Jesus ska frälsa sitt folk

Matteus 1:21

"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."

Nyckellära: frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Kristus profetia: Jungfrun skall föda en son

Matteus 1:21-23

"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss."

Detta är den första av många gammaltestamentliga stycken (Jes 7:14) som Mattues citerar för att bevisa för sina läsare, judarna, och resten av världen, att Jesus var den utlovade Messias som skulle komma - och i det här fallet födas av jungfrun Maria.

Nyckellära: frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Kristus profetia: Israels herde kommer från Betlehem

Matteus 2:5-6

"De svarade: 'I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel.' "

De vise männen kände till profetian om att Messias skulle födas i Betlehem. Det hade de lärt sig av gamla testamentets profeter. (Mika 5:2)

Nyckellära: frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

De vise männen tillber Jesusbarnet

Matteus 2:11

"Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra"

Nyckellära: gudomen

Kristus profetia: Johannes döparen förbereder vägen för Herren

Matteus 3:1-6

"Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken och sade: 'Omvänd er, ty himmelriket är nära.' Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! ... Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. "

Jesaja såg profeten som skulle förbereda vägen för Messias. (Jes 40:3)

Nyckellära: profeter och uppenbarelse, prästadömet och prästadömsnycklar, förättningar och förbund

Jesus döper oss i den Helige Ande och i eld

Matteus 3:11

"Jag [Johannes] döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig [Jesus] är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld."

Dopet består av två delar: 1) Dop i vatten - en symbol för att vi begraver vårt gamla jag och uppstår pånyttfödda av Gud; 2) Dop i Ande och eld , eller konfirmation - givande av den Helige Andens gåva som symboliskt renar oss som eld.

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, prästadömet och prästadömsnycklar, förättningar och förbund

Jesus blir döpt för att "uppfylla all rättfärdighet"

Matteus 3:14-15

"Men Johannes försökte hindra honom och sade: 'Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig.' Jesus svarade honom: 'Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet.' Då lät han det ske."

Nephi förklarar att även om Jesus var syndfri och skulle därmed inte behöva döpas (eftersom detta görs till syndernas förlåtelse) så "ödmjukar [han] sig inför Fadern och betygar för Fadern att han vill vara honom lydig genom att hålla hans bud. (2 Nephi 31:5-7) Därför döpte han sig eftersom budet säger: "Den som inte blir döpt av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike." (Joh 3:5)

Nyckellära: prästadömet och prästadömsnycklar, förättningar och förbund, buden

Leva av Guds ord

Matteus 4:4

"Jesus svarade: 'Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.' "

(Se 5 Mos 8:3) Lika viktig som fysisk föda är den andliga födan - som vi får genom skrifterna som innehåller Guds ord.

Nyckellära: förvärva andlig insikt

Tillbe och tjäna Herren

Matteus 4:10

"Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna."

(Se 5 Mos 6:16)

Nyckellära: gudomen

Omvänd er

Matteus 4:17

"Från den tiden började Jesus predika och säga: 'Omvänd er, ty himmelriket är nu här.' "

Nyckellära: frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, buden

Apostlar kallas

Matteus 4:19-20

" 'Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.' Genast lämnade de näten och följde honom. "

Nyckellära: profeter och uppenbarelse, buden

Hungra och törsta efter rättfärdighet

Matteus 5:6

"Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, buden

Nyckelskriftställe: Ni är världens ljus

Matteus 5:14-16

"Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, buden

Kristus fullbordar Moselagen

Matteus 5:17

"Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda."

Hur Jesus fullbordade Moselagen kan sammanfattas i två delar:

1) Syftet med lagen var att påminna Israels folk om Gud samt peka mot Messias och hans försonande offer. Moses och alla profeterna vittnade om Kristus. (Mosiah 13:28-33); 

2) Kristus visade att om vi har sann kärlek (= älskar Gud och vår nästa) så uppfylls alla tio Guds bud. "Alltså är kärleken lagens uppfyllelse" (Rom 13:8-10). Genom sitt försoningsverk personifierar Kristus kärleken. Alltså uppfyller/fullbordar han lagen.

Nyckellära: frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, förättningar och förbund, buden

Håll buden - bli stor i himmelriket

Matteus 5:19

"Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket."

Nyckellära: buden

Äktenskapsbrott i tanke

Matteus 5:27-28

"Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta."

Jesus visar tydligt att synd börjar i våra tankar. Och det är inte bara våra gärningar som kommer fördömma oss utan även våra ord och tankar (Alma 12:14).

Nyckellära: förrättningar och förbund, äktenskap och familj, buden

Älska era ovänner

Matteus 5:38-39

"Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också?"

Nyckellära: buden

Var fullkomliga

Matteus 5:38-39

"Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig." (3 Ne 12:48)

Viktigt att veta: denna vers är direkt knuten till de föregående verserna som handlar om att visa kärlek till alla, även våra ovänner. I detta hänseende vill Jesus att vi är fullkomliga, dvs att vi visar ovillkorlig kärlek till ALLA människor - precis som Gud gör. 

Nyckellära: gudomen, frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, buden

Please reload

Vecka 34
 
19-23 aug 2016
MATTEUS 1-5
Veckans läsning

Måndag 19 aug

STV 1: Matteus 1-5

(Att ses med klass eller förälder)

Skriv ner svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 20 aug

Matteus 1     Läs     Lyssna     Elevbok

Matteus 2     Läs     Lyssna     Elevbok

 • Matteus 1:1: Vilka två personer var Jesus avkomling till?; v.16: Vilken titel gavs till Jesus?, Vad betyder den titeln?, v.18-20: Vilka är Jesu föräldrar? Vilka drag tror du Jesus ärvde från sin Fader? Vilka drag tror du han ärvde från sin mor?

 • Matteus 2:1-12: Hur visste de visa männen var de kunde finna Messias?Vad lär du dig av de tre visa männens exempel då de sökte efter Frälsaren?, Vilka meningsfulla gåvor kan du ge Frälsaren?, v.13-14: Hur kunde Josef veta vad han behövde göra för att skydda sin familj?, Vilken princip kan vi lära oss av Josef? 

Onsdag 21 aug

Matteus 3     Läs     Lyssna     Elevbok

 • Matteus 3:1-4: Vad hände som skulle hjälpa till att förbereda människorna för Frälsarens verksamhet?, v.5-6: Hur reagerade människorna på Johannes budskap?, v.8: Vad tror du ”bär … frukt som hör till omvändelsen” innebär?, Vilka önskningar och handlingar tycker du visar att någon verkligen har omvänt sig från sina synder?, v.13-17: Varför tror du att Jesus färdades från Galileen till Jordanfloden för att döpas av just Johannes Döparen?, Varför sa Jesus (enligt v.15) att han behövde döpas?, Vad tror du att det betyder?, Vad kan verserna om Jesu dop lära oss om gudomen?

Torsdag 22 aug

Matteus 4     Läs     Lyssna     Elevbok

 

 • Matteus 4:1-2: Hur tror du att fasta och bön till vår himmelske Fader kan ha hjälpt Jesus förbereda sig för sin jordiska verksamhet?, v.3-11: Vad frestade Satan Jesus att göra?, Hur bemötte Jesus dessa frestelser?, v.18-22: Vad kallade Frälsaren Petrus, Andreas, Jakob och Johannes att göra?,  Vad är en ”människofiskare”?, Hur reagerade dessa män på Frälsarens uppmaning?, Vad tror du skulle hända om du omedelbart besvarade Frälsarens uppmaningar att följa honom (Vad tror du han kan göra med ditt liv)?

Fredag 23 aug

Matteus 5     Läs     Lyssna     Elevbok

 • Matteus 5:1-12: Identifiera välsignelser som du utlovas om du lever efter saligprisningarna. Vad tror du att vi ofta uppmanas att utveckla kristuslika egenskaper?, v.14-16: Hur kan vårt rättfärdiga exempel påverka andra?, v.23-24: Varför tror du det är viktigt att försonas med andra för att komma närmare Kristus?, v.27-28: Vad lärde Frälsaren om dem som underhåller lustfyllda tankar eller begär?, v.45: Vad händer om vi älskar våra fiender och ber för dem som förföljer oss?, v.48: Vad tror du det innebär att vara fullkomlig? Tror du det är möjligt att en dag bli fullkomlig? (se Moroni 10:32)

Please reload

Vem var Matteus och vad var hans budskap?

 

Matteus, också känd som Levi (Mark 2:24), var publikan (tullindrivare) för den romerska regeringsmakten (Matt 9:9). Därför var han illa omtyckt av judarna, och många förvånades när han kallades av Frälsaren att bli en av de ursprungliga tolv apostlarna. Men han följde Jesus och blev en av hans mest trogna lärjungar. 

Matteus riktar sitt evangelium (glada budskap) till judarna. Han vill hjälpa dem inse att alla profetior om Messias i Gamla testamentet pekar mot Jesus Kristus, att allt är fullbordat i honom. Därför citerar Matteus Gamla testamentet mer än någon annan apostel. (Se lista nedan)

 

Händelser i Matteus 1-5

 • Jesu släktavla beskrivs (1). Visar att Jesus, "Davids son", är den utlovade Messias.

 • Jesu födelse (1). En jungfru blir havande och föder Immanuel (= Gud med oss).

 • De vise männen (2). De kommer till Herodes och vill veta var Judarnas konung är född.

 • Flykten till Egypten (2). När Herodes vill döda Jesusbarnet flyr familjen till grannlandet.

 • Herodes barnamord (2). Judarnas kung dödar alla gossebarn under 2 år i Betlehem.

 • Återkomsten till Israel (2). När Herodes dör återvänder Jesu familj och flyttar till Nasaret.

 • Johannes Döparen (3). Han förbereder vägen för Messias och predikar omvändelse och dop.

 • Jesus blir döpt (3). För att "uppfylla all rättfärdighet" döper Johannes Frälsaren.

 • Jesus frestas (4). Satan frestar Jesus och försöker få honom att överge sin jordiska mission.

 • Jesus flyttar till Galileen (4)Efter Johannes döparens död bosätter sig Jesus i Kapernaum.

 • De första lärjungarna kallas (4). Petrus, Andreas, Jakob och Johannes följer Jesus.

 • Jesus i Galileen (4). Många följer Jesus efter att han har predikat och botat sjuka i Galileen.

 • Bergspredikan (5). Jesus börjar undervisa sina lärjungar om evangeliets lag: saligprisningarna; jordens salt; hur Jesus uppfyller lagen; inte synda i hjärtat; vänd andra kinden åt; älska era ovänner; var fullkomliga.

Betydelsefulla personer

 

När du läser veckans text, tänk på vad dessa personer kan ha betytt för Jesus.

​​

 • Maria - Jesu moder, jungfrun som blev havande genom Guds kraft (Matt 1:21-23)

 • Josef - Jesu styvfar som var trolovad med Maria.

 • Herodes - Judeens grymma kung som ville ta livet av Jesusbarnet.

 • Johannes Döparen - Profeten som förberedde vägen för Frälsaren och döpte folk i Jordanfloden, inklusive Jesus.

 • Petrus, Andreas, Jakob och Johannes - Brödrapar och fiskare som blev Jesu första lärjungar.

 

Matteus kallelse
Jesu födelse
Jesu dop
Bergspredikan
Lärjungar kallas
Nyckelskriftställe

Matteus 5:14-16

"Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 

Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljus-hållaren, så att det lyser för alla i huset. 

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

STV 1: Matteus 1-5

Borås seminarium gör en fantastisk presentation av veckans läsning.

Seminarie TV

MISSA INTE !

Video

Seminarie TV 1: Matteus 1-5

Borås seminarium presenteras veckans läsning. (19:18)

Matteus kallelse

Kraftfull och känsloladdad händelse när Jesus kallar Matteus till lärjunge. Visar hur Guds kärlek sträcker sig ut till alla människor och hur beroende vi är av Guds nåd. (3:05)

De vise männen söker Jesus

(Matteus 2:1-2, 11-15) De vise männens sökan efter Jesus tar dem till slut till Egypten där den unga familjen har flytt undan Herodes. (5:41)

Jesu dop

(Matteus 3:13-17) Jesus går till Jordanfloden för att låta sig döpas av Johannes döparen. (2:55)

"Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare"

(Matteus 4:18-22) Jesus kallar Petrus, Andreas, Jakob och Johannes till lärjungar. (1:51)

Bergspredikan: Saligprisningarna

(Matteus 5:1-13) Jesus undervisar om en lärjunges karaktär och egenskaper. (2:08)

Bergspredikan: Den högre lagen

(Matteus 5:17-48) Jesus undervisar om sin lag som är grundad i kärlek till Gud och medmänniska. (2:19)

Please reload