Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-51:

Jesu Kristi försoning

STV 13: Mosiah 20-25

(24:18)

MOSIAH 21-25
Vecka 47
20-24 nov 2017

Tisdag 21 nov

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

OBS. Om tisdag är en hemstudiedag för er klass, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Onsdag 22 nov

Mosiah 21     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 14-18. Vad gjorde Limhis folk för att hjälpa sig igenom sina lidanden? Vad gjorde Herren? När i ditt liv har du haft liknande erfarenhet?

  • Vers 35. Som du vet så förnyar vi våra dopsförbund varje gång vi tar sakramentet. Skriv ned några tankar på vad du vill lova Herren nästa gång du tar sakramentet som ett bevis på att du är "villig att tjäna Gud av allt [ditt] hjärta".

 

Mosiah 22     Läs   Lyssna   Elevbok

Torsdag 23 nov

Mosiah 23     Läs   Lyssna   Elevbok​​

Mosiah 24     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10-13. Vad lär du dig i dessa verser om bön?

  • Vers 13-15. Vad lär Almas folk oss om hur vi kan hantera våra prövningar på bästa sätt? Vad betyder det att Herren "lättade" deras bördor? Beskriv ett tillfälle då du också har upplevt att Herren har lättat dina bördor (trots att de kanske forfarande fanns kvar).

Fredag 24 nov

Mosiah 25     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 7-11. Dessa verser sammanfattar vad som hände med dem som hade förlitat sig på Gud och de som inte hade gjort det. Hur skulle vi kunna tillämpa denna kunskap i vårt eget liv?

  • Vers 15-24. Besvara var och en av följande frågor kortfattat i din studiedagbok: Vad finns det för likheter mellan nephiternas kyrka och kyrkan i dag? Varför tror du att det är viktigt att ledarna kallades av Alma, som hade myndighet från Gud? Varför är det viktigt att ledarna undervisar alla kyrkans medlemmar runtom i världen om samma sanningar?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

När vi ödmjukar oss lättar Gud våra bördor

Mosiah 21:14-15

"Och de ödmjukade sig ända till ödmjukhetens djup och ropade med stor kraft till Gud. Ja, dagen lång ropade de till sin Gud att han skulle befria dem från deras lidande. Och se, Herren var sen att höra deras rop, för deras ondskas skull. Ändå hörde Herren deras rop och började uppmjuka lamaniternas hjärtan så att de började lätta deras bördor. Men Herren fann inte för gott att befria dem ur träldomen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ödmjukhet, tjänande och enighet tar oss igenom prövningar

Mosiah 21:14-15, 17-18

14. "Och de ödmjukade sig ända till ödmjukhetens djup och ropade med stor kraft till Gud. Ja, dagen lång ropade de till sin Gud att han skulle befria dem från deras lidande."

15 "... Ändå hörde Herren deras rop och började uppmjuka lamaniternas hjärtan så att de började lätta deras bördor. 

17. "... varje man skulle bidra till änkornas och deras barns försörjning så att de inte skulle förgås av svält."

18. "Och Limhis folk höll samman som en grupp så mycket som det var möjligt..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vad lovar vi när vi döps?

Mosiah 21:35

"De önskade bli döpta som ett bevis på och ett vittnesbörd om att de var villiga att tjäna Gud av allt sitt hjärta."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Vi är alla lika mycket värda

Mosiah 23:7

"Ni skall inte värdera en människa högre än en annan, och den ene skall inte anse sig stå över den andre."

Nyckellära:  Buden

Älska din nästa - undvik stridigheter

Mosiah 23:15

"På så sätt undervisade Alma folket om att varje människa skulle älska sin nästa som sig själv, så att det inte skulle finnas några stridigheter bland dem."

Nyckellära:  Buden

Prästadömets nycklar kommer från Gud

Mosiah 23:17-18

"Och det hände sig att ingen fick myndighet att predika eller undervisa utom genom honom från Gud. Därför invigde han alla deras präster och alla deras lärare. Och inga andra än rättfärdiga män invigdes. Därför vakade de över sitt folk och närde dem med sådant som hörde rättfärdigheten till."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Visar vi tro i vår prövning kommer Herren befria oss

Mosiah 23:21-24

"Ändå finner Herren för gott att tukta sitt folk. Ja, han prövar deras tålamod och deras tro. Men var och en som sätter sin lit till honom han skall bli upphöjd på den yttersta dagen. Ja, och så skedde med detta folk. Ty se, jag skall visa er att de försattes i träldom och att ingen kunde befria dem utom Herren deras Gud, ja, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Och det hände sig att han befriade dem, och han visade dem sin mäktiga kraft, och stor blev deras glädje."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Endast Gud kan befria oss från träldom (synd och prövningar)

Mosiah 23:23

"Ty se, jag skall visa er att de försattes i träldom och att ingen kunde befria dem utom Herren deras Gud, ja, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud."

Mosiah 24:13

"... ty jag känner till det förbund ni har slutit med mig. Och jag skall sluta förbund med mitt folk och befria dem ur träldomen."

Mosiah 24:21

"Ja, och i Almas dal uppsände de sina tacksägelser till Gud för att han hade varit barmhärtig mot dem och lättat deras bördor och hade befriat dem ur träldomen. Ty de var i träldom, och ingen utom Herren deras Gud kunde befria dem."

Mosiah 25:16

"Och han förmanade Limhis och hans bröders folk, alla dem som befriats ur träldomen, att de skulle komma ihåg att det var Herren som befriat dem."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Gud hör ditt hjärtas bön

Mosiah 24:10-12

"Och det hände sig att deras lidande blev så stort att de började ropa med stor kraft till Gud. Och Amulon befallde dem att upphöra med sina rop. Han satte vakter över dem för att bevaka dem så att den som befanns åkalla Gud skulle avrättas. Och Alma och hans folk upplyfte inte sin röst till Herren sin Gud men utgöt sina hjärtan för honom, och han kände deras hjärtans tankar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Herren lättar våra bördor - trots att prövningar kan bestå

Mosiah 24:14-15

"Och jag skall även lätta de bördor som lagts på era axlar, så att ni inte ens känner dem på era ryggar, trots att ni är i träldom. Och detta skall jag göra så att ni hädanefter kan stå som vittnen för mig och så att ni säkert kan veta att jag, Herren Gud, besöker mitt folk i deras bedrövelser. Och nu hände det sig att de bördor som lagts på Alma och hans bröder lättades. Ja, Herren styrkte dem så att de kunde bära sina bördor med lätthet, och de underkastade sig glatt och med tålamod all Herrens vilja."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Tro + tålamod = frihet

Mosiah 24:16

"Och det hände sig att så stor var deras tro och så stort deras tålamod att Herrens röst återigen kom till dem och sade: Var vid gott mod, ty i morgon skall jag befria er ur träldomen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Konsekvenser av att lyda och inte lyda Gud