kan inte vara i Guds närhet

Helaman 12:21-22

"Och om Herren säger: På grund av din ondska skall du avskäras från min närhet, så låter han det ske. Och ve honom till vilken han säger så, ty det drabbar honom som vill göra ont, och han kan inte bli frälst. Och därför, för att människorna skall kunna bli frälsta, har omvändelse förkunnats."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi får Guds nåd enligt våra gärningar

Helaman 12:24

"Och må Gud i sin stora fullkomlighet låta människorna förmås till omvändelse och goda gärningar, så att de åter kan få nåd på nåd enligt sina gärningar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page